проф. д-р Виолета Маневска

проф. д-р Виолета Маневска

Родена 1964 год. во Битола. Дипломирала на Институтот за информатика при Природно – математичкиот факултет – Скопје (1988), со што се стекнала со звањето дипломиран математичар – информатичар. На истиот Факултет магистрирала (1994) и докториралa(2001), со што се стекнала со академското звање доктор на информатички науки.

Била вработена во Техничкиот факултет – Битола (1988 – 2007), каде ги добила сите соработнички и наставно – научни звања од помлад асистент до вонреден професор.

Од 09.08.2007 год. е вработена на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, како редовен професор и во моментов ја обавува фукцијата Декан.

Во периодот 2004 – 2006 била секретар на Одделението за техника, а од 2009 год. е потпретседател на Македонското научно друштво – Битола.

тел. 047 253 051

моб. 071 360 606            е-маил : violeta.manevska@uklo.edu.mk

 

Manevska Violeta, Ph.D.

Born in 1964 in Bitola. Graduatedfrom the Institute of informatics within the Faculty of Natural Sciences and Mathematics (1988), thus obtained the title of a graduate mathematician – information technologist. From the same Faculty acquired her Master(1994) and PhD degree(2001), thus gained the academic title Ph.D. in computer sciences.

She was employed at the Faculty of Technical Sciences–Bitola(1988-2007), where she acquired all assistant and teaching-scientific titles ranging from junior teaching assistant to associate professor.

Since 09.08.2007 she has been working as a full-time Professor at the Faculty of Administration and Information Systems Management, and currently holds the position of the Dean.

She was a secretary of the Department for Technical Sciences (2004 – 2006), whereas from 2009 onwards she is a Vice President of the Macedonian Scientific Association – Bitola.