проф. Никола Миновски

проф. Никола Миновски

Роден 1942 год. Буф – Леринско. Во 1948 год. бегајќи пред ужасите од Граѓанската војна во Грција, со семејството го напушта родното огниште и доаѓа во Р. Македонија. Дипломира на Филозофски Факултет на кaтедрата по национална историја во Скопје (1967). Кратко време работел како професор во средна школа, а од 1972 год. работи  како кустос – историчар во „Завод и Музеј“ – Битола. Целиот работен век, покрај секојдневните работни задачи, се занимава со истражување и проучување на илинденскиот период и објавил бројни трудови од историското минато на Битола и Битолско и музејската проблематика.

Член на Македонското научно друштво од 2005 година.

tel. 047 224 358

mob. 075 298 715   e-mail : nikolaminovski@gmail.com

 

Minovski Nikola, prof.

Born in 1942 in Buf – Lerin. In 1948 avoiding the horrors of the Civil War in Greece, withhis family left his native place and came in Macedonia. He graduated from the Philosophical Faculty, on the department of National History in Skopje (1967). Worked,shortly, as a Teacher in a Secondary school, and since 1972 has been working as a custodian – historian at the „Institute and Museum“ – Bitola. The entire working period, despite daily tasks,he has been dealing  with research and study of the Ilinden period and published numerous works of historicalhistory of Bitola and Bitola’s region and of the museum issues.

Has been a member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 2005.