проф. д-р сци. Борис Ангелков

проф. д-р сци. Борис Ангелков

 

Роден 17.08.1942 во Битола. Завршил Ветеринарен факултет во Белград (1966). Докторирал во Загреб 1993 г. Од 1979 г. професор е на Вишата земјоделска школа и на Факултетот за биотехнички науки – Битола (1999 г.), каде се пензионира во 2007 г.

Досега има објавено повеќе од 160 трудови. Координатор или учесник во 15 меѓународни проекти. Се усовршува преку студиски престои на разни универзитети во ЕУ и САД.

Врши обука, имплементација и проверка на системи за квалитет и безбедност на храната.

Добитник е на бројни награди и признанија (носител на „Академска Палма“ – 1998 год. Министерот за наука и технологија, Франција).

Член на Македонското научно друштво од 1980, а во 2007 е избран, а во 2010 год. е преизбран за претседател на истото.

tel. 047 252 499

mob. 076 582 040      e-mail : borisangelkov@yahoo.com

 

Angelkov Boris, prof. Dr.Sci.

Born on 17.08.1942 in Bitola. He graduated from Veterinary FacultyinBelgrade in 1966. He acquired Ph.D. from the University of Zagreb, 1993. Since 1979 he worked as Professor in Higher Agricultural School and in Faculty of Biotechnical Sciences. He retired in 2007.

He has published more the 160 written papers. Coordinator or participant in 15 international projects.Improved himself through study visits in EU and USA universities.

He conducts training, implementation and verification of quality systems and food safety.

Winner of numerous awards and recognitions („Academic Palm“ – 1998 by the Minister of Science and Technology, France).

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1980, where in 2007 was elected, and in 2010 reelected, as President.

 


Библиографија

ПРИЛОГ: СПИСОК НА СТРУЧНО – НАУЧНИ ТРУДОВИ И ДР.  АКТИВНОСТИ на проф. д-р сц. Борис АНГЕЛКОВ

I. Научно-истражувачки трудови и прелиминарни соопштенија

1. 1970, B.Angelkov i sar.,Patologija muznih krava pri visokoj proizvodnji mleka u ZZ “Svetlost” – Porodin, Zbornik radova sa simpozijuma : “Visoka proizvodnja mleka u  ZZ “Svetlost” s. Porodin”, Ohrid (1970).

2.1970,. B.Angelkov i N. Mitic, Stimulacija polnog nagona ovaca u anestričnoj sezoni, Veterinarski glasnik, 11, Beograd (1970) : pp 909-913.

3. 1971,Б.Ангелков, Предизвикување на вонсезонска овулација кај овците со употреба на СЖК во екстензивни услови на ридско-планинските подрачја, Советување по овчарство, Охрид (1971).

4.1980,  Б.Ангелков, Откривање на клинички и субклинички кетози кај  кравите во интензивно производство на млеко со примена на “Ротера-тест” и “Комбур-тест” и споредбена терапија со разни ветеринарни препарати,    „Прилози” на научната мисла-Битола (1980), во организација на Друштвото за наука и уметност-Битола (1980).

5. 1980, Б. Ангелков, Дејствување на некои фактори врз смртноста на телињата, Македонски ветеринарен преглед, 2, Скопје (1980) : пп 13-14.

6.1986, Б.Ангелков и В. Точковски, Можности и перспективи за развојот на козарството во битолскиот регион на Мариово, реферат презентиран на Научниот собир : “Развојот на Мариово”, организатори : Друштво за наука и уметност -Битола и Друштво за наука и уметност – Прилеп (1986).

7.1988, Б.Ангелков и сор., Вредноста на хуманите радио-имунолоШки тест-китови за ветеринарна дијагностика и истражување на тиреоидејата кај молзните крави, Годишен зборник на Медицинскиот факултет – Скопје (1988). 34 (супл. 1) : пп 92-93.

8. 1988, Б.Ангелков, Потреби и можности од воведување на единствен систем за компјутерско управување со процесите во сточарството и ветеринарството на Југозападниот регион на СРМ, Зборник на трудови од научната средба: “ Компјутеризација во сточарството и ветеринарството“, издавач на Зборникот Друштво за наука и уметност-Битола и Вишата земјоделска школа-Битола,  (1988) : пп 51-55.

9. 1989, B. Angelkov, Prva nasa iskustva kod uvodjenja racunara za aktivno koordiniranje procesima reprodukcije na velikim farmama muznih krava, Zbornik radova sa nauсnog skupa: “Primena informatike u poljoprivredi” od 23-24 mart (1989) : pp 11-17, Novi Sad, izdavac zbornika : Institut za unapređenje robnog prometa-Beograd.

10. 1989,  Б.Ангелков, Можности за искористување на анималните отпадоци и заштита на човековата околина на Југозападниот регион на СР Македонија, извештај поднесен на Научната средба : “Заштита и унапредување на човековата средина” одржан од 20-21 октомври с. Нижополе-Битола (1989).

11.  1990, B.Angelkov i sur., Prilog proučavanja mliječnosti crno-belog govečeta, Deveti jugoslavanski međunarodni simpozij “Sodobna proizvodnja in predelava mleka”, 15-19 maj (1990), Zbornik radova Biotehničke fakultete Univerze “Edvarda Kardelja” u Ljubljani, supl. 15 (1990) : Portoroš, pp 293-298.

12.  1990, Б.Ангелков, Утврдување на тиреоидниот статус кај приплодните говеда како нова можност за валоризација на млекодајноста и плодноста кај  истите, извештај поднесен на научниот собир “Научна мисла Битола 90” одржан од 14-15 јануари (1990) Битола.

13.  1991, B. Angelkov, Razine koncentracije tiroksina u serumu laktirajucih krava tokom spolnog ciklusa, Stocarstvo, 45 (7-8), Zagreb, (1991) : pp 225-235,

14. 1993, B.Angelkov,  Utjecaj funkcije štitne zlijezde na funkciju jajnika krava tokom spolnog ciklusa, Doktorska disertacija, Zagreb (1993).

