проф. д-р Ѓорѓи Михајловски

проф. д-р Ѓорѓи Михајловски

Роден на 21.12.1932година во Мало Црско-Кичево. Во 1950година во Битола завршува средно економско училиште, а во 1952 година дипломира на Вишата школа за надворешна трговија во Белград. Економски факултет и магистратура на економски науки завршува на Економскиот факултет во Скопје, каде и докторира (1980 г.).

Во 1985 година избран е за вонреден професор на Економскиот факултет-Прилеп. Постојано се занимава со научно-истражувачка работа и со објавување на трудови.

tel. 047 222 635    e mail : gorgi.mihajlovski@gmail.com

 

prof. Ph.D.Mihajlovsk iGorgi,

Born on 21.12.1932 in the village of Malo Carsko, municipality Kicevo. In 1950 he completed secondary(Economic) school in Bitola, and in 1952 he graduated from the College of Foreign Trade in Belgrade. He graduated alsofrom the Economic Faculty and obtained MA. degree of economics in Skopje,where he received a doctorate in 1980.

In 1985 he became an associate professor at the Faculty of economics – Prilep. He is constantly engagedwith scientific research and publishing scientific papers.

 


 

Библиографија

Оваа активност  е само  еден дел од изразувањето на мојата личност во животот и работата, во кој се забележани  творби, како еден дел од таа област.

На Вишата школа за надворешна трговија во Белград  на 15 септември 1952 година ја одбранив дипломската работа од металуршката група со наслов  Хром и хромни соединенија, со оценка едногласно.

На Економскиот факултет  во Скопје одбранети се трудовите: прво,  Организација на управувањето во работните организации од друмскиот сообраќај на Социјалистичка Република Македонија со посебен осврт на “Транскоп” Битола, со што 1974 година  постанав магистер на економски науки; и  Дилемите на современото претпријатие и основните принципи на изградување на соодветна организациона структура на самоуправно здружениот труд, со што во 1980 година  постанав доктор по економски науки.

Објавени книги:

–  Основни принципи на организирање  на самоуправно здружениот труд,издавач “Наша книга” Скопје 1984 година;

–  Организација за ефикасно работење, издавач Друштво за наука и уметност Битола 1992 година

–  Менаџмент и профит, издавач ДНУ Битола, 1996 година;

–  Дефинираноста  и функционирањето на пазарот на труд во Република Македонија,издавач ДНУ Битола, 2002 година, коавтори на книгата  се м-р Ѓорѓи Лумбуровски и д-р Трајко Огненовски;

–  Нашата трка со времето, издавач Македонско научно друштво Битола, 2009 година; и

–  Науката е трка на идеи, издавач МНД Битола, 2012 година.

Објавени други трудови:

– Взаимноста и солидарнста во зависност од производните сили, објавено во Прилози  на  ДНУ Битола  број 15/ 1970 година.

– МеЃусебните односи на организациите на здружен труд во претпријатието “Транскоп”  Скопје набљудувани од гледна точка  на Уставот на СФРЈ и други прописи на самоуправното стопанство, објавено во Општо и стручно образование  Битола  бр 7-8 /1972 година.

2-

–  Основна организација на здружен труд -соврешен облик на организацијата на општественото производство,објавено во Прилози на ДНУ Битола 20- 21/1974 год.

– Интересната  самоуправна заедница совршен облик на организацијата на здравственото осигурување, објавено во Прилози 22-23/1975 год.

– Детерминанти на современите концепции на управувањето, објавено во Прилози  24-25/1976 год.

–  Извозот на стоки и  услуги во странство- неопходност за натамоШен позабрзан развој на материјалната основа на опШтината Битола, објавено во Прилози  28/1978 година

–  Стопанството на опШтината Битола во активностите за стопанската стабилизација во  наШата земја, објавено во “Битолски весник” бр.627,628.629,630,631/1977 год.

–  Револуционарното дело на другарот Тито, објавено во Прилози  26-27/1977 год.

