Рајковски Божидар

Рајковски Божидар

Роден 02.01.1938 год. во с. Лакавица – Струга. Има завршено Педагошка aкадемија-група физика и хемија и Правен факултет. Работел како наставник и директор во основно училиште, референт за образование и наука во Општина Дихово, шеф на стручна служба во ССРНМ – Битола, и како секретар на Самоуправната интересна заедница за образование и наука на општина Битола.

Има учествувано и во поголем број на стручно – научни трибини и симпозиуми.

Член на МНД Битола од 1986 год. и член во Управниот одбор на друштвото. Во рамките на Друштвото водел Проект бр. 98СПФ/02 : „Да го научиме јазикот на соседниот народ за подобро да се разбереме“.

tel. 047 233 426

 

Rajkovski Bozidar

Born on 02.01.1938 in Lakavica – Struga. He graduated from Pedagogic Accademy – section physics – chemistry and from Faculty of Law. He worked as a Teacher, Principal of Primary School and Officer of education and science in Municipality Dihovo, a Chief of expertise in SSRHM – Bitola, and secretary of Selfmanagment interesting community of education and science in Municipality Bitola.

He has participated in many scientific – research tribunes and symposia.

He has been member of Macedonian Scientific Association – Bitola since 1986 and participant in Board of Director of the Association.As a member of the Association he has led a Project no. 98SPF/02 : „Let`s learn the language of the neighboring nations so we can understand each other“.