15.  1993, B.Angelkov, Zoohigienični i ekonomski problemi prilikom iskorisčavanja animalnih otpadaka i zaštita čovjekovog okolisa Jugozapadnog regiona Makedonije, Zbornik radova sa znastveno-stručnog sastanka : “Veterinarska znanost i struka”, odrzanog 24-25 lipnja (1993), Zagreb pp  78.

16.  1993, Б.Ангелков и сор., Испитување на густината и количеството волна кај домашната меринизирана овца, II Меѓународна летна конференција за подобрување на овчарското и козарското производство, Охрид, Зборник на трудови пп 78-79., 1- 4 септември,  (1993) :

17.  1994, N. Hristovski, B. Angelkov, Infestation by phelanellus Nicolskii Ahmerov, 1955 young carp cyprinus carpio L. in the fish pond Dzabeni-Bitola, Macedonia VIII Kongres societas Europaea ichtyologorum fish and their environment, Oveido, Spania (1994).

18.  1996,B. Angelkov, Uticaj izvora energije u hrani krava muzara na kvantitet i kvalitet mleka, Zbornik radova : “Naša ekološka istina” 29.05. do 01.06, Kladovo (1996) Zbornik radova,izdavači Tehnički fakultet Bor, pp 309-312.

19.  1998, Б.Ангелков, Досегашни искуства во соработката со инопартнерот “АГРЕНА” од  Франција  при реализацијата на проектот С-ЈЕП-12-127-97 од програмата ТЕМПУС за преструктуирање на наставните планови и програми во областа на биотехнолошките науки, Прилози ДНУ-Битола и Друштво за француски јазик и култура-Битола,  пп.351-361, одржан на 12-13 Јуни 1998 20. 1999, Б.Ангелков, Можности за пласман на земјоделски прехранбени производи од Македонија во Италија, Зборник на трудови од Научниот собир : “Македонско-италијански односи” одржан на 10 и 11 мај, Битола (1996). издавачи ДНУ-Битола и Здружение за македонско-италијанско пријателство-Битола (Април 1999). пп 285-292

21.  2002, B. Angelkov, Iskustva kod uvođenja HACCP-Sistema u industriju prerade mleka Makedonije, Prehrambena industrija, Jugoslovenski časopis za proizvodnju, tehnologiju, bioinženjerstvo i marketing, Novi Sad S.R. Jugoslavija 1-2, 2002,.

22.  2003, B. Angelkov, Priodot na Evropskata unija kon sostojbite so proizvodstvoto i kontrolata na hranata vo zemjite na jugoistočna Evropa, GTZ-Skopje, 2003 god.,

23. 2003, B.Angelkov, Prikaz našeg slučaja kod uvođenja HACCP sistema u industriji za preradu mlijeka, R. Makedonija, 2003 god., University of Zagreb, Faculty of Food Technology and     Biotechnology, Center for Biotechnology transfer, Zagreb 28.03.2003

24. 2003, Б.Ангелков, Промоција на пилот проектот за интродукција на  НАССР-систем во преработката на млеко  во Р. Македонија, Земјоделски факултет, ЦИПОС(CARPEA), Скопје 12.06.2003

25.  2004, B.Angelkov et al., Preliminary results and problems during implementation of HACCP system in high risk food industry in Macedonia, “Food industry”, Faculty of  Technology, Novi Sad, october 7-8, 2004, pp.5-6

26.2004, B.Angelkov, HACCP, Ref. AUF 6301PS321”Les microorganisms d’intérêts   laitiers : De la physiologie à la biologie molaiculaire “, Cours intensif réalisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie et la Faculté de Biologie –Sofia, R. de Bulgarie, P.P.152-157, mai 2004,

27. 2005, B.Angelkov, Experiences et resultats lors de la mise en place de la declaration de  Bologne dans le cadre du projet Tempus UM-JEP-18009-2003 “ Strategie d integration europeene d Universites CARDS ” , Contribution 5-6, Bitola, 2005    p.p.79-96

28. 2009, Б.Ангелков,Primena na HACCP i suzbivanje na brucelozata,Thematic scientific Conference: “Brucelosis in Mediterranean region”, held in Struga, R. Macedonia, 2009.

29. 2010, Б.Ангелков, Стање са имплементацијом НАССР – система у Р. Македонији Специјализиран научни симпозиум : “Модерне индустриске машине, механизми и материјали “, Висока школа примењених струковних студија-Врање , Врањска Бања, Р. Србија (2010)

30. 2010, Б.Ангелков,Развој во областа на имплементацијата на националниот   закон за безбедност на храна и барањата во поглед на хигиена  на храната во Р. Македонија –ES-TEMPUS-JPHES project n° 158714 “ Improving academia-Industry Links in Food Safety an Quality” Техничко-технолошки факултет, Велес, семинар одржан во Охрид , 7 јули  2010

31.2010, B. Angelkov,HACCP system implementation and the problems faced in production of traditional food,  International  Symposium on “Traditional foods from Adriatic to Caucasus”, University Namik Kemal,Tekirdag,Turkey, 15-17 april 2010.

