Д-р Весна Мицајкова

Д-р Весна Мицајкова – БИОГРАФИЈА

Весна Мицајкова дипломирала на Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- Скопје. Магистрирала на Американ колеџ Скопје во областа деловни финансии и банкарство. Докторската дисертација под наслов: “Современи концепти на финансирање на системот за осигурување на депозити и адекватност на премијата за осигурување на депозити” ја одбрани на Економскиот институт во Скопје во 2013 година и се здоби со научен степен – доктор по економски науки.

Поголемиот дел од својата професионална кариера работи во банкарскиот сектор, а во 2014 година е избрана во звање насловен предавач од областа на сметководство и финансиски менаџмент на Високата стручна школа “Факултет за бизнис економија”- Скопје. Во 2016 година, го создава интернет порталот www.casoviposmetkovodstvo.mk, кадешто објавува едукативни содржини од областа на финансиското и менаџерското сметководство на редовна основа.

e-mail: vmicajkova@yahoo.com

 

Vesna Micajkova graduated from the Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, and received her MS degree in business and banking from the University American College Skopje. She defended her doctoral thesis “Modern Concepts of Deposit Insurance System Funding and Deposit Insurance Premium Adequacy” in 2013 and got a PhD degree in the field of Economics.

She spent most of her carrier working in the banking sector and in 2014 she has been appointed as a part-time Lecturer in Accounting and Financial Management at Integrated Business Faculty – Skopje. In 2016 she has created the website www.casoviposmetkovodstvo.mk, where she publishes articles about financial and managerial accounting issues on regular basis.

 

ОБЈАВЕНИ НАУЧНОСТРУЧНИ ТРУДОВИ – БИБЛИОГРАФИЈА

1. 20 години од осамостојувањето на Република Македонија – монетарни остварувања, “Политичка мисла”-бр. 35, Списание на Фондацијата “Конрад Аденауер” и Институтот за демократија “Societas Civilis”, септември, 2011, стр. 99-105, достапно на http://www.kas.de/mazedonien/en/publications/28847/;

2. Introduction of models for risk-based contribution to Deposit Guarantee Scheme of Republic of Macedonia, “Economic development”- No. 1-3/2011, Меѓународно економско списание, Економски институт-Скопје, Универзитет “Свети Кирил и Методиј” – Скопје, 2011, стр. 115-130;

3. Compliance assessment of the Macedonian deposit insurance system with the Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, “Economic development”-No.2-3/2012, Меѓународно економско списание, Економски институт-Скопје, Универзитет “Свети Кирил и Методиј” – Скопје, 2012, стр. 146-158;

4. CosttoIncome показателМерило за ефикасност на банките, “Прилози 17-18” – Списание на Македонското научно друштво – Битола, 2012, достапно на: http://www.mnd-bitola.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=24%3A-17-18&catid=26%3A2012-01-29-21-23-27&Itemid=16&lang=mk;

5. Потенцијални слабости на системот за осигурување на депозити на Република Македонија, “Прилози 17-18” – Списание на Македонското научно друштво – Битола, 2012, достапно на: http://www.mnd-bitola.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=24%3A-17-18&catid=26%3A2012-01-29-21-23-27&Itemid=16&lang=mk;

6. Колапсот на еврото – можни сценарија, “Политичка мисла” бр. 37,  Списание на Фондацијата “Конрад Аденауер” и Институтот за демократија “Societas Civilis”, март, 2012, стр. 57-62, достапно на: http://www.kas.de/mazedonien/en/publications/30699/;

7. The R&D Indicators in the Knowledge-based Economy, презентирано на меѓународната научна конференција “Предизвиците на науката во економијата базирана на знаење – тековни состојби и перспективи”, одржана под покровителство на Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорѓе Иванов на 30 мај 2012; достапно на: http://www.ek-inst.ukim.edu.mk/;

8. Deposit Insurance in Times of Financial Crisis, South-Eastern Europe Journal of Economics”, Vol. 11, No 2, Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region, 2013, pg. 165-176, available at: http://www.asecu.gr/Seeje/issue21/issue21-micajkova.pdf;

9. Cyprus Debt Crisis: Causes and Consequences, Политичка мисла”-бр. 42, Меѓународно списание на Фондацијата “Конрад Аденауер” и Институтот за демократија “Societas Civilis”, јуни 2013, стр. 73-79, достапно на: http://www.kas.de/mazedonien/en/publications/35132/;

10. Efficiency of Macedonian Banks: A DEA approach, Research Journal of Finance and Accounting” (Impact factor: 6.26) Vol 4, No 12, International Journal of IISTE International Institute for Science, Technology & Education, 2013, pg. 141-149, available at: http://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/7769;

11. Evaluation of the Adequacy of the Macedonian Deposit Insurance Fund Target Reserve Ratio, “Journal of Sustainable Development”, Vol 4, Issue 7, Меѓународно списание на Факултетот за Бизнис Економија – Скопје, 2013, стр. 37-55, достапно на: http://www.fbe.edu.mk/JoSDv7.pdf ;

12. Порастот на нееднаквоста во приходите меѓу земјите во светот претставен преку индикаторот ЏИНИ “Политичка мисла” 47, Меѓународно списание на Фондацијата “Конрад Аденауер” и Институтот за демократија “Societas Civilis”, септември, 2014, стр. 57-64, достапно на: www.kas.de/wf/doc/kas_39440-1522-2-30.pdf.

13. Investigating the Adequacy of the Macedonian Deposit Insurance Premium, “Journal of Sustainable Development”, Volume 5, Issue 12, Меѓународно списание на Факултетот за бизнис економија – Скопје, 2015, стр. 113-130, достапно на: http://www.fbe.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=171&lang=mk;

14. Determinants of Macedonian Banks Efficiency, “International Journal of Empirical Science” 4 (2), International Journal of the Research Academy of Social Sciences (RASS), 2015, стр.123-130, Импакт фактор: 0,710, достапно на: http://www.rassweb.com/archive-details-vol-4-issue-2-ijef/.

15. Efficiency of Macedonian Insurance Sector: A DEA approach, “Journal of Investment and Management”, Vol 4, No 3, International Journal of SciencePG, April 2015, pg. 61-67, avaliable at: http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.jim.20150402.11.html.

Учество на проекти

1. Banking system of Republic of Macedonia, истражувачки проект во соработка меѓу Универзитетот “Американ колеџ-Скопје” и Dauphine University, Париз, Франција, 2010.