проф. д-р Александар Трајановски

проф. д-р Александар Трајановски

Роден на 7 март 1945 г. во Долни Липовиќ,  Радовишко. Дипломирал на Филозофско – историскиот факултет во Скопје на групата за национална историја (1971). Работел во Граиште – Демирхисарско, Конче – Радовишко и во Економското училиште „М. Пијаде“ – Скопје. Во 1971 г. се вработил во Институтот за национална историја (ИНИ) – Скопје.  Магистрирал (1975) и докторирал (1985) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,  под менторство на акад.  Љубен Лапе.  Како стипендист на француската Влада се наоѓа на шестмесечен научно – студиски престој во Париз,  Р. Франција (1975/76).

tel. 02 306 8213

 

 

 

Trajanovski Aleksandar, prof. Ph.D.

Born on 07.03.1945 in Dolni Lipovik, Radovish. He graduated fromthe Philosophic – Historical Faculty – Skopje, on the department of National History in 1971. He worked in Graishte – Demir Hisar, Konche – Radovish and at the Economical Secondary School „Mosha Pijade“ – Skopje. In 1971, was emloyed at the Institute for National History (INH) in Skopje. He obtained MA (1975) and Ph.D. (1985) from the Faculty of Philosophy within the University „St.Cyril and Methodius“ – Skopje, mentorship by the academic Ljuben Lape. As a Scholarship Holder by the French government, he spent six months of scientific – study visit in Paris, France (1975/76).