проф. д-р Зоран Николовски

 

 

 

 

 

 

 

БИОГРАФИЈА

 

Лични податоци

 

            Име и презиме: Зоран Николовски

Адреса: ул.Солунска бр. 288-б/11, Битола

Датум на раѓање: 21.11.1971

            Телефон: 070/ 730-877

            Е-mail: zoran.nikolovski@yahoo.fr

Наставно звање: вонреден професор

 

 

Образование

 

            Докторски студии: 

 

2012:  Доктор на филолошки науки: „Англиските лексички заемки во францускиот јазик од 1945-2005 година (лингвистички и социокултурен аспект)“, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје

           

            Магистерски студии:

 

2002: Магистер на филолошки науки: „Современата јазична политика на Франција во однос на францускиот и регионалните јазици“, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

 

            Факултетски студии:

 

1996: Професор по француски јазик и книжевност, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

 

            Наставна област:

 

Француски јазик, Современ француски јазик, Деловен француски јазик, Синтакса и Лексикологија на францускиот јазик

 

            Интерес во науката:

 

Јазична политика, Социолингвистика, Јазици во контакт, Лексикологија

 

 

Вработување и работно искуство:

 

            2017: избран за вонреден професор на Економскиот факултет – Прилеп

            2012: избран за доцент на Економскиот факултет – Прилеп

2002-2011: избран за виш лектор

1999-2002: избран за предавач

 

1999 до денес: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Педагошки факултет-Битола

 

1999 до 2013: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Технички факултет-Битола

 

2000 до денес: ангажиран и вработен како предавач, виш лектор и доцент на Економски факултет-Прилеп

 

2000-2012; 2015-2017: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Факултетот за биотехнички науки-Битола

 

2000 до денес: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Високата медицинска школа-Битола

 

2001-2006; 2018- : ангажиран како предавач и виш лектор на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид

 

2002-2005: ангажиран како предавач и виш лектор на Студиите по јавна администрација-Битола

 

2007-2009: ангажиран како наставник по лексикологија на Педагошки факултет-Битола (под менторство)

 

2007-2009: ангажиран како наставник по синтакса на Педагошки факултет-Битола (под менторство)

 

2013: ангажиран како доцент на Факултетот за безбедност-Скопје

 

1998-1999: преведувач во Генералштабот на Министерството за одбрана, оддел за меѓуармиска соработка, Влада на Република Македонија

 

1995-1998: предавач по француски јазик, Асоцијација за француски јазик и култура-Битола

 

1993: новинар, Тера Телевизија-Битола

 

 

Книги и трудови:

 

З. Николовски : Современата јазична политика на Франција во однос на францускиот и регионалните јазици, Педагошки факултет & Киро Дандаро, Битола, 2003.

 

З. Николовски : Современата јазична политика на Франција во однос на францускиот и регионалните јазици, Педагошки факултет & Киро Дандаро, Битола, 2003.

 

З. Николовски: „Францускиот јазик во науката и техниката“, Зборник на трудови од меѓународната научна конференција „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“, Филолошки  факултет  „Блаже Конески“-Скопје, 2015, 533-538.

 

З. Николовски: „Поимот јазична политика“, Хоризонти, бр. 8, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, 2012, 125-130. ISSN: 1857-6206

 

  1. Nikolovski: « Contribution de la Commission générale de terminologie et de néologie à la traduction de certains anglicismes dans la langue française », Actes du colloque international « Langues et métiers, langues et coutumes », Faculté des Langues Étrangères, Université de Tirana, Tirana, 2013, 170-183. ISBN: 978-9928-08-134-6

 

  1. Nikolovski: « Traduction de certains anglicismes dans le domaine de l’armement et de l’armée», in Sonia Berbinski (éd), Figement et imaginaire linguistique-de la langue à la traduction: expériences de linguiste-expériences de traducteur, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2015, 215-225.

 

З. Николовски: „Улогата на електронските лексикографски ресурси за француски јазик во истражувања на заемките“, in Звонко Никодиновски (ред.), Електронските ресурси и филолошките студии/Electronic resources and philological studies, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, Скопје, 2013, 92-103.