32. 2010, B. Angelkov, Successful essay on “Decision Tree”, Modification in determination of significant hazards during HACCP Imlementaion, The First Internation Congress o food technology, Antalya, Turkey, 3-6 November 2010  . 33. 2010, Б.Ангелков, НАССР–имплементација и што после тоа?, II-ра Научна конференција „ Квалитет и безбедност на храна “Факултет за биотехнички науки, Битола 11-12 ноември 2010 34. 2010 , B. Angelkov i Successful essay on “Decision Tree”, Modification in determination of significant hazards during HACCP Imlementaion, in The First Internation Congress o food technology, held from 3-6 November,2010, Antalya, Turkey.                                                                35. 2011, B. Angelkov, La mise en place de la methode HACCP et la legislation sur la securite et la qualite alimentaire en Republique de Macedoine, : International Conference “Prebiotics & Probiotics Potential for human health”, 2011 april 18 Sofia, R.Bulgaria 36.  2011,  Ангелков, Б. и сор., Можности за развој на биолошко-еколошко сточарење во мариовскиот регион, Зборник на трудови бр. 7 од XI Пелагонски научни средби, Логоварди, 11 мај 2011 издаден во Новаци 2012 .                                                                                                     37. 2011, Ангелков Б., Размислување за квалитетот на наставниците и примена на методата за самоевалвација, Зборник на трудови  од III Меѓународен научно-стручен собир “Образованието во 21 век”,Македонско научно друштво, 09.12.2011, Битола 38.  2012, Б. Ангелков, Ј.Бошнаковски, Лилјана Дојчиновски,Прилог кон историјата на ветеринарната медицина во Р. Македонија, за некои болести кај добитокот, народните поимања и верувања во минатото и денес, IV Македонски конгрес за историјата на медицината со меѓународно учество, Скопје 19-21 април 2012 39. 2012, Ј.Бошнаковски, Б.Ангелков, М.Данев, Д.Бошнаковски, Ветеринарната медицина во Р.Македонија (1912-1944), IV Македонски конгрес за историјата на медицината со меѓународно учество, Скопје,19-21 април ,2012 40.2012,  Ангелков, Ј. Бошнаковски, Лилјана Дојчиновски, Д. Бошнаковски, Прилог за историјата на ветеринарната медицина и сточарството во Република Македонија, со посебен осврт на пелагонискиот регион, 12 Пелагонски научни средби, Новаци,Битолско,12 август 2012, Зборник на трудови бр. 8, издаден во Новаци 2013 41. 2012, Б. Ангелков, А.Тодоровски, Ј. Бошнаковски, Лилјана Дојчиновски, Поими и верувања од областа на сточарството и ветеринарството во Мариово, 12 Пелагонски научни средби, Новаци, Битолско, 2012 август  : Зборник на трудови бр. 8, издаден во Новаци 2013 42. 2014, B.Angelkov, Liljana Dojčinovski, Julijana Tomovska, Uloga HACCP sistema i odbrani od bio& agriterorističkih napada u prehranbenoj djelatnosti i poljoprivredi, Book of abstracts and papers of 7 th International symposium “ WITH FOOD TO HEALTH” Tuzla-Trondheim – Osijek – Novi Sad – Štip, 16 oktobar, 2014

 

 

II. Научно-истражувачки домашни и меѓународни проекти

 

43.1990-1991 Istrazivački projekat ( PR 263 ): Informacioni sistemi u poljoprivredi, glavni koordinator : Institut za fiziku-Beograd, lokalni koordinator B.Angelkov (1990-1991). 1991-1992 Savezni naučno-istrazivački projekat : “SSNI Jugoslavije iz oblasti biotehnike i biotehnolgije”, glavni koordinator : SOUR za istraživanje i razvoj poljoprivrede “Srbija”-Beograd,B. Angelkov, lokalni koordinator, (1991-1992). 44.  1991-1992 Savezni naučno-istrazivački projekat : “SSNI Jugoslavije iz oblasti biotehnike i biotehnolgije”, glavni koordinator : SOUR za istraživanje i razvoj poljoprivrede “Srbija”-Beograd,B. Angelkov, lokalni koordinator, (1991-1992).                                                                 –

45. 1997-2002 : Project:”Tempus-Phare-Prorammes”-   S-JEP 12127-97 Restructuration de Programmes d’Etudes en Biotechnologies, Etudes d’Ingenieurs Universitaires et Postuniversitaires, coordinateur Prof. dr. Boris Angelkov, Ecole Superieure d’Agriculture de l’Universite de Bitola “St. Clement d’Ohrid”-Bitola, (1998-2002)                                                       46. 2001 мај Меѓународен истражувачки проект “Темпус-компакт мерки” бр. СМЕ- 03118-97 под наслов “ Класификација на научни подрачја, полиња и области (дисциплини) на истражувања “, Координатор Б. Доневски, Технички факултет при Универзитетот “ Св. Климент Охридски”-Битола, соработник на проектот Б.Ангелков, Факултет за биотехнички науки-Битола 2001

47. 2000-2003 “Пилот-проект за интродукција на НАССР методата во производството и преработката на млеко  во Р.Македонија”, главен истражувач Б.Ангелков, носител, А. Д. Млекара-Битола, кофинансиер Министерство за образование и наука на Р. Македонија, (2000-2003) 48. 2001-2003-TEMPUS-Project intitule: ” Designing a long – term agricultural strategy for Albania under the frаmework of the Stabily Pact” Cordinateur Kristaq  Pata , Faculte d’Agriculture – Tirana, Albanie, local-coordinateur  B. Angelkov,                                                                                                 49. 2004 – participation in IPEG HACCP Cource for Skilled technicians, sponsored by SEED, Southeast Europe Enterprise Development, Skopje, Macedonia, from 14-th  thru 16-th  june 2004.

