проф. д-р Петар Стефановски

проф. д-р Петар Стефановски

Роден 1964 год. во Битола.  Специјалист по онкологија и радиотерапија, доктор на медицински науки во областа на онкологијата. Основач и раководител на Службата за Онкологија при КБ во Битола од 2001 год. Професор на ВМШ на Универзитетот во Битола и предавач на Европската школа за рак. Редовен член во : ESMO, ASCO и EAPC. Од 2002 до 2006 год. секретар на Одделението за применети науки и медицина, при МНД – Битола. Главен истражувач во клинички студии од фаза III иIV.

tel. 047 251 242

mob. 075 532 534   e-mail : pstefanovski@hotmail.com

 

 

 

Stefanovski Petar, prof. Ph.D.

Born in 1964 in Bitola. Specialist in Oncology and radiation therapy, PhD in Oncology. Founder and Head of the Oncology Department within Clinical Hospital in Bitola from 2001. Professor at HMS within the University in Bitola and Lecturer at the European Oncology School. Regular member of ESMO, ASCO and EAPC. Secretary of the Department of applied sciences and Medicine within MSS – Bitola from 2002 – 2006. Principal investigator in the clinical trials phase III and IV.