Радмила Петкова Момидич

Радмила Петкова Момидич

Родена 1948 год. Дипломира на Филозофскиот факултет – Белград, на групата историја  на  уметност (1967 – 1972). Се  вработува во „Народен  музеј“ – Битола во средновековното   одделение (1973). Од 1976 год. до  денес  работи  во НУ „Завод  за  заштита  на  спомениците  на културата  и  музеј“ – Битола, во  одделот  за  заштита  на  спомениците  на  културата,  за  што во 1995 год. го  добива  звањето„Конзерватор – советник“.  Има објавено повеќе стручни трудови, снимила неколку радио  и  телевизиски  емисии,   кратки  документарни ТВ – филмови. Учествувала на бројни научни собири, симпозиуми.

Член на Македонското научно друштво од 1975 год., а еден мандат била и секретар на одделението за историја.

tel. 047 237 328

 

 

Petkova Momidic Radmila

Born in 1948. She graduated from the Philosophical Faculty – Belgrade, on the department of History of Art(1967 – 1972). In 1973 was employed at the „Public Museum“ – Bitola,in the Medieval department.Since 1976 until today she has been working at the „Institute for protection of Cultural Monumentsand Museum“ – Bitola, in the department for Protection of CulturalMonuments, for which she gained the title Conservator – Adviser(1995).She has published many professional papers, recorded couple of radio and TV – programs, short documentary TV-films. She had participated in numerous symposia and scientific meetings.

Has been a member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1975, and she wasSecretary of the Department of History – Geographical Sciences.