д-р Живко Паришко

д-р Живко Паришко

Роден 1928 год. во Битола. Дипломирал на Шумарскиот факултет во Скопје. Докторира 1963 година на тема : „Дрвопродуктивност на моликата во различни услови на месторастење во Националниот парк Пелистер“. Автор е на поголем број трудови од областа на шумарството. Има голем допринос во изработката на шумско стопанската основа и на ловниот дивеч во Националниот парк „Пелистер“.

Член е и еден од основачите на Македонското научно друштво (1960) и на повеќе пати член на управните и стручни тела во ова Друштво.

тел. 047 221 968

 

 

 

Parishko Zivko, Ph.D.

Born in 1928 in Bitola. He graduated from the Faculty of Forestry – Skopje, and took Ph. D. in 1963 on thesis : „ Pine Treeproductivity of different growth-location conditions in the National Park Pelister“. Author of many papers in the field of forestry. He gave big contribution to the development of commercial forest base and hunting animals in the National Park „Pelister“.

Member and one of the founders of Macedonian Scientific Society (1960) and in several times member of the Board of directors and professional bodies at this Society.