проф. д-р Ерик Лис

проф. д-р Ерик Лис

Роден е на 11 Јануари 1923 г. Во 1934 год. има добиено стипендија  од  Гимназијата во Манчестер. Доделен  му е сертификат од Високата Школа за Ботаника и Зоологија (1940). Станува студент на Универзитетот во Манчестер на почесниот курс по Ботаника и Зоологија, каде завршува во почесната прва класа во 1943. Како студент на последипломски студии, спроведува истражување за степенот магистер по ботаника на Универзитетот Манчестер, во 1944.Звањето Доктор на науки му е доделено врз основа на одбранетата теза насловена како : „Животен циклус на метил (Gorgoderinavitelliloba)“ во 1956.

Асистент – магистер за настава по биологија во Гимназијата во градот Клитеро и Професор по биологија на Технички колеџ во Барнли. Тој започнува програма за истражување на експериментално предизвикан паразитизам со користење на паразитот Panagrellussilusiae. Потоа станува виш предавач и шеф на оддел во Технички колеџ во Хадерсфилд.

Издал два научни трудови за истражувањето на Panagrellussilusiae (1949 – 1955). Станува, потоа и раководител на Одделот за биологија во Технички колеџ од Брадфорд. Со скратено работно време врши истражување на метил (Gorgoderinavitelliloba) со цел да се здобие со докторат (1955 – 1968).

Професор по биологија бил на Универзитетот во Брадфорд. За време на предавањето на Универзитетот Брадфорд објавува трудови за различните аспекти на паразитологија (1968 – 1983).

Се повлекува од Универзитетот Брадфорд и се пензионира како почесен професор во 1983.

место на живеење : Брадфорд Англија

 

Lees Eric MSc. PhD. F.I. Biol

He was born on 11 January, 1923. In 1934, he won Scholarship to Manchester Grammar School, and  awarded with Higher School Certificate in Botany and Zoology (1940). He became student at Manchester University on the honours course in Botany and Zoology and graduated with First Class Honours in 1943. As  postgraduate student he was conducting research for the MSc degree in Botany from Manchester Universityin 1944. He was awarded with PhD title on the basis of thesis „Life cycle of the trematode Gorgoderina vitelliloba“ in 1956­.

He became assistant Master at Clitheroe Grammar School, and was teaching biology from 1944 until 1946. After that, he worked as a Lecturer in Biology at Burnley Technical College, when he commenced a research programme on experimentally induced parasitism using Panagrellus silusiae. Then, he became Senior Lecturer and Head of Department at Huddersfield Technical College.

He produced two scientific papers on the Panagrellus silusiae research (1949-1955). He was Head of Department of Biology at Bradford Technical College, where carried out part-time research on the trematode Gorgoderina vitelliloba with a view to obtaining a PhD. (1955-1968).

He became Professor of Biology at Bradford University, when he published papers on various aspects of parasitology (1968-1983).

He retired from Bradford University, as emeritus professor in 1983.