проф. д-р сци. Миле Д.Миќуновиќ

проф. д-р сци. Миле Д.Миќуновиќ

Роден 1951 год.Дипломирал на Медицински факултет – Скопје, 1978 год. Работи во Специјалната болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид, професор по Полово образование на Педагошкиот факултет и Хирургија со нега на Високата медицинска школа – Битола. Во 1992 год., се стекнал со титулата доктор на медицински науки.

Ангажиран е како експерт – рецензент на Министерството за наука на Р. Македонија. Лекарската комора на Македонија го акредитира за испитувач за спроведување на стручниот испит на здравствените работници со високо образование.

Автор на 58 книги, во обем од 11 703 страници и со вкупен тираж од 24 780 примероци. Објавил 271 научни и стручни рецензирани трудови. Добитник на многу награди и признанија.

Член на Македонското научно друштво-Битола од 1992 година.

tel. 046 266 336

mob. 070 232 336     e-mail : mmicunovic@yahoo.com

 

Mikjunovikj D. Mile, prof.dr. sci.

Born in 1951. Graduated from the Medical Faculty in Skopje, 1978. He works at the Special Hospital for Orthopedic surgery and Traumatology„St. Erasmo“ – Ohrid, Professor, who is teaching the university subjects „Sexual education“ at Pedagogy Facultyand Surgery with care at High Medical School – Bitola. In 1992, gained the title Doctor of science.

He is engaged as an expert – reviewerby the Masedonian Ministry of Science. Doctor’s Chamber of Macedonia accredited him for Examiner – Conductor of the professional exam for medical workers with univerzity education.

He’s an author of 58 books, with 11 703 pages of volume and total circulation of 24 780 examples. Has published 271 scientific and professional reviewed works.He acquired a lot of awards and recognitions.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1992.

 


БИБЛИОГРАФИЈА

Публицистичка дејност и рецензирани стручно-научни публикации

 

Д-р Миќуновиќ е автор на 66 книги во обем од 13523 страници и со вкупен тираж од 29880 примероци.

Објавил 291 научни и стручни трудови.

 

 

 

Објавени книги

 

 

1. Миле Д. Миќуновиќ: Можности за подобрување на неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт, „Коста Абраш“, 142 страници, 500 примероци, Охрид, 1991.

2. Миле Д. Миќуновиќ: Уролошки проблеми, „Радио Охрид“, 222 страници, 350 примероци, Охрид, 1993.

3. Миле Д. Миќуновиќ: Импотенција, „Радио Охрид“, 212 страници, 330 примероци, второ издание 600 примероци, Охрид, 1995.

4. Миле Д. Миќуновиќ: Безбедност на вода, давеник, „Друштво за наука и уметност – Битола “, 218 страници, 1000 примероци, Битола, 1998.

5. Миле Д. Миќуновиќ: Сексуалност, еротизам и моќ, „Друштво за наука и уметност – Битола “, 395 страници, 1000 примероци, Битола, 1998.

6. Миле Д. Миќуновиќ: Хируршка техника на кожа, „Македонска цивилизација“, 400 страници, 300 примероци, Скопје, 1999.

7. Миле Д. Миќуновиќ: Дилеми, „Македонска цивилизација“, 334 страници, 500 примероци, Скопје, 1999.

8. Миле Д. Миќуновиќ: Уринарна рехабилитација, „Коста Абраш“, 448 страници, 500 примероци, Охрид, 2000.

9. Миле Д. Миќуновиќ: Сексуална моќ, „Коста Абраш“, 105 страници, 1000 примероци, Охрид, 2000.

10. Миле Д. Миќуновиќ: Да се чудиш, „Коста Абраш“, 701 страници, 500 примероци,Охрид, 2000.

11. Миле Д. Миќуновиќ: Научни размислувања, „Графотехна“, 143 страници, 1000 примероци,  Кичево, 2001.

12. Миле Д. Миќуновиќ: Мила моја, „Микена“, 96 страници, 300 примероци, Битола, 2001.

13. Миле Д. Миќуновиќ: ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид, „ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија ,Св. Еразмо‘ – Охрид“, 165 страници, 500 примероци, Охрид, 2001.

14. Миле Д. Миќуновиќ: Урологија за пациенти, „Микена“, 204 страници, 500 примероци, Битола, 2001.

15. Миле Д. Миќуновиќ: Љубена, „Микена“, 99 страници, 300 примероци, Битола, 2001.

16. Миле Д. Миќуновиќ: Инконтиненција, подмочнување, „Друштво за наука и уметност – Битола“, 103 страници, 500 примероци, Битола, 2002.

17. Миле Д. Миќуновиќ: Завод за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид, „Завод за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид “, 155 страници, 500 примероци, Охрид, 2002.

18. Миле Д. Миќуновиќ: Камен во бубрегот, „Градска библиотека ,Григор Прличев‘– Охрид“, 93 страници, 500 примероци, Охрид, 2002.

19. Миле Д. Миќуновиќ: Простата, „Градска библиотека ,Григор Прличев‘– Охрид“, 119 страници, 500 примероци, Охрид, 2002.

20. Миле Д. Миќуновиќ: Прегрни ме, „Градска библиотека ,Григор Прличев‘– Охрид“, 128 страници, 500 примероци, Охрид, 2002.

21. Миле Д. Миќуновиќ: Болничка црква „Св. Еразмо“, „Болница ,Св. Еразмо‘– Охрид“, 79 страници, 500 примероци, Охрид, 2002.

22. Миле Д. Миќуновиќ: Единствена, „Коста Абраш“, 223 страници, 500 примероци, Охрид, 2003.

23. Миле Д. Миќуновиќ: Живеј сега, „Коста Абраш“, 223 страници, 500 примероци, Охрид, 2003.

24. Миле Д. Миќуновиќ: Неспуштени тестиси (Крипторхизам), „Коста Абраш“, 106 страници, 500 примероци, Охрид, 2003.

25. Миле Д. Миќуновиќ: Вечна љубов, „Коста Абраш“, 204 страници, 300 примероци, Охрид, 2003.

26. Миле Д. Миќуновиќ: Полово преносливи болести, „Универзитет ,Св. Кирил и Методиј‘– Скопје“, 309 страници, 500 примероци, Скопје, 2004.

27. Миле Д. Миќуновиќ: Спомен–обележја во Охрид и Охридско, „Сојуз на борците од НОАВМ ОО Охрид“, 271 страници, 500 примероци, Охрид, 2004.

28. Миле Д. Миќуновиќ: Љубов за сите времиња, „Идеја комерц“, 202 страници, 500 примероци, Охрид, 2004.

29. Миле Д. Миќуновиќ: Вљубен, „Идеја комерц“, 197 страници, 300 примероци, Охрид, 2005.

30. Миле Д. Миќуновиќ: Научно-етички двоумења, „Ирис“, 183 страници, 300 примероци, Струга, 2005.

31. Миле Д. Миќуновиќ: Сојуз на борци – Охрид, „Ирис“, 119 страници, 300 примероци, Струга, 2005.

32. Миле Д. Миќуновиќ: Засекогаш твој, „Ирис“, 201 страници, 300 примероци, Струга, 2005.

33. Миле Д. Миќуновиќ: Согледби и пораки, „Ирис“, 221 страници, 300 примероци, Струга, 2006.

34. Миле Д. Миќуновиќ: За половоста – Сексологија, „Ирис“, 208 страници, 300 примероци, Струга, 2006.

35. Миле Д. Миќуновиќ: Обележан со твоите усни, „Ирис“, 194 страници, 300 примероци, Струга, 2006.

36. Миле Д. Миќуновиќ: „Бисери“ 1 –  Полово образование, „Ирис“, 88 страници, 300 примероци, Струга, 2006.

37. Миле Д. Миќуновиќ: Полово образование, „Универзитет ,Св. Климент Охридски‘– Битола“, 331 страници, 300 примероци, Битола, 2007, основен учебник.

38. Миле Д. Миќуновиќ: Љубовта е моќ, „Ирис“, 205 страници, 300 примероци, Струга, 2007.

