прим. д-р Слободанка Николовска

прим. д-р Слободанка Николовска

Родена 1948 год. По професија е доктор, а во душата поет.

Студиите по медицина и специјализација по училишна медицина ги реализира во Скопје, од каде што го добива и звањето примариус.

Уште како средношколка учествува во разноразни литературни дружини, рецитаторски секции што кулминира со публикување на нејзините поетски објави.

На македонската литературна сцена се јавува три пати со своите трансцедентални размисли за суштински егзистенцијални проблеми, и со своите филозофски, теолошки, социолошки и метафизички обиди настојува истите да се расветлат и да се афирмираат позитивните вредности на животот и светот, величајки го пред сe духот како наша архетипска вредност.

tel. 047 229 083

mob. 072 306 704           e-mail : kokin@freemail.com

 

Nikolovska Slobodanka, prim. dr.

Born in 1948. She’s a doctor, but poet in hearth.

She graduated her medical studies and obtained specialization in Skopje, where she acquired the title Primarius.

As a High – School Student, she has participated in various literary groups, poetry speaking sections, which culminates with her poetic publications.

She has appeared three times in the Macedonian Literary Scene, with her transcendental reflections regarding the essential and existential problems, and with her philosophic, theological, social and metaphysical efforts, strives to clarify them and promote the positive values of life and world in general, by exalting the spirit as our archetypal value.