–  Динамичен развој на производните сили и  на социјалистичките самоуправни односи во Општината Битола, објавено во Прилози 30-31/1979 год.

–  Сојузот на комунистите на Општината Битола во борбата за стопанската стабилизација, објавено во “Комунист” Скопје, бр.12-28. март 1980 година.

–  Програми со утврдени носители на акција,објавено во “Комунист” Скопје од 3.12.1982 година

–  Стопанската стабилизација императив за натамоШен развој на производните сили и општествените односи, објвено на Економскиот факултет Прилеп, јануари 1983 година.

–  Битолското стопанство во борбата за стабилизацијата објавено во “Стопански весник” Скопје бр.1562 1 мај 1983 година.

–  Природните услови како значаен фактор за натамошен и динамичен развој на стопанството во општината Битола, објавено во  изданието на  ДНУ  “Научна мисла”-Битола 1980 година.

–  Текстилната индустрија значаен фактор во развојот на стопанството во Општината, објавено во Монографија 60 години на Трикотажата “Пелистер” Битола.

–  Подршка и конкретни задачи, објавено во “Битолски весник” август 1983 година

–  Динамизирањето на самоуправното здружување на трудот и средствата- потреба за квалитет на економијата, објавено во Прилози на ДНУ 36-37/1982 година.

–  Самостојноста основен принцип во работата на Организацијата на здружен труд , 1 и 2. Објавено во “Стопански весник” Скопје 15 октомври 1983 и ноември 1983 година.

–  Суштинското самоуправно организирање на здружениот труд императив за натамоШен развој на стопанството, отпечатено во издание на ДНУ “Научна мисла” 1981 година.

-3-

–  Мора да се истрае во битката за економска стабилизација, објавено во “Битолски весник”, 28 декември 1983 година.

–  Работни заедници за вршење на работа од заеднички интерес на организацијата на здружен труд- неопходен пресврт, обвјавено во “Стопански весник”,Скопје  од 1 април 1984 и 15 април 1984 година.

–  Самостојноста на организацијата на здружен труд како комплекс на права и обврски, објавено во Прилози на ДНУ 39/1983 година.

–  Осмислено чекорење напред , објавено во “Стопански весник” Скопје август/1984 година.

–  Развојот императив објавено во Прилог на “Стопански весник” Скопје 15 август 1984 година.

–  Доходовноста на Битолското стопанство може да биде далеку поголема, објавено во “Битолски весник” на 26, септември, 3 октомври, 10 октомври и 17 октомври 1984 година.

–  Зголемување на извозот неопходност за остварување на опШтествената репродукција, објавено во “Битолски весник” на 7 ноември,14 ноември и 21ноември/1984 година.

–  Работните заедници за вршење на работите од заеднички интерес-значаен фактор за развојот на организацијата на здружен труд, објавено во Прилози на ДНУ бр.40/1984 година.

–  Неформални групи- облик на неорганизирано делување  во организациите на здружен труд 1 и 2, објавено во “Стопански весник” на 15 јуни и  на 1 јули 1985 година.

–  Загубите крупен проблем 1 и 2, објавено во “Стопански весник” од 15 јуни и 1јули 1985 година.

–   Општествено економски развој на општината, објавено во “Монографија” Битола 1985 година.

–   Проблеми потешкотии и отпори во организацјата на работењето и организацијата на самоуправувањето на организацијата на здружен  труд, објавено во Прилози на ДНУ бр.48-49/1988 год.

–  Триесет години растеж на ДНУ Битола ( 1960-1990) “Споменица” издадена 1991 година

–   Граѓанското штедење битно за развојот на стопанството, објавено во “Нова Македонија”  Скопје на 25 јули 1992 година.

–   Борба за освојување  на новини, објавено во “Нова Македонија” Скопје  на 29 септември 1992 година.

–   Прилагодување кон пазарните услови, објавено во “Нова Македонија” Скопје, на  6  октомври 1992 година

–  Промените и менаџментот како процес на управување и раководење на претпријатие, објавено во “Економија и бизнис” , списание за теорија и практика Скопје, септември 1998 година.

