проф. д-р Драган Дамјановски

проф. д-р Драган Дамјановски

Роден е во Шабац – Р. Србија (1951). Дипломирал на Технолошкиот Факултет – Скопје, каде и магистрирал, а докторирал на Универзитетот во Белград. Научниот период започнува со работните ативности и трае до денес, а наставниот период започнува во 1998 год. на Техничкиот факултет во Битола, на Сообраќајниот отсек и на Машинскиот, на групата за Земјоделско – прехрамбено машинство, а кус период е професор на Државниот Универзитет во Тетово. Денес се наоѓа на позицијата Декан на Технолошко – техничкиот факултет во Велес, со дисперзирани студии во Кичево и Битола.

tel. 226 108

mob. 070 269 219            e-mail : dragan.damjanovski@uklo.edu.mk

 

 

Damjanovski Dragan, prof. Ph.D.

Born in Sabac, R. Serbia in 1951. He graduated from the Technology Faculty – Skopje, where he obtained MA, and Ph.D. acquired from the University of Belgrade. His scientific period began with the work activities and continues to this day, and the teaching period began in 1998 at the Faculty of technical sciences – Bitola, on the Traffic and the Machinery Department, within the group of Nutritionally – Agricultural Machinery, and briefly was a Professor at the State University of Tetovo. Today is in the position of Dean of the Tehnological – technical Faculty in Veles, with dispersed studies in Kicevo and Bitola.