Панде Петровски

Панде Петровски

Роден е 1939 година во Брусник – Битола. Завршил Педагошка Aкадемија во Скопје, а во 1963 година со студиски престој во Италија. Има отворено над 25 самостојни, а учествувал и на околу 100 групни изложби во Македонија и странство. Учествувал и на дваесеттина меѓународни ликовни колонии во Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора и Романија. Повеќе пати е наградуван за афоризам и карикатура, а меѓу наградите за сликарство се и : „4 – ти Ноември“ на Општина Битола и „Мајската награда“ на ДЛУБ.

Член на ДЛУМ (Друштво на ликовни уметници на Македонија), ДЛУБ (Друштво на ликовните уметници на Битола) и МНД (Македонско научно друштво – Битола).

tel. 047 225 715

mob. 070 395 828   e-mail : sl_petrovski@hotmail.com

 

 

Petrovski Pande

Born in 1939 in Brusnik – Bitola. Graduated from the PedagogicalAcademy – Skopje. Wason study tour in Italy (1963).  He has held over 25 solo exhibitions, and participated in approximately 100 group exhibitions in Macedonia and aboard. He participated in twenty international art colonies in Macedonia, Serbia, Albania, Montenegro and Romania. He was awarded several times for aphorism and caricature, and among the prizes for painting are: „4th November“ from Municipality of Bitolaand „May prix“ from DLUM.

Member of DLUM (Association of Painting Artists of Macedonia), DLUB (Association of Painting Artists of Bitola), and MND (Macedonian Scientific Association – Bitola).