Проф. д-р Викторија Петковска

Родена 1959 г. Дипломирала на Филолошкиот факултет – Скопје, Катедра за англиски јазик и книжевност (1982 г.) Магистрирала во Белград (1992 г.), а докторила во Скопје (2000 г.). Од 1983 год. работи како наставник по англиски  јазик на Технички факултет – Битола.

Предавала на повеќе факултети на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Учествувала на бројни симпозиуми, конференции, семинари и работилници  во земјата и во странство. Автор е на повеќе трудови, книги, преводи и рецензии.

Членува во ЕССЕ, ЗАМ, ЕЛТАМ, МНД и др.

tel. 047 222 205       e-mail: vpet40@yahoo.com