проф. д-р Трајан Дојчиновски

проф. д-р Трајан Дојчиновски

Роден 1951година. Дипломирал  на Белградскиот универзитет на катедрата за агроекономика на Земјоделскиот факултет во Земун (1975), магистрирал на Економскиот факултет – Прилеп(1992), докторска дисертација при Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје(2001).

Работел како референт по план и анализа во Секретаријатот за стопанство-Битола, директор во ЗИК „Пелагонија“, ООЗТ „Даме Груев“ -Битола(1984-1986), член на Извршниот совет на СО-Битола и секретар на Секретаријатот за земјоделство(1986-1988),  Претседател на Извршниот совет на СО Битола(1988-1991), началник на Министерството за земјоделство, подрачна единица Битола(1992-1998),  Директор на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството на Македонија(1998-1999).

Од 2005година работи како професор на Факултетот за биотехнички науки-Битола.

tel. 047 252 645

mob. 070 809 705        e-mail : tdojcinovski@gmail.com

 

prof. Ph.D.Dojcinovski Trajan,

Born1951.Graduated from Belgrade University department of agro economy, Faculty of agriculture in Zemun, (1975), master degree obtained from Economic faculty–Prilep(1992), and doctor’s dissertation defended from the Institute of sociological and politically-legal researches-Skopje (2001).

He worked as plan and analysis officer in Registry of economy – Bitola (1984); director in AIC „Pelagonia“, POUL „Dame Gruev“ -Bitola (1986); member of Executive council of CP Bitola and secretary of the Registry for agriculture, president of the Executive council of CP Bitola; Chief of Ministry of agriculture, regional unit Bitola (1992-1998); Director of Agency for motivation and development of agriculture in the Republic of Macedonia (1998 – 1999).

From 2005works asprofessor at the Faculty of biotechnical sciences-Bitola.