39. Миле Д. Миќуновиќ: Бакнеж со вино, „Ирис“, 220 страници, 300 примероци, Струга, 2007.

40. Миле Д. Миќуновиќ: Љубов и атентат на општеството, „Ирис“, 82 страници, 300 примероци, Струга, 2007.

41. Миле Д. Миќуновиќ: „Бисери“ 2 –  Полово образование, „Ирис“, 154 страници, 300 примероци, Струга, 2007.

42. Миле Д. Миќуновиќ: Секс занимливости, „Ирис“, 169 страници, 300 примероци, Струга, 2007.

43. Миле Д. Миќуновиќ: Хирургија со нега, „Универзитет ,Св. Климент Охридски‘– Битола“, 563 страници, 400 примероци, Битола, 2008, основен учебник,

44. Миле Д. Миќуновиќ: „Бисери“ 1 –  Хирургија со нега, „Ирис“, 134 страници, 300 примероци, Струга, 2008.

45. Миле Д. Миќуновиќ: Сексуална дисфункција кај мажите, „Ирис“, 141 страници, 300 примероци, Струга, 2008.

46. Миле Д. Миќуновиќ: „Бисери“ 3 –  Полово образование, „Ирис“, 116 страници, 300 примероци, Струга, 2008.

47. Миле Д. Миќуновиќ: Љубовта е живот, „Ирис“, 223 страници, 300 примероци, Струга, 2008.

48. Миле Д. Миќуновиќ: Практична сексологија, „Југореклам“, 300 страници, 500 примероци, Скопје, 2008.

49. Миле Д. Миќуновиќ: Душата ми ја грееш, „Југореклам“, 130 страници, 300 примероци, Скопје, 2009.

50. Миле Д. Миќуновиќ: Црногорска крв во Охрид, „Југореклам“, 297 страници, 300 примероци, Скопје, 2009.

51. Миле Д. Миќуновиќ: Во очи те носам, „Југореклам“, 120 страници, 300 примероци, Скопје, 2009.

52. Миле Д. Миќуновиќ: Црногорска крв во Охрид (второ дополнето издание), „Југореклам“, 389 страници, 300 примероци, Скопје, 2010.

53. Миле Д. Миќуновиќ: Секс прирачник, Македонско научно друштво, 83 страници, 400 примероци, Битола, 2010.

54. Миле Д. Миќуновиќ: Црногорска независност во Охрид, Македонско научно друштво, 70 страници, 500 примероци, Битола, 2010.

55. Миле Д. Миќуновиќ: Сексуалниот живот на жената во Македонија, Педагошки факултет, „Универзитет ,Св. Климент Охридски‘– Битола“, 120 страници, 400 примероци, Битола, 2010.

56. Миле Д. Миќуновиќ: Љубовта ме радува, Македонско научно друштво – Битола, 116 страници, 300 примероци, Битола, 2010.

57. Миле Д. Миќуновиќ: Гласот на срцето, Македонско научно друштво – Битола, 102 страници, 500 примероци, Битола, 2011.

58. Миле Д. Миќуновиќ: Педагошка сексологија, Македонско научно друштво – Битола, 132 страници, 500 примероци, Битола, 2011.

59. Миле Д. Миќуновиќ: Медицинска сексологија, Македонско научно друштво – Битола, 166 страници, 500 примероци, Битола, 2011.

60. Миле Д. Миќуновиќ: Дукљанскиот светец Јован Владимир и неговите свети мошти, Македонско научно друштво – Битола, 152 страници, 1000 приме-роци, Битола, 2011.

61. Миле Д. Миќуновиќ: За мене родена, Македонско научно друштво – Битола, 104 страници, 500 примероци, Битола, 2011.

62. Миле Д. Миќуновиќ: Основи на хирургијата, Македонско научно друштво – Битола, 440 страници, 500 примероци, Битола, 2011.

63. Миле Д. Миќуновиќ: Дукљанскиот светец Јован Владимир и неговите свети мошти (2. дополнето и изменето издание), Македонско научно друштво – Битола, 152 страници, 300 примероци, Битола, 2011.

64. Миле Д. Миќуновиќ: Илјада афоризми, Македонско научно друштво – Битола, 290 страници, 500 примероци, Битола, 2011.

65. Миле Д. Миќуновиќ: Слободноѕидарски или религиозни симболи, Македонско научно друштво – Битола, 288 страници, 500 примероци, Битола, 2012.

66. Миле Д. Миќуновиќ: Свети Јован Владимир, Македонско научно друштво – Битола, 228 страници, 500 примероци, Битола, 2012.

Рецензирани стручно-научни публикации

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, бр. 162 од 30 ноември 1995 година:

 

1. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: Акутен хематоген остеомиелитис на надлактичната коска, Мак. мед. Преглед, Скопје, 1981, 35 (5-6), 125-126.

2. Паскали, В., М. Д. Миќуновиќ: Радни дан специјалне болнице за ортопедију, трауматологију и костнозглобну туберкулозу – Охрид, Здравствени радник, Сарајево, 1982, 10 (21-22), 2213-2215.

3. Миќуновиќ, М. Д., В. Паскали: Нега и лекување на нарушената функција на мочниот меур кај пациенти со параплегија, Зборник на V конгрес на ЗР на СРМ, Струга, 1982, 23-25.

4. Паскали, В., М. Д. Миќуновиќ: Еден работен ден во Специјалната болница за ортопедија, тауматологија и косно-зглобна туберкулоза Охрид, Зборник на V Конгрес на СЗР на СРМ, Струга, 1982, 162-164.

5. Миќуновиќ, М. Д., В. Паскали, Ѓ. Василев, М. Мешкова: Третман на сколиозите во нашата установа, Зборник на V Конгрес на СЗР на СРМ, Струга, 1982, 165-167.

6. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарна нега параплегичара, Уролошки Архив, Београд, 1982, 20, 195-197.

7. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: Оперативно лекување на идиопатските сколиози во Охрид, Мак. мед. преглед, Скопје, 1982, 36 (5-6), 130-131.

8. Стоилкоски, Н., М. Башчанџиев, П. Мостров, М. Д. Миќуновиќ: Почетни резултати во лекувањето на сколиозите, Мак. мед. преглед, Скопје, 1983, 37 (1-2), 28-30.

9. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, С. Миќуновиќ-Наумоска: Уринарни програм параплегичара у Охриду, Здравствени радник, Сарајево, 1983, 11 (23-25), 2457-2459.

10. Миќуновиќ, М. Д.: Клинички значај рентгенског прегледа бубрега, Здравствени радник, Сарајево, 1983, 11 (23-25), 2465-2467.

11. Миќуновиќ, М. Д., В. Георгиев, С. Јевговиќ: Радиоренографија, Здравствени радник, Сарајево, 1983, 11 (23-25), 2471-2473.

12. Георгиев, В., М. Д. Миќуновиќ: Руптура на кавернозните тела на пенисот, Мак. мед. преглед, Скопје, 1983, 37 (5-6), 136-137.

13. Миќуновиќ, М. Д.: Превенција и конзервативна терапија уролитијазе код параплегицара, Зборник радова, V Интернационални симпозиум уролога, Ниш, 1983, 311-314.

14. Миќуновиќ, М. Д., В. Георгиев, Ж. Попов, М. Пенев: Соломоновата операција кај хидроцела, Мак. мед. преглед, Скопје, 1984, 37 (1-2), 35-36.

15. Миќуновиќ, М. Д.: Катетеризација мокрачне бешике, Здравствени радник, Сарајево, 1984, 12 (26-28), 2812-2814.

16. Георгиев, В., М. Д. Миќуновиќ: Хируршко лекување на варикокелата на тестисот, Мак. мед. преглед, Скопје, 1984, 38 (3-4), 79-80.

17. Георгиев, В., М. Пенев, М. Д. Миќуновиќ: Транс уретрални третман калкулозе доњег уринарног тракта, Сажетци, VIII Конгрес уролога Југославије, Сплит, 1984, 64.

18. Миќуновиќ, М. Д.: Превенција уролитијазе код параплегичара, Сажетци, VIII Конгрес уролога Југославије, Сплит, 1984, 87.

