проф. д-р Анка Трајковска Петкоска

проф. др Анка Трајковска Петкоска

Родена е на 24.12.1970 год. во Куманово. Дипломира на Технолошко – металуршкиот факултет – Скопје на насоката Базно – органско и полимерно инженерство. Во 1999 год. се стекнува со звањето магистер по технички науки од Технолошко – металуршкиот факултет – Скопје, а во 2007 год. со докторска титула од Универзитетот на Рочестер, Њујорк (САД). Поседува разновидно инженерско, истражувачко и академско искуство           (процесен инженер во „Силекс“ а.д. Кратово, помлад асистент и асистент на Воената Академија – Скопје и на Универзитетот во Рочестер). Од 2008 година е доцент и продекан за настава на Технолошко – техничкиот факултет – Велес.Иноватор е на 2 патента во САД.

Член на МНД од 2009 год.

моб. 070 227 353         е-маил :trajkovska_anka@yahoo.com

 

 

Trajkovska Petkoska Anka,prof. Ph.D.

Born in 24.12.1970 in Kumanovo. She graduated from the Faculty of Technology and Metallurgy – Skopje at the Department of Basis – Organic and Polimer Engineering. In 1999 she obtained the title Master of technical sciencesfrom the same University, and in 2007 the PhD title from the University of Rochester, NY (USA). She has a multidisciplinary engineering, research and academic experience (process engineer at AD „Silex“ Kratovo, younger assistant and assistant at Military Academy – Skopje and at the University of Rochester). Since 2008 she has been Assistant Professor and Vice Dean of Education at the Faculty of Technology and Technical Sciences – Veles. She is an inventor of two US patents.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 2009.