50. 2004-2005 : “Introduction the HACCP system in the slaughter house and transformation of meat in R. Macedonia”B.Angelkov coordinator of the Project  51.  2002 –  Scientific Workshop, Skopje,  R. Macedonia,  Selfevaluation of  higher education institutions in R.Macedonia, within the eponymous project, through which he acquired the qualification of an Expert for evaluation of  higher education. 52.  2000-2003 TEMPUS NP 15046/2000, ”Réseau balkanique SAA (Sciences Agronomiques, Аgroalimentaires)” ,Coordinateur B.Angelkov, Faculté des Sciences Biotechniques de Bitola, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski-Bitola Contractant AGRENA –Rennes, France, 2000-2003                                                                                                                                                                                                                  53. 2001-2003 TEMPUS PEC UM-JEP 15041 – 2000 ” Evolution et intégration  européenne des formations en biotechnologie”, Coordinateur G. Martinovski, Faculte d’ Agriculture  de Skopje, et coordinateur local B. Angelkov, et autres de Faculté des Sciences Biotechnique de Bitola,                                                                                                                                                                                                 54. 2000-2003 project “Appui  au developpement local de la filière caprine et formation francophone en transformation artisanale du lait des petits ruminants”, Cordinateur N. Kozarovski et enseignants directement impliqué dans le  projet B.Angelkov et autres, Faculté de Sciences  Biotechniques  de Bitola, Contractant AGRENA-Rennes France,                                                                                                                          55. 2002-2003 PHARE Programs for cross border cooperation fund of small projects “Initiations of cross border cooperation in sheeps  and goats –production”Coordinator N.Kozarovski, Collaborator B.Angelkov, Associations for sheeps and goats ”Baba planina”-Bitola, 56. 2001-2004 : UM-JEP-16003-2001 : TEMPUS – PEC de Gestion Universitaire developpement , Creation Centre transfert Croate en biotehnique et économie appliquée aux pays SEE”  Coordinateur I .Bauman, Faculté Agroalimentaire et de Biotechnologie, Université de Zagreb, R. Croatia, Coordinateur local B. Angelkov, Faculté des Sciences Biotechnique-Bitola,                                                                                           57. 2001-2003 TEMPUS-Project intitule: ” Designing a long – term agricultural strategy for Albania under the farmework of the Stabily Pact” Cordinateur Kristaq  Pata , Faculte d’Agriculture – Tirana, Albanie,local-coordinateur  B. Angelkov, Faculte des Sciences Biotechniques, Bitola,                                                                                                                                                                                                                        58. 2003-2005 TEMPUS- PEC- intitulé :”Master en Gestion techno-économique de la qualité des produits alimentaires en Serbie”, Coordinateur O. Buncic, Faculté de Médecine vétérinaire-Université de Belgrad-Serbie ;collaborateur,  Boris Angelkov ,Univerzitet Sv. Kliment Ohridski-Bitola                                                                                                                                                                                                                   59. 2002-2004 TEMPUS  PEC de mobilité intitulé :”Mobilité étudiante en Sciences    Biotechnologique”, Coordinateur G. Martinovski, Faculté d’Agriculture de Skopje, Local-coordinateur B. Angelkov, Faculté des Sciences Biotechniques de Bitola R. de Macédoine,                                                                                                                                                                                                60. 2003-2005 TEMPUS- JEP-18009-2003,  « Stratégie d’intégration européennes d’universités « CARDS », Coordinateur B.Angelkov, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Faculté des Sciences Biotechnique-Bitola-R. de Macédoine                                                                                                                                                         61. 2004 -2006 TEMPUS-MSC-COO1Z04-2004, intitulé « Formation d’équipes promotrices du    processus de Bologne en pays CARDS, Coordinateur G. Martinovski, Faculté d’Agriculture de Skopje,  local-coordinateur B. Angelkov, Faculté des Sciences Biotechniques de Bitola R. de Macédoine-                                                                                                                                                                                                                               62. 2004-2005 : “Formation d’équipes nationales promotrices du processus de Bologna en pays CARDS-MSC-COOIZ04-2004, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Biotechnical Sciences-Bitoal, R. Macedonia, B.Angelkov sub-coordinator                                                                                                                                                                                     63. 2006-2008 FP6-« Balkan Agro Food Networking-BAFN »-Euroquality-Paris-France No 026361, Local-  coordinateur  Angelkov B. Univerzitet Sv. Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Biotechnical Sciences-Bitola, R. Macedonia,                                                  59. 2005-2007 : Project TEMPUS CD- JEP-40065-2005 ” New curriculum models for educating food engineers” , Faculty of Biotechnical Sciences-Bitoal, R. Macedonia, B. Angelkov  partner of project.                                                                                                                                                                       64.2005-2006 Билатерален проект помеѓу Македонија и Хрватска “Идентификацја на ботаничкото потекло  анализа на хемиските параметри на медот од подрачјето на Македонија и Хрватска”,за македонската страна главен истражувач  Б. Ангелков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     65. 2004-2006 : Projet : Etude International Master  « Assurance et Qualité des Aliments », Coordinateur Ordan Cukaliev, Faculté des Sciences Agronomiques  et Alimentaires-Université « St. Kiril i Metodij »-Skopje, local coordinateur  Boris Angelkov, Faculté des Sciences Biotechniques-Bitola, Macédoine                                                                                                                                                                                         66.2003-2005 Б.Ангелков и сор., Подготвувања на HACCP систем за имплементација во месо-преработувачката индуструја во Р.  Македонија                                                                                                                                                                                                                               67. 2006. Project Entrepreneurial Information Centre for SME development in the cross-border region- Local coordinator Boris Angelkov, Coordinator Dragan Damjanovski                                                                                                                                                                                                                                 68. 2006 ,HACCP-информативен центар-ГТЗ-Скопје, координатор Соња Србиновска,  учесник во проектот Б. Ангелков 69.2005-2006,  Framework of INTERREG IIIA Greece –FYROM “ Cross-border action for the control of foods of animal origin and the prevention of deseases that is transmitted with  them  in the regions of  Florina and Monastery (Bitola) and Skopia”, cordinator local B. Angelkov 70. 2005 -2006Tempus program Project JEP-40065-2005 New Curriculum Models for Educating    Food Engineers, local cordinator B. Angelkov 71.2008 -2009 Project Entrepreneurial Information Centre for SME development in the cross-border region- Local coordinator B. Angelkov, Coordinator Dragan Damjanovski                                                                                                                                                                                            72. 2010, 7 јуни, Б.Ангелков, Развој во областа на имплементацијата на националниот закон за храна и барањата во поглед на хигиената на храна во Р. Македонија, TEMPUS –ES-TEMPUS-JPHES project n° 158714 “ Improving academia-Industry Links in Food Safety an Quality” , coordinator Faculty of tehnology and tehnics, Veles, Семинар одржан во Охрид, 7 јули 2010                                            73. 2005-2009 : Project TEMPUS CD- JEP-40065-2005 ” New curriculum models for educating food engineers” , Faculty of Biotechnical Sciences-Bitoal, R. Macedonia, B. Angelkov  partner of project.                                                                                                                                        74. 2009 February – Sertificate of calibration for consultants on the ISO 9001:2008 requests,  by SIQ – Ljubljana – Slovenia.B.Angelkov gain on 16-of February

 

III. Стручни и популарни трудови :

 

75.1970  B.Angelkov, Model farme za intenzivan uzgoj ovaca mlečnih rasa uz industriski nacin organizacije proizvodnje, Veterinarski glasnik, Beograd (1970 год.) : pp 855-858.