19. Миќуновиќ, М. Д.: Непушачи на работно место и нивна заштита, Зборник на ЗР на СРМ, Крушево, 1984, 60-61.

20. Миќуновиќ, М. Д., В. Георгиев: Циркумцизија, Мак. мед. преглед, Скопје, 1985, 39 (1-2), 38-39.

21. Миќуновиќ, М. Д.: Здравствени работници‡пушачи, Зборник на реферати на СЗР на СРМ, Отешево, 1985, 15.

22. Миќуновиќ, М. Д.: Сунет‡циркумцизија, Зборник на реферати на СЗР на СРМ, Отешево, 1985, 16-17.

23. Миќуновиќ, М. Д.: Руптура‡фрактура на пенис, Зборник на реферати на СЗР на СРМ, Отешево, 1985, 17.

24. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарни програм параплегичара у Охриду, Мед. Јад., Загреб, 1985, 14 (1), 83-85.

25. Миќуновиќ, М. Д.: Труење со храна од дивеч, Ловец, Скопје, 1985, 9-10, 32.

26. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Обрезиванје‡верски ритуал, медицинска неоправданост, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14 (32-34), 3381-3382.

27. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Имобилизација и калкулоза бубрега и мокрачних путева, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14 (32-34), 3392-3393.

28. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарне инфекције параплегичара, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14 (32-34), 3393-3394.

29. Миќуновиќ, М. Д.: Полни живот параплегичара, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14 (32-34), 3394-3396.

30. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Г. Ангелоски: Превенција дехисценције постоперативних рана код уролошких болесника-параплегичара, Зборник радова СЗР СР Србије, Златибор, 1986, 122-123.

31. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Уретрокутане фистуле, Зборник радова СЗР СР Србије, Златибор, 1986, 124-125.

32. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев: Долна лумбална хернија, Мак. мед. преглед, Скопје, 1986, 40 (3-4), 84-85.

33. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Г. Ангелоски: Циститис кај неврогена дисфункција на мочниот меур, Мак. мед. преглед, Скопје, 1986, 40 (Супл. 3), 85-86.

34. Миќуновиќ,  М. Д., Д. Савев, Г. Ангелоски: Уролитијаза кај болни со лезија на ‘рбениот мозок, Мак. мед. преглед, Скопје, 1986, 40 (Супл. 3), 131-132.

35. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев: Надколенични апарати кај параплегичари во превенција на уролитијаза, Зборник радова, Друштво ортотичара и протетичара Југославије, Охрид, 1986, 79-84.

36. Ангелоски, Г., М. Д. Миќуновиќ, Д. Савев, С. Божиноски: Примената на трансосалната синтеза по Илизаров во Специјалната болница за ортопедија, трауматологија и косно-зглобна туберкулоза во Охрид, Зборник на осмите Македонско-Црногорски медицински денови, Дојран, 1987, 22-25.

37. Миќуновиќ, М. Д.: Први искуства во лекувањето на уретеролитијазата со дијадинамични струи, Мак. мед. преглед, Скопје, 1987, 41 (1-2), 22.

38. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев, И. Кувенџиев: Значењето на здравствениот туризам за параплегичари, Состојби и перспективи за развојот на здравствениот туризам во СР Македонија, (III научен собир), Охрид, 1987, 67-68.

39. Савев, Д., Г. Ангелоски, М. Д. Миќуновиќ: Туберкулозата и здравствениот туризам, Состојби и перспективи за развојот на здравствениот туризам во СР Македонија (III научен собир), Охрид, 1987, 69.

40. Ангелоски, Г., Д. Савев, М. Д. Миќуновиќ: Современиот човек и здравствениот туризам, Состојби и перспективи за развојот на здравствениот туризам во СР Македонија (III научен собир), Охрид, 1987, 71-72.

41. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев: Карцином мокрачне бешике и тројно контрастирање, Књига сажетака, VII Конгрес канцеролога Југославије, Нови Сад, 1987, 119.

42. Миќуновиќ, М. Д.: Наша искуства у лечењу неурогене бешике код спиналне трауме, Зборник, II Југословенски симпозиј о невроурологији ин уродинамики, Љубљана, 1987, 132-134.

43. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Циститис код спиналних лезија, Зборник радова, V Конгрес лекара за физикалну медицину и рехабилитацију Југославије, Блед, 1987, 26-27.

44. Миќуновиќ, М. Д., И. Кувенджев, Г. Ангелоски: Тренинг неурогене бешике код болесника са траумом спиналног мозга, Зборник радова, V Конгрес лекара за физикалну медицину и рехабилитацију Југославије, Блед, 1987, 27-29.

45. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарна ретенција кај мажи после апликација на вештачки колк, Мак. мед. преглед, Скопје, 1988, 42 (1-2), 1-2.

46. Миќуновиќ, М. Д.: Интермитентна катетеризација кај болни со спинална траума, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 91.

47. Миќуновиќ, М. Д.: Аутокатетеризација кај параплегичари, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 99.

48. Миќуновиќ, Ј., М. Д. Миќуновиќ: Нега на декубитуси кај параплегичари, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 99-100.

49. Миќуновиќ, Ј., М. Д. Миќуновиќ: Хронични болни, пушенје и алкохол, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 259-260.

50. Миќуновиќ, М. Д., Б. Смаѓоска: Неуроген мочен меур, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 271-272.

51. Миќуновиќ, М. Д., Е. Кароска: Орхиепидидимитис и стален катетер, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 275.

52. Миќуновиќ, М. Д., В. Стојоска, Е. Дојчиноска, Ј. Миќуновиќ: Циститис кај неврогени заболувања, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 284-286.

53. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, З. Трајческа, С. Димоска: Калкулоза кај параплегичари, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 286-287.

54. Миќуновиќ, М. Д., С. Миќуновиќ, М. Мешкова, М. Довлева, Л. Попоска: Неурогена дисфункција на мочниот меур, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 288-289.

55. Миќуновиќ, М. Д., С. Димоска: Електростимулација на неуроген мочен меур, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 294.

56. Миќуновиќ, М. Д.: Неурогена бешика код спиналне трауме, Повезни резимеи, X Конгрес урологов Југославије, Блед, 1988, 180.

57. Миќуновиќ, М. Д.: Лекување на неврогената дисфункција на мочниот меур при спинална траума, Мак. мед. преглед, Скопје, 1988, 42 (3-4), 54-56.

58. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: „PACE MAKER“ на невроген мочен меур, Мак. мед. преглед, Скопје, 1988, 42 (5-6), 103-105.

59. Миќуновиќ Ј., Л. Мечева, К. Јанчевска, Ж. Николовска, М. Д. Миќуновиќ: Туберкулоза на урогениталниот тракт, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Крушево, 1989, 85-86.

60. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, М. Мојсова, А. Шутиноска, М. Мешкова: Ренална калкулоза кај болни со спинална лезија, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Крушево, 1989, 86-87.

61. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, П. Иваноски: Имплантација радиофреквентног електростимулатора у неурогеној бешици, Зборник, VIII Физијатриски дани Југославије, Копаоник, 1989, 345-346.

62. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, П. Иваноски, И. Кувенджиев: Чиста аутокатетеризација у рехабилитацији неурогене бешике, Зборник, VIII Физијатриски дани Југославије, Копаоник, 1989, 346-347.

63. Миќуновиќ, М. Д., Ангелоски Г.: Имплантација на електростимулатор во невроген мочен меур, Зборник на трудови, III Југословенски симпозиум за невроурологија и уродинамика, Охрид, 1989, 67-68.

64. Миќуновиќ, М. Д.: Неврогена дисфункција на мочниот меур при спинална траума, Зборник на трудови, III Југословенски симпозиум за невроурологија и уродинамика, Охрид, 1989, 82-83.

65. Миќуновиќ, М. Д.: Renal calculosis at the patients with spinal lesion, Acta Urologica Italica, Roma, 1989, 57-58.

