проф. Здравко Божиновски

проф. Здравко Божиновски

Toj e научен работник, есеист, фолклорист, препевувач и лектор, роден 1940 г. Дипломира на Филозофски факултет – Скопје, група Југословенска книжевност со македонски јазик. Од 1968 г. до пензија работи како лектор.

Член на Друштвото на фолклористите на Р. Македонија од 1964 год. Оснoвач и претседател на Здружението за македонскo- руско пријателство во Битола. Учесник на многу конгреси, симпозиуми и има објавено 36 трудови. Раководител е на групацијата лектори во јавната администрација во Р.М. Добитник на многу награди и признанија.

Член на Македонското научно друштво – Битола од 1963 год. ; секретар на Одделението за лингвистика и литература од 2000 – 2002 год.

tel. 047 233 954    e-mail : zdravkobozinovski@yahoo.com

 

 

Bozinovski Zdravko, Prof.

He’s scientific worker, folklorist, translator and lecturer. Born in 1940. He graduated from the Faculty of Philosophy-Skopje, section Yugoslav literature with Macedonian language. From 1968 till retirement he worked as a lecturer.

Has been member of the Folklorist Society of R. Macedonia since 1964. Founder and President of the Association of Macedonian-Russian Friendship -Bitola. He has participated in many symposia and congresses an he has published 36 works. He is a Leader of the group of lecturers in the public administration of Macedonia. He has been rewarded with numerous awards and recognitions.

Has been member of the Macedonian Scientific Association-Bitola since 1963; Was Secretary of the Department for Linguistics and Literature(2000-2002).

 


 

Библиографија


РЕКАПИТУЛАР

 • Учество со реферати на 18 конгреси и симпозиуми;
  • Печатени 13 книги во 16 изданија и тираж од 30.500 примероци;
 • Печатени 13 книги во 16 изданија и тираж од 30.500 примероци;
 • Објавени 43 публикации  од областа на националната историја,

литературата и заштитата на македонскиот јазик;

 • Член е на Македонското научно друштво во Битола од 1963

(беше секретар на Одделението за лингвистика и литература

од 2000 – 2002 год);

 • Член е на Друштвото на фолклористите на  Македонија

од 1964 год.;

 • Во 1973 год., од страна на Министерството за култура на РМ беше испратен на  тримесечен студиски престој во Москва и Ленинград (Санкт Петербург);
 • Оснoвач е (1991 г.) и претседател (сега е потпретседател)  на Здружението за македонско – руско пријателство во Битола.

ДОБИЕНИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

 • Внесен е во Македонската енциклопедија;
 • Добитник е на 3 општински награди:

„ 4 Ноември“ на Општината Битола,

– „ 8 Септември“ на Општината Крушево и

– „ 3 Септември“ на Општината Демир Хисар;

 • Две плакети од Македонското научно друштво;
 • Трета награда на Меѓународната манифестација „Гоцеви     денови 1993“, за песната „Крушевскиот апостол“;
 • Републичката награда „Григор Прличев“ за најуспешен уметнички препев на поезијата од А.С.Пушкин, што ја доделува Сојузот на литературните преведувачи на Македонија;
 • Заради особениот придонес во заштитата на македонскиот јазик, од страна на Советот за македонски јазик при Министерството за култура доделен му е  сертификат за ЛЕКТОР без полагање лекторски испит.

 

 

 

УЧЕСТВО СО РЕФЕРАТИ НА

СИМПОЗИУМИ  И  КОНГРЕСИ

 1. 1. Ликот на Веле Марков во нашата револуционерна народна поезија, Симпозиум „Револуционерниот фолклор од епохата на Илинден“, Крушево, 1968;
 2. 2. Предилинденскиот период во македонската комитско- револуционерна народна поезија, Симпозиум „Илинден 1903“, Охрид, 27-28 мај 1968;
 3. 3. Процесот на националното осознавање на македонскиот народ одразен во македонската народна поезија, Петти конгрес на историчарите на Југославија, Охрид, 5-7  септември 1969;
 4. 4. Неколку песни за Ѓорче Петров, Симпозиум по повод 50-годишнината од убиството на Ѓорче Петров во Софија, Прилеп, 1971;
 5. 5. Влијанието на ајдутскиот и комитскиот циклус врз македонската народна поезија од НОВ, Симпозиум „Развојот и карактеристиките на НОВ и Револуцијата во Македонија“, организатор – МАНУ, Скопје, 1971;
 6. 6. Борбената народна поезија – идејно оружје на македонскиот народ во борбата против фашизмот, Симпозиум „АСНОМ – неговото значење и одглас“, организатор – МАНУ, Скопје, 1974;
 7. 7. Сличности во мотивите од времето на борбата против фашизмот во македонската и во руската народна поезија, проект работен за време на тримесечниот студиски престој во Москва и Ленинград, во 1973;
 8. 8. Револуционерната поетска заоставштина на Видан Темелков Јанакиевски, Симпозиум „Битола и Битолско во НОВ, 1941-1942“, Битола, 1977;
 9. 9. Битолските партизански песни, ХХХI Конгрес на фолклористите на Југославија, Радовиш, 1984 (коавтор-П. Колевски);