 

  1. Nikolovski: “Terminological enrichment of the French language”, Teacher, International journal, vol. 5, 2013, 201-208. ISSN: 1857-8888

 

  1. Nikolovski: “Language policy, language planning or language editing”, Horizons, Vol.15, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Bitola, 2014, 111-118. ISSN: 1857-856X

 

  1. Nikolovski: « Emprunts lexicaux anglais en français dans l’aéronautique et l’astronautique », 2014, in Actes du colloque international: “Langues sur Objectifs Spécifiques : Passé, Présent, Future”, Fon-Belgrade, Université de Belgrade, Belgrade, 2015, 363-373. ISBN: 978-86-7680-321-7

 

  1. Nikolovski: “Language planning and language standardization”, Horizons, Vol. 17, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Bitola, 2015, 165-175.

 

  1. Nikolovski: « Les emprunts lexicaux anglais en français dans l’économie et les finances et leurs équivalents en macédonien », Тематски зборник радова са међународне научне конференције „Језици и културе у времену и простору“, 5, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2016, 305-315. ISBN 978-86-6065-374-3

 

  1. Nikolovski: « Les recommandations par rapports aux emprunts lexicaux anglais en français dans l’économie », Actes du colloque Les Études françaises aujourd’hui – Tradition et modernité, Faculté de Philosophie de Niš, Nis, 2016, 163-174. ISBN 978-86-6065-374-3

 

  1. Nikolovski: « Le même, le semblable et le différent au sein des anglicismes en français dans les domaines de la psychologie et de la philosophie », Colloque international: le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Faculté de philologie “Blaže Koneski”, Université “Sts Cyrille et Méthode” de Skopje, Skopje, 4-5 novembre 2016.

 

  1. Nikolovski: « Les anglicismes en français dans la société et la culture », Colloque international et pluridisciplinaire en littérature, linguistique et didactique, « Les Études françaises aujourd’hui », Dire, écrire, agir en français 3, Faculté des Lettres et des Arts de Kragujevac, Université de Kragujevac, Kragujevac, Serbie, 3-4 novembre 2017.

 

Zoran NIKOLOVSKI: « Les recommandations terminologiques en français dans le domaine de l’environnement », Colloque International « Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des termes », Université de Bucarest, (série « Langage(s), Discours et Traduction »), 13 – 14 novembre 2017, Bucarest.

 

 

Работилници, трибини, конференции и симпозиуми

 

1998: Stage de formation à utilisation du dispositif multimédia “VIFAX”, Agence de la Francophonie/Agence de coopération culturelle et technique, Skopje, 30.06-03.07. 1998.

 

2004: Работилница: „Наставна методологија и планирање на наставни курсеви“, Проект за поддршка на високото образование во општествените науки во Македонија“,Civic Education Project-Македонија, Струга, 2-3 април 2004.

 

2004: Tрибина „Битола во светлината на француско-македонските односи“, XIV Меѓународна тркалезна маса „Франција, Македонија, Европа: минато, сегашност и иднина“, 14. 05. 2004.

 

2007: Работилница за обука „Обезбедување квалитет во високообразовните установи“, Темпус проект „Надградување на системот за обезбедување квалитет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Битола, 13.06.2007.

 

2012: Меѓународна научна конференција „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“,Катедра за преведување и толкување, Филолошки  факултет „Блаже Конески“-Скопје, Скопје, 26-27 септември 2012, (трудот е наведен погоре).

 

2012: Меѓународна научна конференција „Миграцијата и пазарот на трудот“, 19-20 октомври, Крушево, Здружение „Мариовско-мегленски културни средби“-Прилеп, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје и Економски факултет-Прилеп, (трудот е наведен погоре).

 

2013: Conférence internationalе « Langues et métiers, langues et coutumes », organisé par le Département de Français de la Faculté des Langues Étrangères, Université de Tirana, le 18 mars 2013, (трудот е наведен погоре).

 

2013 : Conférence internationale « Langage(s) et traduction », Figement et imaginaire linguistique, Université de Bucarest, Bucarest, 9-12 septembre 2013, (трудот е наведен погоре).

 

2013 : Меѓународен симпозиум „Електронските ресурси и филолошките студии“, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, 12-13 септември 2013 година, Скопје,  (трудот е наведен погоре).

 

2014: IIIe Colloque international: « Langues sur Objectifs Spécifiques : Passé, Présent, Future» Fon-Belgrade-Université de Belgrade, Belgrade, 26-27 septembre 2014, (трудот е наведен погоре).

 

2015: Conférence internationale: « Langues et cultures dans le temps et dans l’espace 5 », Faculté de Philosophie de Novi Sad-Université de Novi Sad, Novi Sad, 31 octobre 2015 (трудот е наведен погоре).

 

2015: Huitième Colloque: « Les Études françaises aujourd’hui – Tradition et modernité », Faculté de Philosophie de Niš-Université de Niš, Niš, 13-14 novembre 2015 (трудот е наведен погоре).