66. Миќуновиќ, М. Д., Ангелоски Г., Спасески Д., Битраковски З.: Уринарни проблеми по хируршкиот третман на сколиозите, Зборник на трудови, Симпозиум за сколиози, Охрид, 1989, 66-67.

67. Миќуновиќ, М. Д.: Неурогена бешика код цервикалне трауме, Вратна краљежница, Вараждинске Топлице, 1989, 134-137.

68. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: Повреди на ‘рбетниот мозок, Зборник, VII Конгрес на СЗР на СРМ, Охрид, 1990, 7-10.

69. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Лекување на невроген мочен меур по траума на ‘рбетниот мозок, Зборник, VII Конгрес на СЗР на СРМ, Охрид, 1990, 66-67.

70. Миќуновиќ, М. Д.: Лекување на декубитуси кај параплегичари, Зборник, VII Конгрес на СЗР на СРМ, Охрид, 1990, 149.

71. Миќуновиќ, М. Д.: Уролошка нега болесника са спиналном траумом, Зборник радова СЗР Србије, Златибор, 1990, 133-134.

72. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Декубитуси ‡ неадекватна нега болесника, Зборник радова СЗР Србије, Златибор, 1990, 135-136.

73. Миќуновиќ, М. Д.: Neurogenic bladder in spinal trauma patients, List of abstracts, Czechoslovak congress of orthopaedics, Brno, 1990, 80.

74. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, З. Љушевска: Имплантација на „pace maker“ во невроген мочен меур, Мак. мед. преглед, Скопје, 1990, 19 (Супл. 7), 192.

75. Миќуновиќ, М. Д., Љ. Богоевски, С. Миќуновиќ: Декубитуси при траума на ‘рбетниот  мозок, Мак. мед. преглед, Скопје, 1990, 19 (Супл. 7), 207.

76. Миќуновиќ, М. Д.: Автокатетеризација во рехабилитација на невроген меур по траума на ‘рбетниот мозок, Мак. мед. преглед, Скопје, 1990, 19 (Супл. 7), 208.

77. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Автокатетеризација, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Дојран, 1991, 20.

78. Миќуновиќ, М. Д.: „Pejs Mejker“ у неурогеној бешици касни резултати, Зборник, IV Југословенски симпозиум за неурологију и уродинамику, Нови Сад, 1991, 66.

79. Миќуновиќ, М. Д.: Аутокатетеризација у третману неурогене бешике, Зборник, IV Југословенски симпозиум за неурологију и уродинамику, Нови Сад, 1991, 67.

80. Миќуновиќ, М. Д.: Терапија неурогене бешике код спиналне трауме, Зборник, IV Југословенски симпозиум за неурологију и уродинамику, Нови Сад, 1991, 86.

81. Миќуновиќ, М. Д.: Анализа на користените методи во лекувањето на неврогениот меур при спинална траума, Зборник на апстракти на XIII Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1991, 102.

82. Миќуновиќ, М. Д.: Интермитентна чиста автокатетеризација и невроген мочен меур, Зборник на апстракти на XIII Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1991, 103.

83. Миќуновиќ, М. Д., А. Јанковска, З. Битраковски: „Бенигни“ меланома малигнум, Зборник на апстракти на XIII Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1991, 126.

84. МиÊуновиÊ, М. Д.: МогуÊности побољшања лечења неурогене дисфункције доњег уринарног тракта код спиналних повреда, Докторска дисертација, Београд, 1991.

85. Миќуновиќ, М. Д.: Можности за подобрување на лекувањето на неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај спинални трауми, Мак. мед. преглед, Скопје, 1992, 46 (1-2), 49-51.

86. Миќуновиќ, М. Д.: Лечење неурогене дисфункције доњег уринарног тракта код спиналних повреда, Зборник резимеа, XII Конгрес удружења уролога Југославије са меÚународним учешÊем, Врњачка Бања, 1993, 172.

87. Миќуновиќ, М. Д.: Интермитентна чиста аутокатетеризација, Зборник резимеа, XII Конгрес удружења уролога Југославије са меÚународним учешÊем, Врњачка Бања, 1993, 175.

88. Миќуновиќ, М. Д., З. Битраковски: Morbus Fournier, Зборник резимеа, XII Конгрес удружења уролога Југославије са меÚународним учешÊем, Врњачка Бања, 1993, 179.

89. Миќуновиќ, М. Д.: Уролошки проблеми кај неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт, Радио Охрид, Охрид, 1993.

90. Миќуновиќ, М. Д.: Уролошки проблеми кај неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт, Мак. мед. преглед, Скопје, 1993, 47 (3-4), 134-135.

91. Миќуновиќ, М. Д.: Импотенција, современ проблем и лекување, Феникс, Скопје, 1994, 1, 12-15.

92. Миќуновиќ, М. Д.: A complety new approach in accident surgery, Q review, Скопје, 1994, 3 (8), 29-31.

93. Миќуновиќ, М. Д., М. Мешкова: Мајка!, Меѓународен стручен собир, „Мајски средби“, Скопје, 1994, 42-43.

94. Миќуновиќ, М. Д.: Лекување на импотенцијата со простагландин Е1 и подршка на семејството, Меѓународен стручен собир, „Мајски средби“, Скопје, 1994, 44-45.

95. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, З. Битраковски, Н. Размоски, П. Поп-Стефанија: „Pace maker“ in neurogenic bladderlate results, 24th Annual Meeting, International Continence Society, Abstracts, Praque, 1994, 264-265.

96. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, С. Наумовска, Н. Размоски: Autocatheterisation in treatment of neurogenic dysfunction of lower urinary tract, 24th Annual Meeting, International Continence Society, Abstracts, Praque, 1994, 267-268.

97. Миќуновиќ, М. Д., Наумовска С., Љушева З.: Лекување на импотенција кај цереброваскуларни заболувања, Мак. мед. преглед (Супл. 17), Скопје, 1994, 48, 49.

98. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Н. Размоски, З. Битраковски: Повреди на долниот уринарен тракт поврзани со карлични фрактури, Мак. мед. преглед (Супл. 17), Скопје, 1994, 48, 66.

99. Миќуновиќ, М. Д.: Импотенција, зачувување на половата активност кај повреди на ‘рбетниот столб, Радио Охрид, Охрид, 1995.

 

 

 

 

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 721 од 4 декември 1998 година:

 

 

100. Миќуновиќ, М. Д., П. Бачевски: Фрактура на пенис, 1. Конгрес на хирурзите на Македонија со интернационално учество и EURO-SURGERY session, Зборник на трудови, Охрид, 1995, 101.

101. Миќуновиќ, М. Д., Р. Миличевиќ, B. Nusser: Конзервативен тратман на декубитуси, 1. Конгрес на хирурзите на Македонија со интернационално учество и EURO-SURGERY session, Зборник на трудови, Охрид, 1995, 231.

102. Миќуновиќ, М. Д.: Руптура кавернозних тела пениса, XIII Конгрес урдужења уролога Југославије, Књига сажетака, Нови Сад, 1995, 69.

103. Миќуновиќ, М. Д.: Изазивање ерекције Алпростадилом код параплегичара и квадриплегичара, XIII Конгрес удружења уролога Југославије, Књига сажетака, Нови Сад, 1995, 222.

104. Micunovic, M. D., Stavridis A.: Alprostadil (Prostin VR) in treatment of impotence, 1 st Meeting of the European  Society for impotence research (ESIR), Porto Carras, Chalkidiki (Greece), 1995, 16.

105. Миќуновиќ, М. Д.: Метастатски малигни меланом, XIV Конгрес на лекарите на Македонија, Охрид, Мак. мед. преглед, 1995 (Супл.20), 49, 83.

106. Миќуновиќ, М. Д.: Простагландин Е1 во лекувањето на импотенцијата, XIV Конгрес на лекарите на Македонија, Мак. мед. преглед, Скопје 1995 (Супл. 20), 49, 660.

107. Micunovic, M. D., Z. Krstanoski: Electrical stimulation in solving of the neurogenic bladder dysfunction in cases of spinal cord injury, 25th Annual Meeting, International Continence Society, Abstracts, Sydney (Australia), 1995, 364-365.