10. Делбата на татковиот имот во македонската народна поезија, Симпозиум „ Фолклорот и етнологијата во Мариово  и Меглен“, Прилеп, 1990;

11. Прокламацијата на Ѓузепе Гарибалди до јужнословенските народи за нивно ослободување од Австрија и Турција, Научен собир „Македонско-италијанските врски“, Битола, 1996;

12. Пионерската акција на Општината Битола во операционализирањето на чл. 7 од Уставот на Република Македонија, Симпозиум „Загрозеноста и заштитата на македонскиот литературен јазик“, Битола, 1997 г.

13. Резолуција за конкретната примена на нормите од македонскиот литературен јазик и неговото кирилично писмо во службената и во јавната комуникација на подрачјето од Општината Битола, Симпозим „Загрозеноста и заштитата на македонскиот литературен јазик“, Битола, 1998 ;

14. Битолскиот „темен вилает“ и странските дипломатски претставништва во Битола во почетокот на т.н. Конзулски период, низ призмата на британскиот конзул Чарлс Џон Калверт, Симпозиум „Македонско-британските врски“, Битола, 2002;

15. Отворањето на Рускиот императорски конзулат во Битола во 1961 г., Симпозиум „Рускиот императорски конзулат во Битола, 1861 – 1915“, Битола, 2003; 

16. Пренесувањето и погребот на убиениот руски конзул А. А. Ростковски во Одеса, Научен собир „Рускиот императорски конзулат во Битола, 1861 – 1915“,Битола, 2003;

17. Пренесувањето од Битола на телото на убиениот руски конзул А.А.Ростковски и неговиот погреб во Одеса, Научен собир „Рускиот императорски конзулат во Битола 1861-1915“, Битола, 2003 г.;

18. Одгатната историската енигма : кој беше единствениот преживеан комита од уништената чета на Ѓорѓи Сугарев, Осма пелагониска културно – научна средба, с. Новаци (Битолско), 25 јуни 2008.

ПУБЛИКАЦИИ

А) 13 книги во 16 изданија и тираж  од 30. 500

примероци

1. Сказни од Александар С. Пушкин, препев од руски јазик, школска лектора за III одделение, издавач НИК „Наша Книга“, Скопје, 1997 ;

2. Творби (Избор од творештвото на Браќата Миладиновци), школска лектира за VII одделение, издавач НИК „ Наша книга“, Скопје, 1967;

3. Тука е Македонија, Зборник со комитски песни, (коавтор д-р Д.       Константинов), издавач НИП „Нова Македонија“ 1969, тираж – 10.000;

4. Македонија над сѐ, сеќавања од Стојан Георгиев Томовичин, подготвил –  Здравко Божиновски, издавач Друштвото за наука и уметност – Битола, БГЗ „Киро Дандаро“ – Битола, 1990, тираж 10.000;

5. Веле Марков, Документарна повест, Прво јубилејно издание по повод 95 годишнината од неговото загинување, издавач Друштвото за наука и уметност – Битола, „Херакли комерц“-Битола, 1997  тираж 1.000;

6. Во пламенот на Вториот Илинден, Воено – политичка монографија на Демир Хисар 1919 – 1945 (коавтор Богоја Јоновски), издавач ОО на СЗБ НОВМ – Демир Хисар, БГЗ „Киро Дандаро“, Битола, 1998, тираж 2.000;

7. Веле Марков, Документарна повест, второ, дополнето јубилејно издание по повод 100 годишнината од неговото загинување, издавач Македонското научно друштво – Битола, „Југореклам“ – Скопје, 2002, тираж 1.000;

8. Остап Бендер на нашето време, сатирична поема, издавач Друштвото за наука и уметност – Битола, „Херакли комерц“-Битола, 2003, тираж 500;

