проф. д-р Ванчо Литовски

проф. д-р Ванчо Литовски

Роден 1947 год. Дипломирал на Електронскиот факултет во Ниш во 1970 г., магистрирал во 1974, а докторирал во 1977 година. За редовен професор на Електронскиот факултет во Ниш е избран во 1987 година. За визитинг професор на Универзитетот во Саутемтон е избран во 1999 година. Долги години бил советник за развој на ЕИ во Ниш. Дописен член е на Инженерската академија на Србија. Добитник е на наградата „Тесла“, наградата „ЕТАН“ и наградата „Савастано“. Основач е на меѓународното научно списание „FactaUniversitatis“, серија : „ElectronicsandEnergetic“. Моментално е шеф на катедрата за Електроника на Електронскиот факултет во Ниш.

 

 

 

 

Litovski Vanco, prof. Ph.D.

Born in 1947. Ne graduated from the Faculty of Electronics–Niš(1970), obtained Master`s degree(1974) and Ph.D. (1977). Ne was elected for full-time Professor at Faculty of Electronics–Niš(1987). In 1999 he was appointed for visiting Professor at the Southampton University. Ne was EI Development Counselor in Niš for a long time. He is correspondence member of Engineering Academy-Serbia. Ne was awarded with „Tesla“ Prize, „ETAN“ and „Savastano“ prizes as well. He is the founder of the international scientific magazine „Facta Universitatis“, series: „Electronics and Energetic“. Now he is a Head of the Chair of Electronics at the Faculty of Electronics-Niš.