108. Миќуновиќ, М. Д.: Простагландин Е1 (Prostin VR) во лекувањето на импотенцијата, Медицински информатор, Охрид, 1995, 3, 4-5.

109. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, З. Љушева, Ц. Трифуноска, Ч. Јованоски: Одредување на седиментација со сигурносна моновета, Зборник, резимеа, V-ти Научен-стручен едукативен собир, Молика 96 на медицински лаборанти и санитарни техничари на Р. Македонија, Битола, 1996, 62.

110. Миќуновиќ, М. Д., М. Георгиев, Ј. Камнар, Р. Наумовски, К. Лозанче, Л. Груевска-Угриновска, Л. Димитрова, М. Пенев, Г. Ангелоски: Анализа на промените во неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај параплегичари и квадриплегичари, Научно-истражувачки проект, Министерство за наука на Република Македонија, Скопје, 1996.

111. Миќуновиќ, М. Д., М. Башчанџиев, А. Јанкоска, С. Наумоска, З. Љушева, В. Блажевска: Дизурија како прв симптом на ’рбетна туберкулоза, Медицински информатор, Охрид, 1996, 4, 8-9.

112. Micunovic, M. D., Z. Ljuseva, T. Naumov: Criteria or factors implicated or helpful in the promotion of the spontaneous passage of stones, 11th Biennial Meeting of the International Society for the Upper Urinary Tract (ISDU), Patras-Greece, Abstract book, 1996, 65.

113. Micunovic, M. D., Z. Ljuseva, S. Naumoska, T. Naumov, P. Vasileva: Pelvic floor & diadynamic current in spastic paraplegy, International Continence Society, 26th Annual Meeting, Abstracts, Athens, Greece, 1996, 296.

114. Micunovic, M. D., A. Stavridis, N. Razmoski: Rupture of the cavernous bodies of penis, 1st International Conference of Emergency Surgery, Belgrade, Yugoslavia, Book of Abstracts, 1996, 68.

115. Micunovic, M. D., Naumov T.: Complications of intermittent catheterization of neurogenic bladder paraplegic, XX Congresso Nazionale Societa Italiana di Urodinamica, Parma, Italy, 1996, 56.

116. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Трајна едукација на медицинските сестри, Апстракти, стручни средби на ЗМСТА на Р. Македонија, 1996, 1.

117. Миќуновиќ, М. Д., Наумов Т.: Дијадинамични струи на карлично дно кај спастична параплегија, Симпозиум за урогинекологија, Зборник на апстракти, Скопје, 1996, 45.

118. Миќуновиќ, М. Д.: Безбедност на вода, давеник, Друштво за наука и уметност, одделни научни трудови LVII, Битола, 1996.

119. Миќуновиќ, М. Д.: Местото на ендовезикалната „BCG – терапија“ во суперфицијалните тумори на мочниот меур, Медицински информатор, Охрид, 1997, 6-8.

120. Миќуновиќ, М. Д., Размоски Н., Георгиев М., Камнар Ј., Наумовски Р., Лозанче К., Угриновска Л., Димитрова Л., Пенев М., Ангелоски Г.: Анализа на промените во неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај параплегичари и квадриплегичари, I Конгрес на Македонското друштво на ортопедите и трауматолозите со меѓународно учество, Мак. мед. преглед, 1997, 51 (Супл. 25), 28.

121. Micunovic, M. D., Razmoski N., Georgiev M., Kamnar J., Naumovski R., Lozance K., Ugrinovska L., Dimitrova L., Penev M., Angeloski G., Ljusevska Z., Naumovska S.: Analysis of changes of neurogenic dysfunction in lower urinary tract at paraplegics and quvadriplegics, Journal of Endourology, 1997, 11 (supp.1), 167.

122. Micunovic, M. D., Stavridis A., Naumovska S.: Caverject injection  and  treatment  of  rectile  dysfunction  of  spinal cord injury, 24th Congress Sociata Internationale d’Urologie, Abstract, Montreal, 1997, 116.

123. Micunovic, M. D., Razmoski N., Georgiev M., Kamnar J., Naumovski R., Lozance K., Ugrinovska L., Dimitrova L., Penev M., Angeloski G., Ljusevska Z., Naumovska S.: Urinary incontinence at paraplegics, 24th Congress Sociata Internationale d’Urologie, Abstract, Montreal, 1997, 117.

124. Micunovic, M. D., N. Razmoski, J. Kamnar, R. Naumovski, K. Lozance, L. Ugrinovska, L. Dimitrova, G. Angeloski: Analysis of changes of neurogenic dysfunction in lower urinary tract at paraplegics and quadriplegics, 15th World Congress on Endo-urology, Edinburgh, 1997, 44.

125. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, Ј. Миќуновиќ: Дијадинамичне струје у физикалној терапији и литијаза, Књига сажетака, Сусрети здравствених радника Југославије, Херцег Нови, 1997, 195.

126. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, Ј. Миќуновиќ, Р. Миличевиќ: Третман ране код параплегичара, Књига сажетака октобарских дана здравствених радника Републике Србије, Златибор, 1997, 124.

127. Micunovic, M. D., Stavridis A.: Alprostadil and treatment of erectile disfunction of paraplegics, 1st Urological Balcan Conference, Athens, Greece, 1998, 38.

128. Micunovic, M. D., Stavridis A., Ugrinovska L., Dimitrova L.: Treatment of neurogenic dysfunction in lower urinary tract at paraplegics, 1st Urological Balcan Conference, Athens, Greece, 1998, 48.

129. Миќуновиќ, М. Д.: Сексуалност, еротизам и моќ, Друштво за наука и уметност, одделни научни трудови LXVIII, Битола, 1998.

130. Micunovic, M. D., M. Georgiev, J. Kamnar, R. Naumovski,  K.  Lozance,  L.  Ugrinovska,  L. Dimitrova, M. Penev, G. Angeloski, Z. Trajcevska, S. Naumovska: Intermittent catheterization of urinary incontinence in paraplegic, 7th European Urological Winter Forum, Davos, Switzerland, 1998, 241.

131. Миќуновиќ, М. Д., Точко Ј.: Приапизам и каудална анестезија, VII Конгрес анестезиолога Југославије, Врњачка Бања, 1998, Р-52, 119.

132. Micunovic, M. D., Stavridis A., Ugrinoska L., Dimitrova L.: Conservative Treatment of Incontinence at paraplegics, 1 st International Consultation on Incontinence, Monaco, 1998, 247.

 

 

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 733 од 21 мај 1999 година:

 

 

133. Миќуновиќ, М. Д., Миќуновиќ Ј., Мешкоска М., Попоска Л.: Самокатетеризација код параплегичара, III Стручна конференција удружења медицинских сестара-техничара Југославије, Златибор, 1998, 23.

134. Миќуновиќ, М. Д., Миќуновиќ Ј., Мешкоска М., Попоска Л.: Дијадинамичне струје у урологији, III Стручна конференција удружења медицинских сестара-техничара Југославије, Златибор, 1998, 24.

135. Миќуновиќ, М. Д., Размовски Н., Лозанче К., Угриноска Л., Димитрова Л.: Уролошки третман на пациенти со спинална лезија, Прв конгрес на неврохирурзи и невротрауматолози на Македонија, Охрид, 1998, 93-94.

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 751 од 15 февруари 2000 година:

 

 

136. Micunovic, M. D., Ugrinoska L., Dimitrova L.: Treatment of urinary incontinence at paraplegics and quadriplegics, International continence society 28th Annual Meeting, Jerusalem, Izrael, 1998, 9, 290.

137. Миќуновиќ, М. Д., Денков Љ.: Уролошки проблеми кај пациенти со спинална траума, Денови на науката на Р. Македонија и Р. Бугарија, Варна, 1999, 407-416.

138. Миќуновиќ, М. Д.: Анализа на неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај параплегичари и квадриплегичари, Министерство за наука (завршен проект) Скопје, 1999.

139. Миќуновиќ, М. Д., Угриноска Л., Димитрова Л., Наумоска С., Вељаноски З.: Уроинфекција кај самокатетеризација. XV Конгрес на лекарите на Р. Македонија, 1999, 113.

