Петко Шипинкаровски

Петко Шипинкаровски

Роден е во 1946 г. во с. Будимирци, битолско. Има дипломирано на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита во Скопје.

Автор е на бројни книги со проза и поезија, есеи, авторски прилози. Учeсник е на бројни научни и литературни манифестации. Денес живее во Струга, каде работи како главен и одговорен уредник на списанието за литература, култура и наука „Бранувања“.

Член е на Друштвото за писатели на Македонија и член на Здружението на новинарите на Македонија.

Член е на Македонското научно друштво од 2010 г.

tel. 046 780 971

mob. 071 356 445       e-mail : p_sipinkarovski@yahoo.com

 

Shipinkarovski Petko

Born in 1946 in the v. Budimirci, Bitola. Graduated from the Faculty of Security and social self-protection in Skopje.

Author of numerous books of prose and poetry, essays, and original articles. Participated in numerous scientific and literature events. Currently, he lives in Struga, where he works as a Chief and Executive Editorof the journal for literature, culture and science „Branuvanja“.

He is a member of the Macedonian Writers` Society  and a member of the Macedonian Association of Journalists.

He has been a member of the Macedonian Scientific Association since 2010.


 

Библиографија

 

Романи; „Откорнати души“(2003), „Петра“(2004, „Црна љубов“ (206), „Дабјак“(2009), „Златни обетки за Марија“(2011) и „Децата на Марија“ (2012), книгата раскази „Залезнина“(2008, романизираните монографии, „Кога тргнав, Цвето, во туѓина“(2005) и „Струшки сведоштва“(2007), монодрамата за Толе Паша „Духот на војводата“ (2003), поетските збирки; „Седело на орлица“(2008), „Бели ветрови“(2009)  и „Злоуми“(2011), книгата „Рудолф Арчибалд Рајс за Македонија и за Македонците“(2006), коавтор е на Збирка собрани песни – Миладиновци 145 години од излегувањето на Зборникот на народни песни од браќата Миладиновци (2008) и на повеќе авторски прилози. Негови трудови објавувани се во повеќе литературни списанија и новини во земјата и странство. Учесник е на повеќе научни и литературни маинфестации. Главен и дговорен уредник е на списанието „Бранувања“ кое се објавува во Струга.