проф. м-р Зора Русомарова

проф. м-р Зора Русомарова

Родена 1956 год. во Битола. Дипломира на Филолошкиот факултет во 1980 година на насоката Француски јазик и литература. Магистрира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје на насоката лингвистика. Во јули 2003 година успешно го одбрани магистерскиот труд на тема : „Збогатување на францускиот и македонскиот јазик по пат на суфиксација“.

Од 1998 година работи како професор по Француски јазик во СОУ „Таки Даскало“ Битола. На 01.07.2009 година е избрана за лектор по предметот Француски јазик на Педагошкиот факултет – Битола.

тел. 047 230 001

моб. 075 512 817      е-маил : zora.rusomarova@laposte.net

 

 

Rusomarova Zora, prof. M.A.

Born in 1956 in Bitola. In 1980 she graduated from the Faculty of Philology-department of French Language and Literature. Obtained MA from the Faculty of Philology „Blaze Koneski“ – Skopje, on the department Linguistics. In July 2003 successfully defended her master thesis titled : „Enlarging Macedonian and French languages through suffixation“.

Since 1998, she has been working as a French Professor at the municipality secondary school „Taki Daskalo“ -Bitola. On 1st July 2009 she was elected and appointed for Lector in the subject French Language at the Pedagogical Faculty in Bitola.


 

Библиографија

 

УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ СОБИРИ И СИМПОЗИУМИ

 

1.Трет научно-стручен собир со меѓународно учество на тема : Образованието во 21-от век, 9 ноември 2011, Битола, со трудот Евалвација на наставниците во средното образование (прифатен апстракт).

 

2.Меѓународен научно-стручен симпозиум ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА ВО ФРАНКОФОНСКИ КОНТЕКСТ, 12-13 декември 2011, Скопје, со рефератот Основни карактеристики на преводот на поемата Албатрос од Бодлер од француски на македонски јазик (објавено резиме).

Објавени научни, стручни статии и преводи:

 

Ревија Јазикот во практиката :

година V јули 2000 број 12 Француските и македонските пословици – превод и еквиваленција, стр. 46-56.

година VI април 2001 број 13 Француските и македонските пословици – превод и еквиваленција, стр. 43-53.

година VI септ. 2001 број 14: Феминативите во макеоднскиот јазик, стр.8-14.

година VII февруари 2002 бр. 16: Туѓите зборови во францускиот и во македонскиот јазик, стр. 25-34.

година VII мај 2002 број 17: За некои од боите во јавната комуникација, стр. 55-59.

година VIII мај-јуни 2003 бр.18-19 : Просторното значење на предлозите на и во, стр. 49-52.

Четири јазици во еден клас (стр. 17-20), превод од македонски на француски на песната Ана на Јован Котевски (стр. 20) во Стручен билтен на наставниците „Разгледи” на Државното средно училиште „Таки Даскало” – Битола.

Превод и препев на поемата Албатрос од Шарл Бодлер со анализа на истата (стр. 10-12) во Стручен билтен на наставнциите СЛОВО на СОУ Таки Даскало – Битола (2009). Член на редакцијата на истиот.

Превод и препев на поемата Созвучја од Шарл Бодлер со анализа на истата (стр. 12-14) во стручен билтен на наставниците Разгледи бр. 13-14 на СОУ Таки Даскало – Битола (април 2010, ISSN 1409-8598).

Обид за книжевно-јазична анализа на збирката ПОВРАТОК на Богоја Таневски, Пелагониски-културно-научни средби, Зборник 5, Новаци 2010, стр. 108-125

Обработка на автентичен документ на час по француски јазик во рамките на еко-проектот, стр. 23-26 во стручен билтен на наставниците од СОУ Таки Даскало еко Разгледи, година VII, бр.15-16, февруари 2011 год.

 

ОБЈАВЕНИ РЕЦЕНЗИИ И СТИЛИЗАЦИЈА

 

(1992) Дидактичка игра за деца за учење на странск јазици Желад ;

(1995) Поезија Розов порок, Елица Стамаџиевска ;

(1997) д-р Папис, Генеза и развој на масонските симболи;

(1998) Збирка поезија Душата на дождот, Васил Алабаковски i;

(1999) Раскази Раскази од училишните клупи, Васил Алабаковски .

(2000) Раскази Брези, Васил Алабаковски ;

(2000) Поезија Беломорје, љубов моја, Васил Алабаковски ;

(2000) Поезија Силни извори, Методија Христовски ;

(2001) Поезија Се од камен, Методија Христовски ;

(2001) Поезија Бршлен, Методија Христовски;

(2002) Поезија Лозница во дворот, Методија Христовски ;

(2002) Поезија Во потрага по благослов, Васил Алабаковски;

(2003) Поезија Авантури во беспаќе, Елица Стаманџиевска ;

(2003) Поезија Умирање на ангелот, Васил Алабаковски ;

(2003) Поезија Чекор напред, Методија Христовски ;

(2004) Поезија Превирања, Методија Христовски ;

(2004) Поезија Плачете бузуки, Васил Алабаковски ;

(2004) Поезија Возот присилно сопре, Методија Христовски ;

(2006) Роман Зинат чевел, Методија Христовски ;

(2006) Роман Од незаборавот, Методија Христовски ;

(2009) Роман Долг период, Методија Христовски ;

(2009) Роман Битолските дограмаџии, Методија Христовски.

(2011)Роман Недопирлив хоризонт од Методија Христовски (рецензија и стилизација).

(2011)  Генимаале од Методија Христовски (рецензија и стилизација).

МНД,Битола, приказ Kнижевната критика за делото на Радован П. Цветковски, книжевни критики, 289 страници, 14.3. 2006

УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ СОБИРИ И СИМПОЗИУМИ

 

1.Трет научно-стручен собир со меѓународно учество на тема : Образованието во 21-от век, 9 ноември 2011, Битола, со трудот Евалвација на наставниците во средното образование (прифатен апстракт).

 

2.Меѓународен научно-стручен симпозиум ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА ВО ФРАНКОФОНСКИ КОНТЕКСТ, 12-13 декември 2011, Скопје, со рефератот Основни карактеристики на преводот на поемата Албатрос од Бодлер од француски на македонски јазик (прифатено резиме).