Современи дијалози бр 7

„Современи дијалози“ бр. 7, 2019 г. ISSN 1857- 940X (преземете PDF…)

Редакција:

Весна Мундишевска-Велјановска, главен и одговорен уредник

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, Петре Димовски, проф. д-р Златко Жоглев

 

Меѓународен уредувачки одбор:

проф. д-р Звонко Танески (Словачка), проф. д-р Тземин Итион Тсаи (Тајван, Кина), Искра Пенева (Србија), проф. д-р Том Филипс (Велика Британија), м-р Жарко Милениќ (Русија и Босна и Херцеговина), д-р Хада Сендо (Монголија), Горан Симиќ (Босна и Херцеговина), проф. д-р Су Џен Лин (Тајван, Кина)

 

Editorial board of “Contemporary Dialogues” 7/2019:

Vesna Mundishevska-Veljanovska, Editor in chief

Daniela Andonovska-Trajkovska, Assoc. Prof. Dr., Petre Dimovski, Zlatko Zhoglev, Full Prof. Dr.

 

International editorial board of “Contemporary Dialogues” 7/2019:

Zvonko Taneski, Assoc. Prof. Dr. (Slovakia), Tzemin Ition Tsai, Full Prof. Dr. (Taiwan, Republic of China), Iskra Peneva (Serbia), Tom Edward Philips, Prof. Dr. (Great Britain), Žarko Milenić MSc. (Russia, Bosnia and Hercegovina), Hadaa Sendoo, Dr. (Mongolia), Goran Simić (Bosnia and Hercegovina), Su Jen Lin, Full Prof. Dr. (Taiwan, Republic of China)