проф. д-р Владимир Цветковски

проф. др Владимир Цветковски

Роден 1934 год. Дипломирал англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет – Нови Сад (1959). Магистрирал на Универзитетот на Пенсилванија во Филаделфија во 1964 и докторирал во Скопје (1973).

Во 1961 год. се вработил како асистент, а во 1973 година е избран за доцент на Катедрата по англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет – Скопје. Бил продекан (1980 – 1982), а од 1989 – 1991 год. декан на Филолошкиот факултет. Во неколку мандатни периоди ја извршувал и функцијата шеф на Катедрата по англиски јазик и книжевност. Се пензионирал во 2000 год. во својство на редовен професор.

tel. 047 253 367 e-mail : gogacvet@feit.ukim.edu.mk

 

 

Cvetkovski Vladimir, prof. Ph.D.

Born in 1934. Graduated English Language and Literature from the Faculty of Philology – Novi Sad (1959). Postgraduate studies completed at the University of Pennsylvania in Philadelphia in 1964 and acquired his Ph.D. in Skopje (1973).

In 1961 was employed as a Teaching Assistant, and in 1973 was elected for an Assistant Professor on the Department of English Language and Literature at the Faculty of Philology – Skopje. He was Vice Dean (1980 – 1982) and in the period 1989 – 1991 was Dean of the Faculty of Philology – Skopje. During several mandate periods, he was performing the function Head of the English Language and Literature Department. In 2000 retired as a full-time English Professor.