 

2016: Formation: Méthodologie et technique de rédaction et de valorisation des travaux scientifiques, Bureau Europe centrale et orientale de l’AUF, Bucarest, 24-25 mai 2016.

 

2016: Journée d’études Internationale “Langage(s), Discours et Traduction” – Du mot aux discours”, Faculté des Langues et des Littératures Etrangères, Université de Bucarest/LEA, Université de Poitiers, Bucarest, 28 mai 2016.

 

2016: Colloque international: le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Département de langues et littératures romanes de la Faculté de philologie “Blaže Koneski”, Université “Sts Cyrille et Méthode” de Skopje, Skopje, 4-5 novembre 2016.

 

2017: Универзитетска интерна конференција: Науката на УКЛО – искуства и перспективи, Крушево, 29-30 септември 2017 година.

 

2017: Colloque international   et pluridisciplinaire en littérature, linguistique et didactique, «Les Études françaises aujourd’hui », Dire, écrire, agir en français 3, Faculté des Lettres et des Arts de Kragujevac, Université de Kragujevac, Kragujevac, Serbie, 3-4 novembre 2017.

 

2017: Colloque International « Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des termes », Université de Bucarest, (série « Langage(s), Discours et Traduction »), 13 – 14 novembre 2017, Bucarest.

 

2017: Colloque International « Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des termes », Université de Bucarest, (série « Langage(s), Discours et Traduction »), 13 – 14 novembre 2017, Bucarest.

 

 

 

Студиски престои:

 

1995: Семинар за француски јазик, Бургоњски универзитет-Дижон, стипендист на француската влада

 

1998: Престој во неколку универзитетски центри: Нант и Анже-Франција, Гетинген-Германија, Генд-Белгија и на други универзитетски центри во Холандија, програма Tempus

 

2000: Stage de formation intensive pour professeurs, CAVILAM-Vichy, France, 31.07-25.08.2000, boursier du gouvernement français

 

2002: Престој на École des arts culinaires et de l’hôtellerie-Лион, соработка со Факултетот за угостителство и туризам-Охрид

 

2016: Постодокторски истражувачки престој на Факултетот за странски јазици и книжевности, Универзитет во Букурешт (“Etudes des emprunts au français et à l’anglais et les recherches sociolinguistique en Roumanie”).

 

2017: Престој на Universités Bonjour du Monde, педагошката и интеркултурна обука за професори по француски јазик како странски и втор јазик, 24.07.2017-04.08.2017, Ница, Франција.

 

 

Други активности

 

 

Добитник на орден – Витез од Редот на академските палми, 30.03.2017 година

 

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по француски јазик на Педагошки факултет-Битола

 

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по француски јазик на ФАМИС-Битола

 

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по германски јазик на ФАМИС-Битола

 

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик на Економски факултет-Прилеп

 

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик на Правен факултет-Кичево

 

Член на рецензентски комисии за избор на наставник по француски јазик на Правен факултет-Кичево

 

Член на рецензентска комисија за избор на наставник во насловно звање во областа Англистика на Педагошки факултет-Битола

 

Рецензија на книгата на Grzegorz Markowski “Rôle didactique de textes dans l’enseignement/apprentissage de la terminologie spécialisée à l’exemple du français langue des affaires, langue étrangère. Evaluation linguistique des textes”, Wydawnictwo Rys, Познан, 2017.

 

Анонимни рецензии на трудови за потребите на научното списание Хоризонти на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола

 

Рецензент на 2 рецензии за Универзитетска интерна конференција: Науката на УКЛО – искуства и перспективи, Крушево, 29-30 септември 2017 година.

 

Модератор во научното подрачје Хуманистички науки во рамките на Универзитетска интерна конференција: Науката на УКЛО – искуства и перспективи, Крушево, 29-30 септември 2017 година.

 

Член на комисија за одбрана на дипломска работа на кандидати од Педагошки факултет-Битола

 

Член на здружението на професори по француски јазик на Република Македонија

 

Координатор на студентска пракса и размена на студенти во Франција на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид

 

Секретар на Катедрата за меѓународна економија (2008-2018)

 

Член на факултетски комисии:

Комисија за попис на книжен фонд 2012-2018

Комисија за ситен инвентар и одбрана и заштита 2014-2018

 

Овластен судски преведувач на/од француски јазик при Основниот суд во Битола

 

7 години новинар-соработник во Радио Битола