9.  Песни и поеми, од Михаил Ј. Лермонтов, препев од руски јазик, издавач Македонското научно друштво – Битола и Здружението за македонско – руско пријателство – Битола, „Херакли комерц“ – Битола, 2004, тираж 500;

10. Песни, сказни и легенди, од Александар С. Пушкин, препев од руски јазик, издавач Македонското научно друштво – Битола и Здружението за македонско – руско пријателство – Битола, „Херакли комерц“ – Битола,2005, тираж 500;

11. Крвавиот бој кај Параловските Чукари, јубилејно издание по повод  130 годишнината од раѓањето и 100 годишнината од загинувањето на битолскиот војвода Ѓ.Сугарев, издавач Македонското научно друштво – Битола, „Херакли комерц-Битола, 2006, тираж 1.000;

12. Ајде да зборуваме и да пишуваме правилно македонски, прирачник, прво издание, издавач Македонското научно друштво-Битола, „Херакли комерц“ – Битола, 2008, тираж 1.000;

13. Ајде да зборуваме и да пишуваме правилно македонски, прирачник, второ, дополнето издание, издавач Македонското научно друштво – Битола, „Микена“ – Битола, 2009,тираж 1.000;

14. Ајде да зборуваме и да пишуване правилно македонски, прирачник, трето, дополнето издание, издавач Македонското научно друштво – Битола и Општината Битола, „Херакли комерц“ – Битола, 2009, 1.000;

15. Славеј нежно роза довикува, песни од Сергеј Есенин, превод од руски јазик, издавач Македонското научно друштво – Битола и Здружението за македонско – руско пријателство во Битола, „Херакли комерц“ – Битола, 2010, тираж 500;

16. За македонската национална историја, македонската борбена поезија, заштита на македонскиот јазик и друго, јубилејно издание, издавач Македонското научно друштво -Битола, „Херакли комерц“ – Битола, 2011 г., тираж 500.

Б) Научни и литературни прилози

 1. 1. За употребата на најпознатите стилски фигури во нашата   комитско-  револуционерна народна поезија, сп. „Прилози“ бр. 9, Битола, 1968;
 2. 2. Черкези, поема од Михаил Ј. Лермонтов, препев од руски јазик,             сп.   „Развиток“ бр. 1, Битола, 1968;
 3. 3. Битола во песната, осврт врз книгата „Битола, бабам Битола“ од   Филип Каваев, „Битолски весник“ бр.268 од 12.08. 1970;
 4. 4. Класно-социјалниот и антифеудалниот карактер на ајдутството и народниот поет, сп. „Прилози“ бр. 15, Битола 1970;
 5. 5. Револуционерната поетска заоставштина на Видан Темелков Јанакиевски, „Битола и Битолско во НОВ 1941 и 1942“, (Зборник со материјали од истоимениот симпозиум одржан на 11-13 април 1977 г.), книга втора, Битола, 1978, 213-218;
 6. 6. Струговската афера, сп. „Научна мисла“, Том II, 1981;
 7. 7. Трагедијата во с. Ракитница, Демирхисарско, во 1902 г., фељтон, в. „Нова Македонија“, 21-27 јуни 1982;
 8. 8. Оружените акции на двата партизански одреди, „Даме Груев“ и „Питу Гули“, во 1942 г., фељтон, в. „Нова Македонија“, 27 јули-1 август 1982;
 9. 9. Опеаноста на Битола, Монографија на Битола, Друштво за

наука и уметност – Битола, 1985, 113;

10. Дали „вистината е тука“?, статија за убиството на Кочо Рацин, в. „Нова Македонија“, 15 февруари 1990;

11. Крушевскиот апостол, трета награда за револуционерна песна на Меѓународната манифестација „Гоцеви денови 1993“;

12. Гревот“ на Тупурковски, критички осврт на написот „До кога заблуди?“ од Павле Чекорот, в. „Нова Македонија“ од 25.11.1993;

13. Квазинаучното во науката, критичка статија, „Битолски весник“ од 19.10.1994;

14. Резолуција за примена на нормите од македонскиот литературен јазик и неговото кирилично писмо во јавната и во сдлужбената комуникација на подрачјето од Општината Битола,    Зборник со трудови од Симпозиумот   „Загрозеноста и заштитата на македонскиот литературен јазик“, Друштво за наука и уметност-Битола, 1998, 17-18 („Службен гласник на Општината Битола“ бр 3 од 24.10.1995);

15. Дали војните во Македонија беа ослободителни?, в. „Нова Македонија“,  8 јуни 1996;

