проф. д-р Моника Марковска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНИКА МАРКОВСКА е доктор по менаџмент и работи како вонреден професор на Факултетот за информатички и комуникациски технологии- Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола. Докторските студии ги завршува на Институтот за социолошки и политичко- правни истражувања и докторира на тема од претприемништвото: „Интрапретприемаштвото во функција на подобрување на квалитетот на работењето во постојните организации“. Академската кариера ја започнува во 2007 година, кога се вработила како соработник на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи во Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола. Нејзиниот научен интерес е од областа на: менаџментот, претприемништвото, интрапретприемништвото, социјалното претприемништво, иновацискиот менаџмент. Автор на бројни меѓународни научни и стручни трудови, учесник на повеќе домашни и меѓународни конференции и проекти, како и автор на книга „Иновациски менаџмент- основи за постигнување на конкурентска предност“ и ко-автор на книга од организациско однесување.

MONIKA MARKOVSKA is a PhD. of Management and works as an Associate Professor at the Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola at the University “Ss. Clement of Ohridski”- Bitola. She completed her doctoral studies at the Institute for Sociological, Political and Juridical Research and received her PhD in Entrepreneurship: “Intrapreneurship for Improving the Quality of Work in Existing Organizations”. She started her academic career in 2007, when she was employed as an assistent at the Faculty of Administration and Management of Information Systems in Bitola at the University “Ss. Clement of Ohridski”- Bitola. Her scientific interest is in the areas of: Management, Entrepreneurship, Intrapreneurship, Social Entrepreneurship, Innovation Management. She is an author of numerous international scientific and professional papers, participant in many national and international conferences and projects, as well as author of the book “Innovation Management – Fundamentals of Achieving Competitive Advantage” and co-author of a book on organizational behavior.