проф. Милица Димитријовска – Радевска

проф. Милица Димитријовска – Радевска

Професор по македонски јазик и литература во СОУ „Таки Даскало“ – Битола. Проучувањето и грижата за македонскиот јазик и книжевната анализа отсекогаш биле и ќе бидат нејзина професионална определба и поле на научно истражување. Покрај книгите поезија „Лечебница“ и „Обидници“, има објавено и повеќе научни трудови од областа на методиката на настава по македонски јазик во стучните списанија „Воспитни рефлексии“, „Литературен збор“, „Образовни рефлексии“, „Просветен работник“, како и книжевна критика за македонски поети и научни работници.

Од ноември 2009 г. е член на Друштвото на писатели на Р. Македонија, а од 2010 г. е член и на Македонското научно друштво – Битола.

tel. 047 522 135

mob. 071 222 382

075 326 416       e-mail : radevska_milica@yahoo.com

 

Dimitrijovska – Radevska Milica, Ph.D.

Professor of Macedonian language and literature in municipal secondary school „Taki Daskalo“ – Bitola. The study and care for Macedonian language and literary analysis have always been and will be her professional orientation and field of scientific research. Besides books of poetry „Lechebnica“ and „Obidnici“, has published several scientific papers in the field of methodology of teaching in Macedonian language in the professional magazines „Vospitni refleksii“, „Literaturen zbor“, „Obrazovni refleksii“, „Prosveten rabotnik“, and also literary criticism of Macedonian poets and scientists.

Since November 2009 she has been member of the Society of Writers of the R. Macedonia, and since 2010 has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola.