Славе Николовски – Катин

Славе Николовски – Катин

Роден 1941 година. Се школувал во Скопје, Белград и Торонто. На македонската и меѓународната културна и научна јавност е познат по бројните публицистички, новинарски и научни трудови кои се посветени, главно на животот на Македонците во светот.

Во неговиот творечки опус од четириесетина дела, посебно внимание заслужуваат книгите : „Македонците во САД и Канада“, „Македонските православни цркви во Австралија, Канада и САД“, „Македонски холокауст“, како и поголем број монографии, а познат е со неговите лексикографски изданија, како и со преводите. Добитник на голем број награди и признанија („Крсте П. Мисирков“ од Здружението на новинарите).

tel. 02 3136 318

mob. 075 304 277                e-mail : slavekatin@gmail.com

 

Nikolovski – Katin Slave

Born in 1941. He completed his education in Skopje, Belgrade and Toronto. The Macedonian and international cultural and scientific public knows him by his numerous journalistic, reporting and research works, which are dedicated, mainly, to the life of the Macedonians throughout the world.

In his creative opus of fourty books, the following deserve special attention: „The Macedonians in the USA and Canada“ ; „The Macedonian Orthodox Churches in Australian, Canada and the USA“ ; „The Macedonian Holocaustan“, as well as numerous monographs, but he is famous, also, for his  lexicography releases, as weel for translation too. He has received many awards and recognitions(„Krste P. Misirkov“ by Journalistic`s Society).

 


Bibliography

ISSUED PUBLICATIONS IN MACEDONIAN AND ENGLISH
BY SLAVÈ NIKOLOVSKI – KATIN

Библиографија

ОБЈАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ НА МАКЕДОНСКИ И АНГЛИСКИ
ОД СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ – КАТИН

 

1.

An English – Macedonian Limnological Dictionary, (Македонско-англиски лимнолошки речник), Hydrobiological Institute, Ohrid,1986, pp. 1-206, (in English and Macedonian).

2.

Macedonian Holocaust, (Македонски холокауст), Studentski zbor, Newspapers Publishing Organization (NIO), Skopje, 1990, pp. 1-236, (in Macedonian)

3.

The Macedonian Orthodox Churches (MOC) and Church Communities in Australia, Canada and USA, (МПЦ и црковните општини во Австралија, Канада и САД), NIO Nova Makedonija, Skopje, 1991, pp. 1-192, (in Macedonian).

4.

In Australia as at Home, (Во Австралија како дома), Matica makedonska, Skopje, 1992, pp. 1-136, (in Macedonian).

5.

The Press of Macedonian Emigrants, (Македонскиот иселенички печат), NIO Studentski zbor, Skopje,1993, pp.1-254, (in Macedonian).

6.

Emigrant Longings, (Печалбарски копнеж), Matica makedonska, Skopje, 1993, first addition, pp. 1-156, 1993, second addition, pp1-156, (in Macedonian).

7.

An English – Macedonian Bio-technical Dictionary, (Англиско-македонски био-технички речник), Matica makedonska, Skopje, 1994, pp. 1-192, (in English and Macedonian).

8.

In Honor of Saints Cyril and Methodius, (Во чест на Св. Кирил и Методиј), co-author with Prof. Dr. Vera Stojčevska – Antic, Matica makedonska, Skopje, 1994, pp. 1-212, (in Macedonian).

9.

Macedonian inspiration, (Македонски вознес), co-author with Fidanka Tanaskova, MOC St. Klement of Ohrid, Toronto, 1994, pp. 1-232, (in Macedonian).

10.

Poetic Emigrant Meridians, (Поетски иселенички меридијани), co-author with Fidanka Tanaskova, Matica na iselenicite od Makedonija (Emigrant Association of Macedonia), Skopje, 1995, pp. 1-122, (in Macedonian).

11.

Macedonian Emigrant Panopticon, (Македонски иселенички паноптикум), Macedonian Scientific Society, Bitola, 1996, pp. 1-296, (in Macedonian).

12.

English – Macedonian Veterinary Dictionary, (Англиско-македонски ветеринарен речник), co-author with Prof.Ilinka Drakulevska-Grubovic, M.A. and Prof. Dr. Nikola Jordanovski, Matica makedonska, Skopje, 1996, pp. 1-380, (in English and Macedonian).

13.