140. Миќуновиќ, М. Д.: Хируршка техника на кожа, Македонска цивилизација, Скопје, 1999.

141. Миќуновиќ, М. Д.: Дилеми, Македонска цивилизација, Скопје, 1999.

142. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарна рехабилитација, Коста Абраш, Охрид, 2000.

 

 

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 773 од 14 февруари 2001 година:

 

 

143. Micunovic, M. D.: Urinary Incontinence in paraplegic patients, International Meeting od Urology in Ancona – Italy, 2000, 18.

144. Micunovic, M. D.: Intracavernous injections and treatment of erectile dysfunction of paraplegic patients, International Meeting on Urology in Ancona – Italy, 2000, 18.

145. Micunovic, M. D.: Erectile impotence of paraplegic, II Congres of the Balcan’s Urologist, Струга,  Мак. мед. преглед, 2000, 54 (Супл. 41), 88.

146. Micunovic, M. D.: Urological problems in Paraplegic pacients, XV Конгрес удружења уролога Југославије, 2000, 6, 7-9.

147. Миќуновиќ, М. Д.: Сексуиална моќ, Коста Абраш, Охрид, 2000.

148. Micunovic, M. D.: Alprostadil of erectile dysfunction, 2nd Balkan Congress of Andrology, Belgrade, 2000, 29.

149. Миќуновиќ, М. Д., Велески А.: Дилеми со екстензиониот стол при згрижување на скршеници на проксималниот дел на фемурот и диуреза, 2 Конгрес на хирурзите на Македонија, Охрид, 2000, 122-123.

150. Миќуновиќ, М. Д.: Маленков Г., Велески А.: Артефицијален хематом, Мак. мед. преглед, Скопје, 2000, 54 (Супл. 46), 253.

151. Миќуновиќ, М. Д.: Да се чудиш, Коста Абраш, Охрид, 2000.

152. Micunovic, M. D.: Sexual dusfunction at paraplegics, 25th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Singapore, 2000, 232.

 

 

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 847 од 15 март 2004, 198-203:

153. Миќуновиќ, М. Д.: Научни размислувања, Графотехна, Кичево, 2001.

154. Миќуновиќ, М. Д.: Мила моја, НИД „Микена“, Битола, 2001.

155. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Еутаназија, Други Конгрес здравствених радника Републике Србије, Врњачка Бања, 2001, 34.

156. Миќуновиќ, Ј., Миќуновиќ М. Д.: Уролошка нега параплегичара, Други конгрес здравствених радника Републике Србије, Врњачка Бања, 2001, 35.

157. Миќуновиќ, М. Д.: ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ ‡ Охрид, НИД „Микена“, Битола, 2001.

158. Micunovic, M. D.: Urinary incontinence at paraplegics, European School of Urology Balkan Meeting, Belgrade, Yugoslavia, 2001, 10, 145.

159. Миќуновиќ, М. Д.: Урологија за пациенти, НИД „Микена“,  Битола, 2001.

160. Миќуновиќ, М. Д.: Љубена, НИД „Микена“,  Битола, 2001.

161. Миќуновиќ, М. Д.: Развојот на ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид, Прв македонски конгрес за историја на медицината, Штип, 2001, 181-192.

162. Миќуновиќ, М. Д.: Инконтиненција, подмочнување, „Коста Абраш“, Охрид, 2002.

163. Миќуновиќ, М. Д.: Завод за превенција, лекување и рехабилиација на кардиоваскуларни заболувања, НИД „Микена“, Битола, 2002.

164. Micunovic, M. D.: Intracavernous therapies of erectile dysfunctions, The Management of Male Sexual Dysfunction, Monte Carlo Monaco, 2002, 34.

165. Миќуновиќ, М. Д.: Камен во бубрегот, НИД „Графотехна“, Кичево, 2002.

166. Миќуновиќ, М. Д.: Уролотијаза и дијадинамични струи, Прв македонски национален конгрес по урологија во соработка со европската уролошка асоцијација, Мак. мед. преглед 55 (Супл. 51) Скопје, 2002, 65.

167. Миќуновиќ, М. Д., Т. Петревски, А. Велевски: Артефицијална траума на перинеум и дизурија, Прв македонски национален конгрес по урологија во соработка со европската уролошка асоцијација, Мак. мед. преглед 55 (Супл. 51) Скопје, 2002, 72.

168. Миќуновиќ, М. Д.:  Карлични фрактури со повреда на долниот уринарен тракт, Прв македонски конгрес по урологија во соработка со европската уролошка асоцијација, Мак. мед. преглед 55 (Супл. 51) Скопје, 2002, 73.

169. Micunovic, M. D., A. Saveva: Alprostadil of erectile dysfunction, 6th Congress of the European Federation of Sexology, Cyprus, 2002, 155.

170. Micunovic, M. D., N. Razmoski, A. Stavridis, S. Naumovska: Paraplegics of sexual impotence, 10th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research, Montreal, Canada, 2002, 186.

171. Micunovic, M. D.: Prostin VR of erectile disfunction, 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, Hamburg, Germany, 2002, 73.

172. Миќуновиќ, М. Д.: Простата, Градска библиотека „Григор Прличев“, Охрид, 2002.

173. Миќуновиќ, М. Д.: Прегрни ме, Градска библиотека „Григор Прличев“, Охрид, 2002.

174. Миќуновиќ, М. Д.: Болничката црква Свети Еразмо, „Ирис“, Струга, 2002.

175. Миќуновиќ, М. Д.: Клонирање, матична клетка и етика, VOX MEDICI, Гласило на лекарска комора на Македонија, 2003, 28-30.

176. Micunovic, M. D., Ljusevska-Trajcevska Z., Naumoska S., Micunovic, M. M: Paraplegics and urinary tract infection, XVIIIth European Association of Urology Congress, Madrid, Spain, 2003, 227.

177. Миќуновиќ, М. Д.: Единствена, „Коста Абраш“, Охрид, 2003.

178. Миќуновиќ, М. Д.: Живеј сега, „Коста Абраш“, Охрид, 2003.

179. Миќуновиќ, М. Д., Љушева З.: Полова немоќ и интракавернозен третман, XVI Конгрес на лекарите на РМ со меѓународно учество, Макед. Мед. Преглед, 56 (супл. 54), 2003, 208.

180. Миќуновиќ, М. Д.: Неспуштени тестиси, крипторхизам, „Коста Абраш“, Охрид, 2003.

181. Миќуновиќ, М. Д.: Вечна љубов, „Коста Абраш“, Охрид, 2003.

182. Micunovic M. D., Ljusevska-Trajcevska Z., Naumovska S., Ivanoski P.: Sex in andropause, IVe Seminaire International de Sexoanalyse, Salerno, Italie, 2003, 117.

183. Micunovic, M. D.: Alprostadil in sexual impotence, 2nd International Consultation on Erectile and Sexual Dysfunctions, Paris, France, 2003, 47.

184. Micunovic, M. D.: Prostin VR of Erectile dysfunction, 5th Congress of the Central European Association of Urology, Novi Sad, Yugoslavia, 2003, 53.

185. Micunovic, M. D., P. Ivanoski, S. Naumoska, M. M. Micunovic: Treatment for urinary incontinence at paraplegics, 8th Mediterranean Congress of Urology, Herakleion, Greece, 2003, 186.

186. Миќуновиќ, М. Д.: Почетоци и развој на хоспиталната здравствена дејност во Охрид – Болница „Св. Еразмо“, I Балкански конгрес на историја на медицината, Охрид, 2003, 74-76.

187. Micunovic, M. D., Ljusevska-Trajcevska Z., Malenkov G: Sex after myocatdial infarction, 3rd world congress on men’s health, The male patient in your daily practice, Vienna, Austria, 2003, 197.

188. Micunovic, M. D., Ljusevska-Trajcevska Z.: Sex after sixties, 6th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Istanbul, Turkey, 2003, 135.

 

 

 

 

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 871 од 15 април 2005, 119-120:

 

189. Micunovic, M. D., Ivanoski P., Malenkov G., Vraniskoski T.: Urinon Infections, The 4th World Congress on the Aging Male, Prague, Czech Republic, 2004, 253.