76.1978 . Б.Ангелков, Искуства и резултати на ЗИК “Пелагонија”-Битола во подигањето и експлоатацијата на Радоборската фарма за молзни крави, Советување по говедарство, организатори : Стопанска комора на Македонија и ЗИК “Пелагонија”,  Зборник на трудови, Битола (1978 ) :  пп 1-21 77.1981. Б.Ангелков, Јаловоста кај кравите голем проблем и за современите индивидуални сточари во Пелагонскиот регион, материјали презентирани на Курсот за оспособување на индивидуални сточари, организатори : Служба за унапредување на земјоделството и Народна техника-Битола (1981)

78.1983,  Б. Ангелков и сор. Заштита при работа значаен фактор за намалување на економските штети и човечки загуби во земјоделството, Советување за заштита при работата, организатори : Друштво за заштита при работата Битола и Вишата земјоделска школа : Битола (1983.)

79. 1987, Б.Ангелков и сор.,Познати а недоволно искористени и нови извори на храна до 2000 год., Прилози, 27 (46-47) Битола (1987.) : пп 149-157

80. 1989, Б.Ангелков, Сточарското и ветеринарното образование и неговите перспективи во Битола, реферат поднесен на научниот собир “Развојот и перспективите на воспитанието и образованието во Битола”, Битола (1989),

81. 1989, Б.Ангелков, Застапеност на екологијата во образовните програми на земјоделската и ветеринарната струка кај нас и во некои европски земји, реферат поднесен на Семинарот за стручно-педагошко усовршување на наставниците во средните земјоделски училишта во СРМ, Куманово, Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието, Скопје (1989).

82.1989, Б.Ангелков, Земјоделското образование во швајцарија како модел за ваквото образование кај нас, реферат поднесен на Семинарот за стручно усовршување на наставниците од средните земјоделски училишта во СРМ, Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје, Куманово (1989).

83.1989,  Б.Ангелков, Организација и работа на федералните станици во областа на земјоделството на швајцарија, Прилози, 29, Битола (1989) : пп 173-175.

84.1995, Б. Ангелков, Што треба да се знае и како треба да се заштитат козите и овците во сезоната што следува, „Нова зора”, 9,  Битола (1995) : пп 18-19.

85. 2007, Б.Ангелков и сор., Процентуално учество на делови кои се консумираат и делови кои не се консумираат и хемиски состав на месото на рибата Крап (cuprinus carpio), Прилози, Битола бр. 07- 08, 2007 п.п.. 41- 46

 

 

IV. Стручни проекти, елаборати, инвестициони и санациони програми,студии и други стручни реализации и апликации :

 

86.1973, Б.Ангелков и сор. Техничко-технолошки проект со инвестициона програма (идејно решение) за изградба на свињарска фарма во ЗИК “Пелагонија”-Битола за 30.000 гоеници годишно производство, Проектанско биро “Емона”-Љубљана (1973 год.).

87.1973, Б. Ангелков и сор. Идејни и изведувачки проекти со инвестициона програма за изградба на фарма со капацитет за 1.000 молзни крави во ЗИК “Пелагонија”-Битола : Проектанско биро “Архитект”-Београд (1973 год.)

88. 1984. Б.Ангелков и сор.Техничко-технолошки проект со инвестициона програма (идејно решение) за изградба на овчарска фарма со капацитет од 1 000 приплодни овци во ЛВК “Лозар”-Битола : Проектно  биро на Г.П. “Пелистер”-Битола и Виша земјоделска школа-Битола (1984 год.)

89. 1978  Б.Ангелков и сор.Техничко-технолошки проект со инвестициона програма (идејно решение) за изградба на фарма за гојни јунчиња со капацитет од 2.000 грла годишно производство во ЗИК “ Пелагонија “ – Битола : Проектна организација “ Архитект “ – Београд (1978 год.)

90.1986. Б. Ангелков и сор. Техничко-технолошки проект и инвестициона програма (идејно решение) за изградба на овчарска фарма со капацитет од 1.200 приплодни овци во ЗЗ “Звезда” с. Вирово-Демир Хисар : Проектанско биро при ГП “Пелистер”-Битола и Виша земјоделска школа-Битола (1986 год.)

91.1987 , Б. Ангелков  и сор. Техничко-технолошки проект со инвестициона програма за изградба на овчарска фарма, капацитет 1.200 приплодни овци во ЗЗ “Илинден” с. Старавина-Битола : Проектно биро на ГП “Пелистер”-Битола и Виша земјоделска школа-Битола (1987 год.)

92.1989, Б. Ангелков и сор.. Техничко-технолошки проект и инвестициона програма за изградба на овчарска фарма во ЗЗ “Вевчани” с. Вевчани-Струга (идејно решение) изведувачки проект  : Проектантско биро ГП “Пелистер”-Битола и Виша земјоделска школа-Битола (1989 год.)

93. 1994 , Б. Ангелков, Инвестициона програма и идејно решение за изградба и реконструкција на сточарски фарми во Болницата за душевни болести-Демир Хисар : Заводот за урбанизам-Битола и Виша земјоделска школа-Битола (1994 год.)

94.1997 , Б. Ангелков,. Инвестициона програма  и изведбен проект за изградба на мини фарма за молзни крави во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух и говор “Кочо Рацин”-Битола, Проектно биро при ГП “Пелистер”-Битола (1997 год.)

95.1973, Б.Ангелков, Санациона програма за санирање на губитоците во ЗЗ “Сапунчица” с. Нижополе, Битола (1973 год.)

96.1984, Б.Ангелков и сор. Студија за санирање на економско-финансиската состојба на ЗИК “Преспанско јаболко”- Ресен : Економскиот факултет од Прилеп и Вишата земјоделска школа од Битола,  (1984 год.)

97. 1989 , Б.Ангелков, Ревизија на техничко-технолошкиот проект и инвестиционата програма (идејно решение) за изградба на овчарска фарма со капацитет од 1 500 приплодни овци во ЗЗ “Илинден” с. Старавина-Битола (1989 год.)

98.1967-1968  Б.Ангелков и сор.Воведување во работа на реконструираната фарма за крави во ЗЗ “Светлост” од с. Породин-Битола

99. 1972-1974. Б.Ангелков, Воведување во работа на реконструираната фарма за овци во ЗЗ “Светлост”  од с. Породин-Битола (1969/70 год.)

