проф. д-р Благој Стоичовски

проф. д-р Благој Стоичовски

Роден е 27.02.1944 год. во Тработивиште – Делчево. Докторирал на Филозофски факултет во Скопје, и се здобил со титулата доктор на историските науки. Дваесеттина години работел како стручен секретар во Македонската академија на науките и уметностите, потоа бил директор на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, а од 2002 год. работи како научен советник и како редовен професор на последипломските студии во Институтот за национална историја во Скопје. Објавил вкупно 21 посебни  книги, повеќе од 300 статии, студии и осврти во повеќе весници, списанија, зборници и на други места. Активно се служи со повеќе странски јазици, а добитник е на повеќе награди и признанија.

mob. 070 248 950

 

Stoicovski Blagoj, prof.Ph.D.

Born on February 27.1944 in v. Trabotiviste – Delcevo. He acquired his Ph.D. from  the Faculty of Philosophy – Skopje, where he gained the title Ph.D. of History. For twenty years he workedas a Professional Secretary at the MANU, then was a Director of the Institute of Folklore „Marko Cepenkov“, and sice 2002 has been working as a Scientific Adviser and a full-timeProfessor in the post – graduate studies at the Institute of National History in Skopje. He has published 21 separate books, more than 300 articles,studies and reviews in many newspapers, magazines, proceedings etc.He uses forein languages actively, and has won many awards and recognitions.