190. Micunovic, M. D., Nedeski S., Malenkov G., Ivanoski P., Vraniskjoski T.: Electrostimulation and control of bladder at injuries of spine brain, XIXth Congress Evropean Association of Urology, Vienna, Austria, 2004, 196.

191. Micunovic, M. D., Malenkov G.: Alprostadil in sexual impotence, 7th Congress of the European Federation of Sexology, Brighton, UK, 2004, 205.

192. Micunovic, M. D., Veleski A., Vraniskoski T.: Urinary incontinention and konzervative treatment at the nevrogen disfunction of lower urinary sistem, Joint Meeting of the International Continence Society and the International UroGynecological Association, Paris, 2004, 157.

193. Миќуновиќ, М. Д., Наумовска С., Иваноски П., Миќуновиќ Ј.: Неурогена бешика код спиналне трауме, IV конгрес физијатара Србије и Црне Горе, Зборник радова, Бања Ковиљача, 2004, 227.

194. Миќуновиќ, М.: Полово преносливи болести, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2004.

195. Миќуновиќ, М.: Спомен-обележја во Охрид и Охридско, Сојуз на борци – Охрид, 2004.

196. Миќуновиќ, М.: Љубов за сите времиња, „Идеја“, Охрид, 2004.

 

 

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот

„Св. Климент Охридски“ – Битола, бр. 284 од 04 мај 2006 г., 87-95:

 

 

197. Миќуновиќ, М. Д.: Потчинувањето на трговски закономерности и дехуманизацијата како реална опасност, VOX MEDICI, Гласило на Лекарска комора на Македонија, Скопје, 2004, 45, 8-11.

198. Миќуновиќ, Д. М., С. Недески, З. Велјаноски, Н. Размовски, З. Битраковски, Г. Маленков, А. Јанковска-Душковска.: „Малиген“ атером – нарушена професионална и меѓучовечка комуникација, VOX MEDICI, Гласило на Лекарска комора на Македонија, Скопје, 2005, 46, 26-27.

199. Миќуновиќ, М. Д.: Вљубен, Идеја Комерц, Охрид, 2005.

200. Micunovic, M. D., S. Nedeski,G. Malenkov, Z. Bitrakovski: Prostaglandin E1 in erectile dysfunction, CSSAM/ISSAM Nort American Congress on the Aging Male, Abstract Book, Vancouver, Canada, 2005, 142.

201. Micunovic, M. D., S. Nedeski: Caverject injection and treatment of erectile dysfunction of spinal cord injuri, XVII World Congress of Sexology, Montreal, Canada, 2005, 215.

202. Миќуновиќ, М. Д.: Превенција и лекување на декубитуси кај параплегичари, Феникс, 2005, 46, 20-22.

203. Миќуновиќ, М.: Научно-етички двоумења, „Ирис“, Струга, 2005.

204. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ, М. Мешкоска: Превенција и лекување на интерхоспитални рани, II Конгреес со me|unarodno u~estvo na medicinski sestri, tehni~ari i aku{erki na Republika Makedonija, Охрид, 2005, 183.

205. Миќуновиќ, М. Д.: Сојуз на борци – Охрид, „Ирис“, Струга, 2005.

206. Миќуновиќ, М. Д.: Засекогаш твој, Идеја Комерц, Охрид, 2005.

207. Миќуновиќ М. Д., К. Стојаноски, Г. Балевски, Р. Медароски, К. Грозданов, Ж. Наумоски: Развојот на урологијата во Охрид, II Конгрес по историја на медицината со меѓународно учество, Струмица, 2005, 175-177.

208. Миќуновиќ М.: Согледби и пораки, Ирис, Струга, 2006.

209. Миќуновиќ М.: За половоста – Сексологија, Ирис, Струга, 2006.

 

 

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 914 од 1 март 2007, 37-41:

 

 

210. Micunovic M.D.: Alprostadil of erectile dysfunction of spinal cord injury, 8th Congress of the European Federation of Sexology, Prague, Czech Republic, 2006, T01-P-06, 231.

211. Mi}unovi} M. D.: Obele`an so tvoite usni, Iris, Struga, 2006.

212. Micunovic M.D.: Alprostadil in sexuali impotence, Prv makedonski kongres na fizijatri so me|unarodno u~estvo, Ohrid, 2006, 153.

213. Mićunović M. D., Naumoska S.: Seksualna rehabilitacija paraplegičara, 6. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2006, 86.

214. Kitrozova Z., Ljuševska-Trajčevska Z., Mićunović-Naumoska S., Markovska-Ničevska L., Mićunović M.D.: Rani neurofizioterapiski tretman dece sa rizikom i njegov značaj, 6. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2006, 97-98.

215. Ljuševska-Trajčevska Z., Kitrozova Z., Markovska-Ničevska L., Mićunović-Naumoska S., Ivanoski P, Blažeska V., Mićunović M. D.: Rana postoperativna rehabilitacija pacijenata sa ugrađenom endoprotezom kuka, 6. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2006, 197-198.

216. Mi}unovi} M. D.: “Biseri” 1 – Polovo obrazovanie, Iris, Struga, 2006.

217. Миќуновиќ М. Д.: Полово образование, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет – Битола, 2007.

218. Миќуновиќ М. Д.: Љубовта е моќ, Ирис, Струга, 2007.

219. Миќуновиќ М. Д.: Бакнеж со вино, Ирис, Струга 2007.

220. Миќуновиќ М. Д.: Љубов и атентат на општеството, Ирис, Струга 2007.

221. Миќуновиќ М. Д.: „Бисери“ 2 – Полово образование, Ирис, Струга 2007.

222. Миќуновиќ М. Д.: Секс занимливости, Ирис, Струга 2007.

 

 

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот

„Св. Климент Охридски“ Битола, бр. 310 од 01. IX 2008 г. , 24-29:

 

 

223. Миќуновиќ М.: Полово воспитување, Прилози (Contributions), Македонско научно друштво, Битола, 2005, 47-60.

224. Mićunović M. D.: Medical Treatment of Erectile Dysfunction, The 18th Congress of the World Association for Sexual Health, Sydney, 2007, 132.

225. Mićunović M. D.: Caverject of Sexual Impotentio of Paraplegic, 1st European Congress on the Aging Male, Warsaw, Poland, 2007, 147.

226. Mićunović M. D.: Tretman erektilne disfunkcije hemiplegičara, 7 Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Balneoclimatologia, vol. 31 (Supl. 2), 2007, 168-169.

227. Миќуновиќ М.: Сексуална рехабилитација на стари лица, 17 Конгрес на лекарите на Р Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2007, 125.

228. Миќуновиќ М.: Како дејствува љубовта врз психата?, Медикус, Списание на Сојузот на студентите по медицина на Македонија, Скопје, 2007, 1, 46.

229. Миќуновиќ М.: Историја на сексологијата, III Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Штип, 2008, 334-343.

230. Миќуновиќ М. Д.: Хирургија со нега, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Висока медицинска школа – Битола, 2008.

231. Миќуновиќ М. Д.:  „Бисери“ 1 – Хирургија со нега, Ирис, Струга, 2008.

232. Миќуновиќ М. Д.:  Сексуална дисфункција кај мажи, Идеја Комерц, Охрид,  2008.

233. Миќуновиќ М. Д.: „Бисери“ 3 – Полово образование, Ирис, Струга 2008.

234. Миќуновиќ М. Д.: Љубовта е живот, „Ирис“, Струга, 2008.

235. Миќуновиќ М. Д.: Практична сексологија, Југореклам, Скопје, 2008.

236. Миќуновиќ М. Д.: Душата ми ја грееш, Југореклам, Скопје, 2009.

237. Миќуновиќ М. Д.: Црногорска крв во Охрид, Југореклам, Скопје, 2009.

238. Миќуновиќ М. Д.: Животот на човекот, Феникс, Скопје, 2009, 62, 16-18.

239. Миќуновиќ М. Д.: Во очи те носам, Југореклам, Скопје, 2009.