100. 1972-1974, Б.Ангелков. Раководител на изградба на фарма за крави во ЗИК “Пелагонија”с. Радобор-Битола

101. 1972-74. Б. Ангелков, Техничко-технолошки надзор над изградбата на фармата за крави во ЗИК “Пелагонија” с. Радобор-Битола

102.1981, Б.Ангелков и сор. Изработка на проектна  задача за изградба на свињарска фарма со капацитет од 50 000 гоени свињи годишно производство и избор на локација, Инвеститор : ЗИК “Пелагонија”-Битола, Проектант : ЗЗПК “Македонија” Скопје, 1981

103. 1987, Б.Ангелкови сор..Стручна квалификација на работници за работа во сточарството (двомесечна настава и обука за работа во говедарството) во ЗИК “Пелагонија”-Битола, во организација на Народна техника-Битола (1987).

104.1995-1996, Б. Ангелков,  Стручен техничко-технолошки надзор над изградбата на мини-фарма за свињи во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух и говор-Битола

105. 1997 Б/ Ангелков Техничко-технолошки надзор над изградбата на мини-фарма за крави во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух “Кочо Рацин”-Битола, (1997 год.)

106. 1997 , Б. Ангелков, Техничко-технолошки надзор при реконструкцијата на мини-фарма за крави во манастирот “Св. Ѓорги” с. Велушина, Битола

107.1999 Б. Ангелков, Проектански и техничко-технолошки надзор над изградбата на мини-фарма за крави во с. Поешево, Битола (1999 год.)

108.2001.Б. Ангелков,  Проектански и техничко-технолошки надзор  при  реконструција на мини фарма во с. Дедебалци, Битола (2001 год.)

109. 2005, Б. Ангелков , Идејни техничко – технолошки проект за изградба на спортско-рекреативен  и репродукциски центар за одгледување и експлоатација на расни коњи, Крклино (јуни 2005)

110. 2005, Б.Ангелков и сор. Изработени повеќе од 20 бизнис планови од областа на земјоделството, ветеринарство, сточарство ААПП-Скопје

111.2000-2014, Б. Ангелков и сор. Изработени повеќе од 150 елаборати за имплементација на НАССР систем кај операторите со храна од дејноста млекарство, преработка на месо, на зеленчук и овоштие, пекарство, млинарство, слаткарство, кондиторска индустрија, индустриско ладење, угостителство, трговија на големо и мало и др..

 

V. Рецензирани учебници и други учебни помагла, рецензии на книги, рецензија за подобност на одбрана на докторски дисертации, изработка на наставни планови и програми, елаборати за преструктуирани и нови образовни профили, извештаи од развојно-истражувачки проекти и организација на стручно-научни собири и др.

 

112. 2012, Б.Ангелков, Милена Мандиќ, Љиљана Приморац, Лилјана Дојчиновски, Сузана Шулевска, Вадемекум за безбедност и сензорен квалитет на храната, МНД-Битола, Центар за обука и примена на системи за безбедност и нутриционистички квалитет на храната, 630 стр. и 227 скици-табели и 11 фотографии, Битола, 2012

113.2005, Б.Ангелков, Прирачник за безбедност на храната во високоризични прехранбени индустрии, (2005)

114.1990,  Б. Ангелков, Болести кај домашните животни, рецензиран учебник за образовниот профил ветеринарен болничар, III степен на образование, издавач “Наша книга”-Скопје (1990), 210 стр. и 52 илустрации.

115.1980-1982, Б. Ангелков, Ветеринарство (скрипта за интерна употреба) во издание на Сојузот на студентите на Виша земјоделска школа-Битола

116. 2005, Б. Ангелков и сор. Хигиена, контрола и надзор над анималните производи    (скрипта за интерна употреба) во издание на Биотехнички факултет-Битола,2005

117.2006, Б. Ангелков „Хигиена и здравје I дел”, рецензиран учебник издаден во електронска форма од ЦОП –Битола 2006

118. 2007,  Б.Ангелков и сор. „Прирачник за безбедност на храната и сензорна анализа”, рецензиран учебник издаден во електронска форма од ЦОП –Битола, 2007

119.2002-20111, Б. Ангелков и сор., Десет подготвени прирачници и процедури за воведување на НАССР кај разни оператори со храна (млекари, кланици, конзерни фабрики, пекарство, угостителски фирми, слаткарници, кондиторски фабрики, фабрика за сладолед, големо-трговска и мало-трговска мрежа) издадени во електронска форма од ЦОП –Битола, 2002 -2011

120.1980, Б. Ангелков и сор. Образовни профили и планови за земјоделската и ветеринарната струка, издавач : Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје (1980 )

121.1980, Б. Ангелков,  Наставни планови и програми за предметите : Анатомија со Хистологија на домашните животни, Физиологија на домашните животни, Основи на ветеринарството, за средното насочено образование-ветеринарна струка, издавач : Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје (1980.)

122.1983, Б.Ангелков,  Планови и програми за воспитно образовната дејност за земјоделската струка-ветеринарна насока за посебно-стручни образовни подрачја, издавач: Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје (1983 год.)

123.1983, Б.Ангелков, Планови и програма за обука на работници во земјоделието од областа на заштитата при работа, издавач : Работнички универзитет “К.П. Мисирков”-Битола (1983 год.)

124. 1987, Б.Ангелков,. Наставни планови и програми за предметите : Зоохигиена, Болести на домашните животни и Практична настава за ученици во средните училишта од ветеринарната струка за образовните профили : ветеринарен болничар и ветеринарен техничар, издавач : Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје (1987 год.)

125.1988, Б. Ангелков,. Програмски документи за воспитно-образовната дејност на средното насочено образование, ветеринарна струка, издавачи : Самоуправна интересна заедница на средното насочено образование и Реплублички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје (1988 )

126 1988, Б. Ангелков и сор. Програми за полагање на приемни испити (квалификациони и посебни) за предметите : Биологија и Хемија на Природно-математичкиот, Земјоделскиот факултет и Вишите земјоделски школи во СР Македонија, издавачи : Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје и Универзитетот во Битола (1988 год.)