Biblical Dictionary, (Библиски речник), co-author with Petko Zlatevski, m.sc., Makedonska iskra (Macedonian Spark) and Biblisko zdruzenie na Makedonija (Macedonian Biblical Association), Skopje, 1997, pp. 1-215, (in Macedonian).

14.

Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English and German, (Илустриран речник-ајде да учиме англиски и германски), Makedonska iskra, Skopje, 1997, pp.104, (in Macedonian, English and German).

15.

Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English and French, (Илустриран речник-ајде да учиме англиски и француски), Makedonska iskra, Skopje, 1997, pp. 104, (in Macedonian, English and French).

16.

Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English and Turkish, (Илустриран речник-ајде да учиме англиски и турски), (in Turkish), co-author with Ismie Saban, Makedonska iskra, Skopje, 1998, pp. 104.

17.

Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English andAlbanian, (Илустриран речник-ајде да учиме англиски и албански), (in Albanian), co-author with Redzepi, Makedonska iskra, Skopje, 1998, pp. 104.

18.

Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English and Vlach, (Илустриран речник-ајде да учиме англиски и влашки), (in Vlach), co-author with Zaharitsa Porcy, Makedonska iskra, Skopje, 1998, pp. 104.

19.

Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English and Roma, (Илустриран речник-ајде да учиме англиски и ромски), (in Roma), co-author with Ljativ M. Demir, Makedonska iskra, Skopje, 1998, pp. 104.

20.

Macedopnian Club “Ilinden 1903” – Hamburg (1978-1998), (Македонскиот клуб “Илинден 1903”-Хамбург (1978-1998), co-author with Fidanka Tanaskova, Makedonska iskra, Skopje, 1998, pp. 1-86, (in Macedonian)

21.

Emigrant Horizons, (Иселенички хоризонти), Makedonska iskra, Skopje, 1999, pp.1-226, (in Macedonian).

22.

Monograph of Atanas Bliznakov from Gary, (Монографија за Aтанас Близнаков од Гери), Atanas Bliznakoff Foundation at the Rectorate of the University St. Kiril and Methodij, Skopje, 2000 pp. 1-336, (in Macedonian).

23.

A Guide Through the Computers Terminology, (Водич низ компјутерската терминологија), co-author with Stefan Tomovski, Makedonska iskra, 2000, pp. 1-256, (in English and Macedonian).

24.

Monograph of Andrea Branov from Melbourne, (Монографија за Андреа Бранов од Мелбурн), Makedonska iskra, Skopje, 2001, pp. 1-222, (in Macedonian and English).

25.

My Travels Throughout the World, (Моите патувања низ светот), Makedonska iskra, Skopje, 2001, pp. 1-192, (in Macedonian).

26.

The Macedonians in USA and Canada, (Македонците во САД и Канада), Makedonska iskra, Skopje, 2002, pp.1-382, (in Macedonian and English).

27.

Monograph of the Janovski Family from Toronto, (Монографија за семејството Јановски од Торонто), Makedonska iskra, Skopje, 2002, pp. 1-226, (in Macedonian and English).

28.

Ilinden 1903-2003 and the Macedonian Emigrants, (Илинден 1903-2003 и македонските иселеници), Makedonska iskra, Skopje, 2003, pp. 1-232, (in Macedonian).

29.

Macedonia’s Contribution to World Civilization, (Придонесот на Македонците во светската цивилизација), co-author with Academician Prof. Dr. Antonije Škokljev – Dončo, Makedonska iskra, Skopje, 2004, pp. 1-346, (in Macedonian).

30.

Monography of Goga Pečenkovski from Resen, (Гога Печенковски од Ресен), Makedonska iskra, Skopje, 2004, pp.1-112, (in Macedonian).

31.

Mography of Svetle (Steve) Stamevski from Detroit, (Монографија за Светле (Стив) Стамевски од Детроит), Makedonska iskra, Skopje, 2005, pp. 1-222, (in Macedonian and English).

32.

Monograph on George Tomov from New York, (Монографија за Ѓорѓи Томов од Њујорк), Makedonska iskra, Skopje, 2007, pp. 1-320, (in Macedonian and English)

33.

From Panonija to Aegean, (Од Панонија до Егеј), co-author with Academician Prof. Dr. Antonio Škokljev-Dončo, Makedonskaiskra, Skopje, 2007, pp. 1- 196, (in Macedonian).

34.