240. Миќуновиќ М. Д., Љ. Богојевски, З. Битраковски, З. Љушева: Страно тело и остеома остеид, III Конгрес на Македонското друштво на ортопеди  и трауматолози со меѓународо учество,Охрид, 2009, 76-77.

241. Богојевски Љ, Н. Размоски, М. Д. Миќуновиќ, М. Богојевска: Бесцементна ендопротетска замена на колкот како третман на диспластичен остеоартритичен колк кај возрасни, III Конгрес на Македонското друштво на ортопеди и трауматолози со меѓународо учество, Охрид, 2009, 24-25.

242. Micunovic M. D. T. Vraniskoski: Tumor u abdomenu i besika, Prvi kongres srpske traumatoloske asocijacije sa medzunarodnim ucescem, Subotica, 2009, 152.

243. Миќуновиќ М.: Историја на сексологијата, Феникс, Скопје, 2009, 63, 27-29.

244. Миќуновиќ М.: Позитивно сексолошко воспитување, Хоризонти, Битола, 2009, 5, 327-336.

245. Миќуновиќ М.: Полово воспитување, Феникс, Скопје, 2010, 64, 26-27.

246. Миќуновиќ М. Д., С. Ристевска: Превенција и лекување на декубитуси, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Битола, 2010, 11.

247. Миќуновиќ М. Д., М. М. Миќуновиќ, Л. Стојановска: Дијабетично стапало, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Битола, 2010, 49.

248. Миќуновиќ М. Д., З. Битраковски, М. М. Миќуновиќ, Л. Стојановска: Саможртва од надрилекарства, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Битола, 2010, 49.

249. Миле Д. Миќуновиќ: Црногорска крв во Охрид (второ дополнето издание), „Југореклам“, Скопје, 2010.

250. Миле Д. Миќуновиќ: Секс прирачник, Македонско научно друштво, Битола, 2010.

251. Миле Д. Миќуновиќ: Црногорска независност во Охрид, Македонско научно друштво, Битола, 2010.

252. Миќуновиќ М. Д, З. Битракоски, М. М. Миќуновиќ, Л. Стојаноска: Ембрионален кацином на тестис, III Конгрес на хирурзи на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2010, 113.

253. Миќуновиќ М. Д.: Пол и морал, Феникс, Скопје, 2010,66, 23-26.

254. Миле Д. Миќуновиќ: Сексуалниот живот на жената во Македонија, Педагошки факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, 2010.

255. Миќуновиќ М. Д.: Педагошките проблеми во половиот живот, Прилози, Битола, 2010, 11-12, 155-166.

256. Миќуновиќ М. Д.: Морална основа на половото и брачно-семејното воспитување, Прилози, Битола, 2010, 11-12, 177-186.

257. Миќуновиќ М. Д.: Езерото за својот лебед, Година на есејот, Медитеранска Академија „Браќа Миладиновци“ – Струга, 2010, 7-10.

258. Миќуновиќ М. Д., Наумоска С., Љушева З., Миќуновиќ М. М.: Декубитуси, Втор Конгрес на физијатри на Република Македонија со меѓународно учество, Охрид 2010, 163-164.

259. Миќуновиќ М. Д.: Македонките во сексот скриени жарчиња, Шпиц, Скопје, 2010, 1256, 14.

260. Micunovic M. D., Micunovic M. M., Stojanovska L.: A smali ulcer overtook a half of the head – a case report, Southeast European Medical Forum (SEEMF),  First international medical congress, Varna, Bulgaria, 2010, 43-44.

261. Миќуновиќ М. Д.: Љубовта ме радува, Македонско научно друштво, Битола, 2010, 7, 9.

262. Миќуновиќ М. Д.: Преиспитување на донесена одлука, Лекарски весник, Скопје, 2010, 7, 9.

263. Миќуновиќ М. Д.: Љубовта го движи светот, или предрасудите на Македонките, Видело, Списание за книжевност, култура и уметност, „Македонски информативен и издавачки центар“, Панчево, 2010, 8-9, 9-26.

264. Миќуновиќ М. Д.: Како тоа го прават Македонките, Хоризонти, Битола, 2010, 6, 525-537.

265. Миќуновиќ М. Д.: Надежта некогаш е најдобриот лек, Лекарски весник, Скопје, 2010, 8, 10.

266. Миќуновиќ М. Д.: Научната медицина не е без ризик, но не е разумно да се отфрли, Vox Medici, Скопје, 2010, 69, 40-43.

267. Миќуновиќ М. Д.: На границата на функционално вегетирање, Лекарски весник, Скопје, 2011, 9, 2.

268. Миќуновиќ М. Д.: Пол и уметност, Феникс, Скопје, 2011, 68, 32-35.

269. Миќуновиќ М. Д.: Гласот на срцето, Македонско научно друштво, Битола, 2011.

270. Миќуновиќ М. Д.: Педагошка сексологија, Македонско научно друштво, Битола, 2011.

271. Mikjunovikj M. D.: The sexual life of women in Macedonia, Revistes Urologjike Shqiptare, Albanian  Journal of Urology, 2011.

272. Миќуновиќ М. Д.: Медицинска сексологија, Македонско научно друштво, Битола, 2011.

273. Миќуновиќ М. Д.: Функции на полот кај човекот, Феникс, Скопје, 2011, 69, 45-49.

274. Миќуновиќ М. Д.: Прокреативна функција на полот кај човекот, Прилози, Битола, 2011, 13-14, 59-70.

275. Миќуновиќ М. Д.: Рекреативна функција на полот кај човекот – љубовта, Прилози, Битола, 2011, 13-14, 107-116.

276. Миќуновиќ М. Д.: Дуклјанскиот светец Јован Владимир и неговите свети мошти, Македонско научно друштво, Битола, 2011.

277. Миќуновиќ М. Д.: Љубов, Феникс, Скопје, 2011, 70, 41-44.

278. Миќуновиќ М. Д.: За мене родена, Македонско научно друштво, Битола, 2011.

279. Миќуновиќ М. Д.: Основи на хирургијата, Македонско научно друштво, Битола, 2011.

280. Mi}unovi} M. D., Mi}unovi} M. M., Mi}unovi} Lj. M: Fraktura penisa, Drugi kongres srpske traumatolo{ke asocijacije, Ni{, 2011, 75.

281. Mikjunovikj M. D., Mikjunovikj M. M., Mikjunovikj Lj. M: The sexual life of women in Macedonia, EAU 7th South Eastern European Meeting (SEEM), Skopje, 2011, 137.

282. Миќуновиќ М. Д.: Дуклјанскиот светец Јован Владимир и неговите свети мошти (2. дополнето и изменето  издание), Македонско научно друштво, Битола, 2011.

283. Миќуновиќ М. Д.: Втора сексуална револуција, Охрид магазин, Охрид, 2011, 1, 8-9.

284. Миќуновиќ М. Д.: Порнографија, Феникс, Скопје, 2011, 71, 32-33.

285. Миќуновиќ М. Д.: Сексуална транзиција во Македонија, Охрид магазин, Охрид, 2011, 2, 18-19.

286. Миќуновиќ М. Д., М. М. Миќуновиќ: Систем на образование, Образованието во 21 век, Македонско научно друштво – Битола, 2011, 31-32.

287. Миќуновиќ М. Д., М. М. Миќуновиќ: Пристрасноста во науката е ненаучна, Образованието во 21 век, Македонско научно друштво – Битола, 2011, 41-42.

288. Миќуновиќ М. Д., Љ. М. Миќуновиќ: Совеста на интелектуалците, Образованието во 21 век, Македонско научно друштво – Битола, 2011, 53-54.

289. Миќуновиќ М. Д., Љ. М. Миќуновиќ: Со ново размислување кон подобро, Образованието во 21 век, Македонско научно друштво – Битола, 2011, 59-60.

290. Миќуновиќ М. Д.: Македонките одеднаш сакаат и љубов и секс, Хоризонти, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2012, 7, 811-821.

291. Миќуновиќ М. Д.: Сексот секогаш не е убав, Хоризонти, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2012, 7, 823-835.