127. 1996, Б. Ангелков,  Наставен план и програма за обука на одгледувачи на животни во зоопарковите и зоолоШките градини, издавач Работнички универзитет “К.П. Мирсиков”-Битола (1996 )

128.1997-2000, B.Angelkov et al. Programme “Tempus”, Projet Europeen Commun : Restructuration de Programmes d’Etudes en Biotechnologies, Etudes d’Ingenieurs Universitaires et Postuniversitaires (1997-2000 god.)

129.2000 , Б. Ангелков,  Наставна програма за предметот Зоохигиена и здравје на Факултетот за биотехнички науки, Битола

130.2000, Б. Ангелков, Наставна програма за предметот Хигиена и здравје, за насоката за преработка на анимални производии, Факултет за биотехнички науки Битола (2000 )

131. 1980, Б. Ангелков, Елаборат за отворање на Ветеринарен факултет во Битола, подготви Виша земјоделска школа-Битола (1980 год.)

132.1981, Б. Ангелков и сор., Елаборат за отворање на Ветеринарен завод во Битола, подготви Ветеринарен центар-Битола

133.1981 , Б. Ангелков и сор. Елаборат за отворање на Зоотехнички факултет во Битола, подготви Виша земјоделска школа-Битола

134. 1988, Б. Ангелков и сор. Елаборат за отворање на Ветеринарен факултет при Универзитетот во Битола, подготви : Универзитет во Битола

135. 1991, Б. Ангелков, Елаборат за отворање на ветеринарен студиум VI-1 степен на образование при Вишата земјоделска школа-Битола, подготви : Виша земјоделска школа-Битола

136. 1993 , Б. Ангелков, и сор. Елаборат за отворање на биотехнолошка насока за анимални производи при Вишата земјоделска школа-Битола, подготви Виша земјоделска школа при Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола (1993 год.)

137.1999, Б. Ангелков и сор. Елаборат за прераснување на Вишата земјоделска школа во институција со четиригодишен студиум по биотехнички науки по сточарско производство и преработки, односно во Факултет за биотехнички науки во Битола, при Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, подготви Виша земјоделска школа-Битола (Јануари 1999 год.)

138.1997, B. Angelkov et al. L’Agriculture durable, Requalification de Formateurs du 24 au 28 Novembre 1997, organisateurs : Faculte d’Agriculture–Skopje, Ecole Superieure d’Agriculture-Bitola, Centre National de Developpement et d’Extension Rurale-Skopje.

139.1997, B. Angelkov et al. Recyclage des formateurs d’ingénieurs en développement agricole et agro-industriel en République de Macédoine, Rapport final, Opérateurs : AGRENA Rennes (F) ; Partenaires : Faculté d’Agriculture-Université “St Cyril et Methodius”-Skopje ; Ecole Superieure d’Agriculture-Universite “St Clement d’Ohrid”-Bitola ; Centre National de Developpement et d’Extension Rurale-Skopje ; Rennes – Decembre 1997.

140. 1998, B. Angelkov et al.. Macedoine, Programme Tempus Evolution des metiers et competences des Ingenieurs agronomes et agroalimentaires, Editeurs : AGRENA Rennes (F), Ecole Supérieure d’Agriculture–Université “St Clement d’Ohrid”-Bureau Tempus-Bitola,  (Avril 1998).

141. 1998, B. Angelkov, tuteur,  Private agricultural development in the Republic of Macedonia, Tatiana WATT’s work, Ecole Nationale Superieure d’Agronomie de Rennes (F) ; Membre du jury B. Angelkov, pour la promotion du memoire de fin d’etudes de Melle Tatiana Watt, (Septembre 1998).

142. 1999. B.Angelkov et al. ,Annexe III, Tempus Phare, Joint European Project (1st year), Annual Report and Statement of Expenditure for 1997/1998, S-JEP-12 127-97, Contractant :Jean Barloy-AGRENA-France, Coordinateur : Boris Angelkov –Ecole Superieure d’Agriculture –Bitola-Rep. Macedoine,  (15 Fevrier 1999).

143.1998-1999,B.Angelkov, Annexe II, Tempus Phare, Joint European Project (2st year), Revised Budget  and Activity Plan for 1998/99, (15 Fevrier 1999).

144.1970, Simpozium “Visoka proizvodnja, mljeka na društvenim gazdinstvima sa posebnim osvrtom na istu u ZZ “Svetlost”- s. Porodin-Bitola, Ohrid (1970 god.), B. Angelkov,  organizator i domaćin.

145.1978 , Советување по говедарство во Битола , Соорганизатор Стопанска комора на Македонија ,Б. Ангелков главен организатор и домаќин.

146.1983,  Советување за заштита при работата, Битола , Б. Ангелков,член на организациониот одбор.

147.1986, Научен собир : Храната и исхраната до 2000 год., Битола (1986 год.), соорганизатор ДНУ, Битола, Б. Ангелков, главен организатор и домаќин.

148. 1988. Научна средба : Компјутеризација во сточарството и ветеринарството, Соорганизатор ДНУ, Битола , Б. Ангелков, главен организатор и домаќин.

149. 1989, Научен собир : Развојот и перспективите на воспитуванието и образованието во Битола, Битола.член на организациониот одбор Б. Ангелков.

150.2006, Прва конференција за безбедност и квалитет на храната, Факултет за Биотехнички науки – Битола и Македонско научно друштво-Битола,  Претседател на организациониот одбор Б. Ангелков.

151.28.06.2008, Научен симпозиум „ Демографската транзиција и популационата политика”, Македонско научно друштво-Битола, Здружение на граѓани за унапредување на демографскиот развој во Р.Македонија „ Семејството и Општеството”-Скопје, 28.06.2008, Б. Ангелков, Претседател на организациониот одбор

152. 2009, Научен собир „Техниката и техничките науки-услов за современ одржлив развој на општеството и општината Битола”- организатори : Македонсконаучно друштво-Битола и Технички факултет –Битола, Б. Ангелков, организатор и домакин

153.  2002 Постер – денови ТЕМПУС-Скопје, Б.Ангелков презентација и дисеминација на резултатите од Проектот                            S-JEP-12-127-97 .

