Современи дијалози бр 1

„Современи дијалози“ бр. 1, 2013 г. (преземете PDF…)

Редакција:

м-р Зоран Пејковски, главен и одговорен уредник

доц. д-р Валентина Гулевска, Панде Манојлов, Добре Тодоровски, Валентин Светозарев