Современи дијалози / Contemporary Dialogues

„Современи дијалози“ е списание за култура – литература, драмска уметност, филм и издаваштво, чиј издавач е Македонското научно друштво – Битола, и кое успешно егзистира во биотопот на современата македонска и светска литература, култура и уметност, уште од 2013-та година.

Излегува еднаш годишно, а објавува творби од македонски и странски писатели од разни жанрови: поезија, проза, драма, прикази, осврти, книжевни критики, рецензии, преводи и сл., како и дела на истакнати ликовни уметници.

Прилозите, со кратка биографија за авторот, се испраќаат напишани со фонт Times New Roman со кирилична поддршка, големина 12 pt и со единечен проред, на е-mail:  mss.bitola@gmail.com со назнака Зa „Сoвремени дијалози“.

Има редакција составена од членови на МНД, како и Меѓународен уредувачки одбор.

 

“Contemporary Dialogues” (“Sovremeni dijalozi”) is a Journal of Culture – Literature, Drama, Film and Publishing, whose publisher is the Macedonian Science Society – Bitola. It is a journal that successfully exists in the biotope of contemporary Macedonian and world’s literature, culture and art, since 2013.

It is issued annually and it publishes works from Macedonian and writers from all over the world in different genres: poetry, prose, drama, reviews, literary critics, translations etc. as well as art works from established artists.

The contributions, along short biography for the author, should be written in Times New Roman, size 12 pt., line spacing – single, and should be sent on the е-mail address:  mss.bitola@gmail.com with Subject: For „Contemporary Dialogues“.

The Journal has its Editorial board from Macedonian Science Society’s members and International editorial board.