154.  2003 , Б. Ангелков, Извештај за самоевалуација на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола

155. 2005, Б. Ангелков, Извештај од студенската анкета на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола

 

VI. Други трудови (јубилејни монографии, публикации, јавни настапи, соопштенија, уметнички и новинарски творби, каталози, рецензии на туѓи трудови и истражувачки проекти, изложби и др. недостапни дела)

 

156. 1981, Дваесет години Виша земјоделска школа Битола при Универзитетот   во Битола, Јубилејна монографија, издавач : Виша земјоделска школа-Битола, автор и главен уредник на монографијата Б. Ангелков, 69 стр., 34 фотографии и 27 табели и графикони.

157.1989, Десет години Универзитет во Битола (1979-1989), Јубилејна монографија, издавач : Универзитет во Битола  пп 36, Битола, коавтор Б. Ангелков.

158.1995, Триесет години Академско културно-уметничко друштво “Даме Груев” при Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, издавач АКУД “Даме Груев”-Битола, автор и гл. уредник Б. Ангелков

159.2011 50 години Македонско научно друштво-Битола, Јубилејна монографија, електронска верзија, автор и главен уредник Б.Ангелков

160. 2011, Б. Ангелков и сор. 50 години Македонско научно друштво, биографско-биографски податоци за членовите на Друштвото, DVD електронско издание

161.1978, Б. Ангелков, Авторизирана дискусија на VII Конгрес на СКМ во Скопје, Стенографски белешки и усвоени документи, издавач : Претседателство на ЦК СКМ (1978) : стр. 255-257.

162.1981, Б.Ангелков,Развој на универзитетот, Универзитетски глас, 2 (1981) : пп 4, Битола,

163. 1989, Б. Ангелков, Меѓууниверзитетска соработка на Вишата земјоделска школа-Битола, Прилози, 29 (50-51), Битола (1989) :          стр. 177-178.

164.1989,  Б. Ангелков, Друштво ветеринара Швајцарске прославило је 175-годишњицу свога постојања, Ветеринарски гласник, 43/5, Београд (1989) : стр. 177-480.

165.1995,  Б.Ангелков ,Улогата на фолклорните културно-уметнички друштва во изведувањето на воннаставните активности на училиштата на македонски јазик во некои европски земји, Зборник на материјали од меѓународниот научен собир “Образованието и воспитувањето на македонското иселеништво” : издавач ДНУ-Битола, одржан од 15-17 ноември 1995, Битола: пп 323-330.

166.1996,  Б. Ангелков и сор., Можности за пласман на земјоделски прехранбени производи од Р. Македонија во Италија, Научна средба „ Македонско-италијански односи”, Зборник на трудови поднесени на Научниот собир одржан 10-11 мај 1996 год. , ДНУ и Здружение за македонско –италијанско пријателство 1999 п.п. 285-292

167.1961. Б.Атанасов Ангелков,соработник, Алманах 61, Клуб на писатели “Стале Попов”-Битола, издавач : Работнички универзитет “Крсте Петков Мисирков”-Битола,

168.1995,  Б. Ангелков, Рецензија на книгата “Кинологија” од авторите Т. Манев и З. Бојковски (1995).

169.2001, Б.Ангелков, Рецензија за книгата “Современо живинарство” од авторот Трајче  Манев, (2001)                                              .

170.1993-1999,  Б. Ангелков, Анонимни рецензии на шест истражувачки проекти од областа на ветеринарството и сточарството (1993-1999 год.) за потребите на Министерството за образование и наука,Скопје.

171.1998, Б.Ангелков, Рецензија на книгата “Орнаменти” од Светозар Тасевски, 1993 год., објавена во книгата “Ориент по  акростихот” од истиот автор, 1998, стр. 60-63 (Светозар Тасевски : човек, работник и уметник).

172. 1998,  Б.Ангелков, “Евреинот и будачот”,  “Битолски весник” бр.1722, од 10.06.1998

173. 1998,  Б.Ангелков, “ќотек за колку е часот”,  “Битолски Весник”  бр. 1723, од 17.06.1998

174.  1998, Б.Ангелков, “Трите магариња на кралот”, “Битолски весник”, бр. 1724, од  24.06.1998

175.  1998, Б.Ангелков,”Итрите битолски трговци”, “Битолски весник”, бр. 1725, од 01.07.1998 г

176. 1998, Б.Ангелков,”Пренда-железарот и арабаџијата Шефки, “Битолски Весник”,бр. 1726. од 08.07.1998.

177. 2010,    Б.Ангелков, Рецензија за книгата „ Беломорски потоци “ од Марија Бундалевска, издавач МНД-Битола, 2010

178. 2010, Б. Ангелков, издавач на Јубилеен Каталог за ликовната изложба на оделението за уметност-МНД, 02- 10. 10. 2010

179.2012,  Б.Ангелков , Збор –два за книгата „Одбрана за македонизмот“ од д-р Александар Литовски, М. Н Д, Битола 2012

180.  2014, Б. Ангелков (автор на текстот) ,  Изложба на фотографии „ Коњи во дивина  Бретања – Македонија“,  18.09. 2014

 

Позначајни награди и признанија добиени во земјата и странство

 

181. 1998 B.Angelkov, Carrier of Academic Palm (Obtain from the  Сlod Alegre Ministry for education  and technologie of France). 182. 2010 : Б. Ангелков, доби Плакета по повод 50 годишницата на основањето на Факултетот за биотехнички науки, Битола, Р. Македонија

183. 2010, 2007 и 2001 : Б.Ангелков доби Златен , сребрен и бронзен медал доделени од Македонското научно друштво –Битола                                                                                                                                                                                                                                          184. 2007 :  B.Angelkov, SEE-Award ( name “ Herman Potocnik- Nordung Award “ proposed by MHST) 185. 2009 : Б.Ангелков е регистиран во Македонската енциклопедија , Книга 1( а-љ) , Македонска академија на науките и уметностите, Скопје рр 51, 2009                                                                                                                                                                                            186. 2011.  Б. Ангелков е регистриран во монографијата „Значајни личности за Битола, образование и наука“, НУУБ „Св. Климент Охридски“-Битола, рр 15-17, 2011