проф. д-р Виктор Митревски

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА

Вонр. проф. д-р Виктор Радослав Митревски

 

Основни податоци:

 • Дата на раѓање:  28.03.1963 година во Битола
 • Постојано место на живеење : ул. Ген. Васко Карангелевски 7-1/18 – Битола
 • E mail: mitrevski_viktor@yahoo.com
 • Контакт телефон: 078 269 252

 

Образование

 • Основно образование: ОУ„Гоце Делчев“ во Демир Хисар
 • Средно гимназиско образование: Државното средно училиште „Крсте Петков Мисирков“ во  Демир Хисар.
 • Високо образование: Факултетот за физичка култура во Скопје.
 • Постдипломски и докторски студии: Факултетот за физичка култура во Скопје.
 • Одбранет магистерски труд со наслов: „Проверка на критериумите за оценување во наставата по спорт и спортски активности“.
 • Одбранета докторска дисертација на тема: „Разлики во постигањата и резултатите по предметот физичко воспитување и образование и спорт кај учениците од некои Балкански држави“.

 

Други способности

 • Одлично познавање на оперативниот систем WINDOWS  и

пакетот на апликативни програми MICROSOFT OFFICE  (Word; Excel;

PowerPoint; Publisher).

 • Професионални познавања и користење на програмите SPSS и Statistical

 

Професионален и кариерен развој

 • За прв пат се вработив во 1989 година во Државното средно училиште „Крсте Петков Мисирков“ во Демир Хисар како наставник по физичко воспитување. Во моето работно искуство поминав на повеќе работни места.
 • Во периодот од 1991 до 1996 година бев секретар и раководител на спортските асоцијации во општината Демир Хисар (ОФС – Демир Хисар и Друштвото за Телесно Воспитување – Партизан од Демир Хисар).
 • Од 1996 до 1999 бев вработен во Министерството за образование и наука на Република Македонија со работи и работни задачи регионалне раководител за образование и наука.
 • Во 1999 година повторно се вратив во Државното средно училиште „Крсте Петков Мисирков“ во Демир Хисар.
 • Во периодот од 2003 до 2008 година ги извршував работите директор на училиштето.
 • Во септември 2012 година  избран сум во наставник со насловно звање професор на БАС – Бизнис академијата Смилевски во Битола по предметите: Планирање и менаџмент со спортски настани и Проценка на спортската изведба – скаутинг.
 • Во март 2013 година избран сум во доцент од областа на Менаџмент во споротот на Бас институтот за менаџмент во Битола.
 • Во март 2015 година избран сум во наставник со насловно звање професор на БАС – Бизнис академијата Смилевски во Битола по предметите: Однесување на учесниците на забвни настани и Дизајнирање и продажба на забавни настани.
 • Во јуни 2016 година  ре-избор во насловно звање професор на БАС – Бизнис академијата Смилевски по предметите: Планирање и менаџмент со спортски настани и Проценка на спортската изведба – скаутинг.
 •  Од септември 2017 година вкулчен сум во наставниот процес на Педагошкиот факлтет во Битола како професор за наставните предмети од спортот и физчккото и здравственот воспитание.
 • Во март 2018 година избран сум во вонреден професор од областа на Менаџмент во споротот, спортската рекреација и физичкото воспитување на Бас институтот за менаџмент во Битола.

 

 

Учество на научни собири, конференции, симпозиуми, проекти и објавени трудови

 

 • Во изминатиот период учествувано имам на повеќе од 36 домашни и меѓународни научни собири, симпозиуми и конференции (Македонија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора).
 • Автор сум на вкупно 71 стручни и научни трудови во земјава и надвор од неа.

 

Списанија со импракт фактор

 • Објавен труд во 2014 година во списаниетоttem“ (TEHNIKS TEHNOLOGIES EDUKATION MENAGEMENT) со наслов „Strategic value the partnership for organization learning“.
 • Објавен труд во 2014 година во списанието „INDIJANA JOURNALL OF MENAGEMENT SCIENCE“ со наслов „Outflow of young professionals and competitiveness of organizations in the Pelagonia region“.
 • Објавен труд во 2015 година во списанието „INDIJANA JOURNALL OF MENAGEMENT SCIENCE“ со наслов „Creation and Transfer of Knowledge Management in Sports Institutions and Organizations“.
 • Објавен труд во 2017 во списанието „INDIAN JOURNAL OF COMMERCE & MANAGEMENT STUDIES“ со наслов  „Management of knowledge in organizations with different activities“.
 • Објавен труд во 2017 во списанието  „ INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEAREH (IJSR)со наслов „The role of the Lesson Plan in the Class of Physical Education in the Student’s Development“
 • Објавен труд во 2017 во списанието „INDIAN JOURNAL OF COMMERCE & MANAGEMENT STUDIES“,  со наслов „The role of organizational commitment and knowledge for successful organizational performance“.

 

 

Книги и учебници

Издадени книги

 • „Менаџмент во спортот“ – 2014 година;
 • „Проектните активности за самоиницијативно вселување на ученикот во наставата“ – 2006 година.

 

Учебници во електорнска форма

 • „Планирање и менаџмент со спортски настани“ – 2015 (привремен учебник);
 • „Проценка на спортската изведва – скаутинг“ – 2016. (привремен учебник);
 • Статистика применета во истражувањата од бизнисот„ – 2016 (привремен учебник);
 • Дизајнирање и продажба на забавни настани„ – 2017 (привремен учебник);
 • Однесување на учесниците на забавни настани“ – 2017 (привремен учебник).

 

Активно учество во проекти

 • РСФОК (РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИСКИ ФОКУСИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ) – проект на БАС Институтот за менаџмент од Битола;
 • IMPACT EVALUATION OF THE TRAINING ON THE NEW LAW ON CRIMINAL PROCEDURE – (OSCE) Organization for Security and Co-operation in Europe (статистичка обработка на податоци).
 • ВИКО (ВЛИЈАНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КОНКУРЕНТНОСТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ) – БАС институт за менаџмент Битола.