Благодарница од БАС за поддршка и промоција

Доделена е Благодарница на Македонско научно друштво –  Битола од страна на БАС Академја за поддршка и промоција на Петтата меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“