доц. д-р Никола Венко Димитров

доц. д-р Никола Венко Димитров

Роден 1958 год. во Битола. Високо образование завршува во Скопје. Магистрира 1992 год., а докторира на географски науки во Скопје (2001).

Работи како професор и советник за географија (1987 – 2008). Од 2008 год. е професор на Факултетот за туризам и бизнис логистика – Гевгелија. Има објавено 48 научни и стручни трудови. Добитник  на награди и признанија, а во 1999 год. на групна награда „4 Ноември“.

Член на Македонското научно друштво – Битола од 1992 год., каде бил секретар на одделението за историско – географски науки, член на Управниот одбор, технички уредник на „Прилози“, а од 2008 год. Претседател на Уредувачкиот совет и главен и одговорен уредник на Редакциски одбор.

 

 

 

Dimitrov Venko Nikola, ass. prof. Ph.D.

Born in 1958 in Bitola. He completed University education in Skopje. He obtained Magistry degree (1992) and acquired PhD of Geographical Sciences in Skopje(2001).

He worked as a Professor and Adviser of Geography(1987-2008). Since 2008 he has been a Professor at the Faculty of tourism and Business Logistics in Gevgelia. He has published 48 scientific and professional written works. Winner of awards and recognitions, and in 1999 was winner of the Group Award „4thof November“.

He has been a Member of the Macedonian Scienctific Association since 1992, where he was a Secretary of the Department of Historic-Geographical Science, and a member of the Board of Directors, Technical Editor of „Contributions“, and since 2008 has been a President of Editorial Council and a Chief and Executive Editor of Editorial board.

tel. 047 255 397

mob. 076 450 837         e-mail : nikovedim@yahoo.com