м-р Љубе Неделковски

м-р Љубе Неделковски

Роден 1944 год. во Ракитница – Демирхисарско. Дипломира на Правниот факултет – Скопје. Трет степен следеше на Универзитетот – Скопје каде се стекна со академско звање магистер на правни науки. Досега има објавено дваесеттина стручно – научни трудови од областа на правните науки и учествувано на повеќе советувања, симпозиуми, конгреси. Како резултат на долгогодишното научно истражување и проучување беше избран за наставник на Правниот факултет при Универзитетот во Битола со звање предавач, успешно изведувајќи настава на четирите универзитетски години. До пензионирањето работел во Апелациониот суд – Битола.

Редовен член на Македонското научно друштво – Битола од 1979.

tel. 047 225 010

 

 

Nedelkovski Ljube, M.A.

Born in 1944 in Rakitnica – Demir Hisar. He graduated from the Law Faculty in Skopje. Fromthe University of Skopje obtained academic title Master of Law. Till now has published many scientific – professional works in the field of legal science and has participated in several conferences, symposia, congresses. As a result of many years of scientific research and study, was elected for a Teacher of Law, within the University in Bitola with the title Lecturer, where he was successfully performing teachinf at the four university years. Until his retirement he worked in the Appellate Court – Bitola.

He has been regular member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1979.