д-р Горан Илиќ

д-р Горан Илиќ

Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан први” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје. На истиот Универзитет се стекнува со научен степен Магистер на политички науки, а подоцна и со научен степен Доктор на политички науки по успешната одбрана на докторската дисертација: „Надворешно – политичката моќ на Европската Унија во идеологизацијата на новиот светски поредок”.

Во 2011 год. избран е за доцент на Правниот факултет при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола каде ги предава предметите Право на ЕУ и Уставно право. Во своето досегашно научно работење. Има објавено голем број на научни трудови. Исто така, тој е автор на книгата: „Европа на крстопат: Лисабонскиот договор како темел на надворешно – политичкиот идентитет на Европската унија”.

tel. 047 228 047

mob. 075 425 524 e-mail : goran.eu@gmail.com

 

Ilik Goran, Ph.D.

Graduated  from the Law Faculty „Iustinianus Primus” within the University „Sts. Cyril and Methodius” – Skopje. From the previous mentioned University, he received scientific degree Magister in political science (MA) and few years later, he became a Doctor in political science (PhD), after the successful defense of Doctoral Thesis: „International power of the European Union in ideeologization of the New World Order”.

He is employee at the Law Faculty within the University „St. Clemens of Ohrid” – Bitola and works as an Assistant in political sphere. In his own scientific work he has published many scientific papers, and also he is an Author of the book: „Europe at the Crossroads: The Treaty of Lisbon as a basis of European Union international identity”.