The Aureal of Holy Virgin Mary and the Monastery of St. Mary of Slivnica in Prespa, (Ореолот на Дева Марија и манастирот Св. Богородица во селото Сливница во Преспа), co-author with Prof. Dr. Vera Stojčevska – Antic, Makedonskaiskra,Skopje,2007,pp.1-148,(inMacedonian).

35.

Along the Tracks of Evliya Celebiya, (По стапките на Евлија Челебија), Makedonska iskra, Skopje, 2007, pp. 1-192, (in Turkish).

36.

Monograph of Mitropolitan Kiril, (Монографија за митрополитот Кирил), Polog and Kumanovo Dioceseand Makedonskai skra, Skopje, 2007, pp.1342 ,(in MacedonianandEnglish)

37.

Emigration carousel, (Иселеничка вртелешка), Makedonska iskra, Skopje, 2008, pp.1-164,(inMacedonian)

38.

Monograph of Boško Rajčovski-Pelisterski from Florida, (Монографија за Бошко Рајчовски-Пелистерски од Флорида), Makedonska iskra, 2008, pp.1-254, (inMacedonianandEnglish).

39.

40 Pilgrimages to the Tomb of St. Cyril in Rome, (40 Поклоненија на гробот на Св. Кирил во Рим), co-author with Prof. Dr. Vera Stojčevska-Antic, and Episkop Climent, Makedonska iskra,Skopje, 2008, pp. 1-228, (in Macedonian).

40.

Macedonia in Ancient Times, (Македонците во античкиот период), co-author with Academician Prof. Dr. Antonio Škokljev-Dončo and Chris Sterou (Risto Stefov), Makedonska iskra, Skopje, 2010, pp.1-232, (in English).

41.

Monograph of Peter Stamatoff from Chicago,(Монографија за Петар Стаматов од Чикаго), co-author with Prof. Dr. Metodij Trajkovski. Petar Stamatoff Foundation at the Rectorate Office at the University St. Kiril and Methodij, Skopje, 2010, pp. 1-192,(in Macedonian and English).

42.

Love Stories, (Љубовни приказни), Makedonska iskra, Skopje, 2011, pp 1-130, (in English).

43.

Monograph of Atanas Bliznakoff, (Монографија за Атанас Близнаков), Rectorate Office at the University St. Kiril and Methodij, Skopje, 2011, in print (in English).

44.

Monograph of Siljan Micevski from Bitola, Монографија за Силјан Мицевски од Битола), pp. 1-320, (in Macedonian), in print.

 

TRANSLATED TEXTS BY SLAVE NIKOLOVSKI-KATIN
ПРЕВЕДЕНИ ТЕКСТОВИ ОД СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН

1.

Monograph About the Village of Nevoljani–Lerin District, (Монографија за селото Неволјани, Леринско), by Risto Kiradziev, Toronto, Canada,Translated by Jim NaPateroi (Jim Thomev), 1986, pp. 1- (30)–64, a private edtion (from Macedonian to English).

2.

Aleksandar Makedonski (Alexander the Great), (Александар Македонски), by Urlih Wilken, Misla, Skopje, 1988, pp. 1 – 387, (from English to Macedonian).

3.

Development and Nutrition of the Young Cyprinids of Lake Ohrid, A Doctoral Disertatio by Milco Tocko, Part I and II, Hidrobiological Institute, Ohrid, 1988, (in English)

4.

Pages About Macedonia and the Macedonians, (Страници за Македонија И Македонците), by Hristo Andonovski, Macedo-nian Committee for Human Rights, Toronto, 1990, pp. 1 – 60 (from Macedonian to English).

5.

Macedonian Economic Directory, (Македонски стопански речник), Stopanski vesnik (Economic Newspaper), Stopanska komora na Makedonija (Economic Chamber of Macedonia), Skopje, 1990, pp. 1 – 340 (from Macedonian to English).

 

BOOKS ABOUT SLAVÈ KATIN
КНИГИ ЗА СЛАВЕ КАТИН

1.

Monograph of Katin, by Borče Naumovski, (Монографија за Славе Катин), Makedonska iskra, Skopje, 2002, pp. 1-382, (in Macedonian and English).

2.

Macedonian Emigrant Portrait, by Borče Naumovski, (Македонски иселенички портрет), Makedonska iskra. Skopje, 2004, pp. 192, (in Macedonian).