–  Менаџментот во Република Македонија , објавено во МНД во изданието Денови на науката-зборник на трудови 27-29мај 1999 година во Софија.

–  Науката за менаџментот во Република Македонија, објавено во “Економија и бизнис”-Скопје  јуни 1999 година.

-4-

–  Човекот најголемото чудо на светот, објавено во “Економија и бизнис”  Скопје, септември и октомври 1999 година.

–  Човекот пресуден чинител во сите облици на организација, објавено во “Економија и бизнис” Скопје во јануари 1999 година.

– Кој кого победува во бизнисот, објавено во “Економија и бизнис” Скопје, март 2000 год.

– Остроумен сопственик на претпријатие 1 и 2 објавено во “Економија и бизнис” Скопје, во ноември и декември  2000 година

– МоЌта и  немоЌта на луЃето 1 и 2,објавено во “Економија и бизнис”,Скопје  во март и април 2002 год.

–  Идеи за бизниси, објавено во “Економија и бизнис” Скопје, ноември и декември 2002 година.

– Конфликти и компромиси во бизнисот 1 и 2, објавено во “Економија и  бизнис”,Скопје во февруари и април 2003 година.

–  Со акумулирана волја и одлучност до пресврт, објавено во “Економија и бизнис” – Скопје во јуни како и јули и август 2003 година.

–  Свсно и знајно кон странските инвестиции 1 и 2, објавено во “Економија и бизнис”, списание за наука и практика Скопје во октомври и ноември 2003 година.

–  Создавање на моЌни домаШни инвеститори 1, 2 и 3 објавено во “Економија и бизнис” во април, мај  и јуни 2004 година.

–  Битола, Преструктуирање на стопанството, напис за “Монографија”, идавач НИД Микена Битола.

–  НаШата трка со времето 1,2 и 3, објавено во “Економија и бизнис” во ноември, декември  2004 година и  јаниари 2005 година.

– Прво треба да се заработи,а потоа  да се троши,објавено во “Нова Македонија” Скопје 27 јануари 2005 година.

–  И по приватизацијата нема да цветаат розите, објавено во “Нова Македонија” Скопје на 24 фебруари 2005 година.

-Упорноста и знаењето се формула за успех, објавено во “Нова Македонија” на 3 март 2005 година.

–  Конструктивен пристап  во одлучувањето 1 и 2 објавено во “Економија и бизнис” Скопје, во  март и април 2005 година.

– Успешноста на компанијата зависи од квалитетот на одлучувањето. Одлуката треба да  им овозможи еднакви шанси на сите, објавено во “Нова Македонија” на 5 мај 2005 година.

–  Перспективноста на македонското земјоделство 1 и 2, објавено во “Економија и бизнис” во јуни и јули 2005 година.

–  Живот во согласност со трендовите 1 и 2, објавено во “Економија и бизнис” Скопје  во декември 2005 и јануари 2006 година.

–  Патот до нормализација, објавено во “Економија и бизнис” во март и април 2006 година.

–  Пазарот на труд во Република Македонија 1 и 2  објавено во “Економија и бизнис” фебруари и март 2007 година.

-5-

–  Пазарот  на труд  во Република Македонија, објавено во Прилози МНД Битола 2005 година.

–  штрајковите во Македонија појава која опоменува објавено во “Економија и бизнис” Скопје бр. 114/2007 година и бр. 115/2007 година.

–  Капиталот е акумулирано знаење 1,2 и 3, објавено во “Економија и бизнис” Скопје, во бр.127, 128 и 129/2008 година.

–  Планот е реализација на нашата креација, објавено во “Економија и бизнис” Скопје во 134,135 и 136/2009 година.

–  Перспективата е во освојување нови цели,објавено во “Економија и бизнис” Скопје, списание за наука и практика,во 149,150 и 151/2010 година.

–  Репродукцијата е способност на луѓето за создавање производи, објавено во “Економија и бизнис” Скопје во броевите153,154 и 155/2011 година.