проф. д-р Марија М.Тодоровска

проф. д-р Марија М.Тодоровска

Родена 1961 година. Сообраќајниот факултет – Белград, насока Сообраќај и транспорт, а во 1994 год. станува магистер, додека во 2000год., на Сообраќајниот факултет-Белград се стекнува со научен степен доктор на технички науки, област сообраќај и транспорт. Во 2000 добива звањедоцент, а од 2005 год. вонреден професор.

Во 2002 година избрана е за продекан по настава на Технички факултет – Битола.

Има објавено повеќе трудови на научни манифестации.

Член  на Сојузот на сообраќајни инженери на Р. Македонија, Хрватското научно друштво за промет и на Македонското научно друштво – Битола.

 

Todorovska M. Marija, prof. Ph.D.

Born in 1961. She graduated from the Traffical  Faculty -Belgrade, Traffic and Transport Department , in 1994 acquired masters degree and in 2000 obtained the scientific level PhD of Technical Sciencesfrom the same Faculty. From 2000 gained the title Assistant Professor, and from 2005 Associate Professor. In 2002 was elected for Vice Dean of Teaching at the Faculty of Technical Sciences – Bitola.

She has published many papers on scientific gatherings.

Member of the Macedonian Association of Traffic Engineering of R. Macedonia, Croatian Scientific Society for Traffic, and Macedonian Scientific Association-Bitola.