прим. д-р сци. Стефче Бојаџиев

прим. д-р сци. Стефче Бојаџиев

Роден е во 1947 год. во Битола, каде го завршува основното и средното образование. Медицинскиот факултет го завршил во Скопје и каде е и активен член на Црвениот крст. Се вработува во Душевната болница во Демир Хисар. Специјализацијата по Невропсихијатрија ја завршува во Скопје при што бил автор на многубројни научни и стручни трудови.

Лекарската пракса ја продолжува во Невропсихијатриското   одделение во Битола. Во 2000 год. го добива звањето примариус  и  Шеф на Неврофизиолошкиот кабинет. Добитник е на „7 – Априлската Награда“ по повод „Денот на здравјето“ во 2006 год.

tel. 047 255 818

mob. 070 237 498

 

 

Bojadziev Stefche, prim. dr. sci.

Born in 1947 in Bitola, where he completed primary and secondary education. Graduated from the Medical Faculty – Skopje, where was an active member of the „Red Cross“.He was employed at the Mental hospital – Demir Hisar. Specialization in Neuropsychiatry obtained in Skopје. He is author of numerous scientific end professional works and labors.

His doctors practice continued in Neuropsychiatry department in Bitola. In 2000 he received the title  Primarius and Chief of the Neurophysiology Cabinet. He is a awarded with „7-th April Аward“ on the occasion of „The day of health“ in 2006.