проф. д-р Кочо Сидовски

проф. д-р Кочо Сидовски

Роден во Битола (1947). Магистрирал (1976) и докторирал (1988) на Филозофскиот факултет – Скопје. Престојувал (1976) на студиски престој во Рим, каде истражувал во Историскиот архив на Министерството за надворешни работи на Италија.

Во 1978 г. е избран за предавач по предметот Историја на работничкото движење. За доцент по предметот Историја на новиот век е избран во 1988 год., за вонреден професор во 1993 год., а за редовен професор во 1999 год.

Се занимава особено со проблематиката на односите на Италија со Македонија и со историјата на ароманскиот народ во Македонија и во соседните области.

tel. 047 256 416

 

 

Sidovski Kocho, prof. Ph.D.

Born in Bitola (1947). He graduated (1976) and acquired Ph.D. (1988)from the Faculty of Philosophy-Skopje. In 1976 he was on Study Visit in Rome, where he researched in the Historical Archive within the Italian foreign ministry.

In 1978 he was elected for a Lecturer of the subject History of the workers’ movement. He was elected for an Assistant Professor of the subject History of the New Century in 1988, an Associate Professor in 1993 and a full-time Professor in 1999.

He is engaged particulary in the relation aspects between Italy and Macedonia and in the history of the Aromanian nation in Macedonia and in the neighbour countries.