16. Пионерската акција на Општината Битола за оживотворување на чл. 7 од Уставот на Р. Македонија, Зборник со трудови од Симпозиумот „Загрозеноста и заштитата на македонскиот литературен јазик“, Друштво за наука и уметност – Битола, 1998, 19-22;

17. 15.Кога факултетскиот професор по македонски јазик не го познава македонскиот правопис, критички осврт, в. „Нова Македонија“ од 19.12.1998,

18. Мојата земја, песна објавена во весникот „Народна вол, во додатокот „Пирински пламен“ бр 6, 2000 г., Благоевград, Р.Бугарија;

19. Војводата – социјалист Веле Марков, сп. „Македонско време“, бр. 73 и 74, ноември-декември 2000, Скопје;

20. За јазичната проституција во културата и политиката (коавтор Б. Дојчиновска), есеј, в. „Јавност“ бр.30 од 2.12.2003;

21. Љубовниот дуел на демонот со Тамара, ивадок од поемата „Демонот“ од М. Лермонтов, препев од руски јазик, сп. „Стремеж“ бр. 5-6, Прилеп, 2003;

22. (Квази)промоциите на д-р Стерјовски, „Битолски весник“, 16 јули 2003;

23. Во присуство на лекторот, „Битолски весник“, 10 септември 2003;

24. Андартското клање во с. Ивени, Мориовско – увод во параловската трагедија, сп. „Прилози“ бр.3-4, Битола, 2004, 185-188;

25. Кој со ѓаволот тикви сади…, “Битолски весник“, 2 ноември 1994;

26. Квазинаучно во науката, „Битолски весник“, 19 октомври 1994;

27. Бескрупулозните невистини на Александар Стерјовски, „Битолски весник“, 31 март 2004;

28. Кога факултетскиот професор не го познава македонскиот правопис, критички осврт, в. „Нова Македонија“, 19.12. 1998;

29. Битолскиот „темен вилает“ и странските конзуларни претставништва во Битола во почетокот на т.н. Конзулски период, низ призмата на британскиот конзул Чарлс Џон Калверт, Зборник со трудови од Симпозиумот „Македонско-британските врски, Македонско научно друштво, печ. „Киро Дандарот“, Битола, 2006;

30. Писмо до мајка ми, песна од Сергеј Есенин, препев од руски јазик, сп. „Огледало“, јуни 2007;

31. Квазилекторството на Трајко Огненовски, критички осврт, сп. „Его“, 11, 09. 2008;

32. Лутањата на Јован Ѓуровски во врска со квазилекторството на Трајко Огненовски, сп. „Его“, Битола, 30.10 2008;

33. Одгатната историската енигма : кој беше единствениот преживеан комита од четата на  Ѓорѓи Сугарев?, сп. „Его“ бр. 172 од 18.09.2008, Битола;

34. Битолчанецот од Мичиген, САД, Марк Шоболев, добитник на „Иселеничка грамота  2009“, „Битолски весник“, 27.10.2010 г.;

35. Струговската афера во 1923 год., Збор. „Научна мисла“, том II,  Битолско научно друштво, 1923 год., 599-602;

36. 150 години од отворањето на Рускиот императорски конзулат во Битола, сп. „Его“, бр. 276 од 05.05.2011 г.,Битола;

37. Пренесувањето на телото на убиениот руски конзул Ростковски од Битола во Одеса, сп. „Его“, бр.277 од 12.05.2011 год., Битола;

38. Битолскиот „темен вилает“ низ призмата на британскиот конзул Чарлс Џон Калверт, сп. „Его“, бр. 278 од 1`9.05. 2011 г., Битола;

39. Гарибалди и неговата Прокламациаја до јужнословенските  народи за нивно ослободување од Австрија и Турција, сп. „Его“ бр. 279 од 26.05.2011 год., Битола;

40. Обесувањето и погребот на Александар Турунџев според два британски извештаи, сп. „Его“ бр. 280 од 02.06.2011 го., Битола;

41. Поетски мост меѓу Битола и Башкортостан (Препев од руски на една песна од Мажит Гафури), сп. „Его“ бр. 281 од 16.06.2011 год., Битола;

42. Одмазда врз недолжните могилчани по убиството на Шефкија ага од страна на Димче Могилчето, сп. „Его“ бр. 282 од 23.06.2011 г., Битола;

43. Поема за прелестното „П“, сп. „Его“ од 29,12,2011 год., Битола.