д-р Ристо Дамјановски Генерал

д-р Ристо Дамјановски Генерал

Роден во 1937 г. во с. Доленци, Демир Хисар. Завршува највисок степен на воено образование во Белград, а на Универзитетот во Скопје докторира и станал прв доктор на воено-историски науки. Напредувал од поручник до генерал, од учител до универзитетски професор. Во својата богата војничка кариера извршувал највисоки логистички, наставни, политичко – партиски и општествени функции. Член е на Извршниот совет и Републичкиот секретаријат за општонародна одбрана, член на Експертската Влада и Министер за одбрана на Р. Македонија.

Учествувал на поголем број научни симпозиуми. Има објавено преку педесеттина трудови. Добитник е на бројни награди, меѓу кои и на „4-ти Ноември“ награда за едногодишна работа (1974) и наградата „Гоце Делчев“ за највисоки дотрели во науката (1991).

tel. 02 3 229 051

mob. 070 234 444

 

Damjanovski Risto,GeneralPh.D.

Born in 1937 in v. Dolenci, Demir Hisar. Accomplished the highest possible grades of military education in Belgrade, and acquired Ph.D. from the University in Skopje and became the first Doktor of Military – Historical Sciences.

Progressed from Lieutenant to General, from Teacher to UniversityProfessor. In his wealthy military carrier he has performed the highest logistical, teaching, political – partisan and social functions. Member of the Execuive Council and State Secretary for Common-National Protection, member of the Expert Government and Minister of Defence of R. Macedonia.

Has participated in many scientific symposia. He has published over 50 papers. Has been rewarded with many awards, including the „4-th of November“ Award for oneyear achievment and the Award „Goce Delchev“ for highest scientific achievements.