Прием на нови редовни членови во МНД-Битола

Управниот одбор на МНД-Битола за редовни членови ги избра : м-р Валентина Димовска ( одделение за општествени науки ), д-р Марина Блажековиќ-Тошевски ( одделение за општествени науки ) и д-р Ивона Шушак-Лозановска ( одделение за правни науки ), а на редовна седница на Управен одбор им додели Дипломи за прием.