м-р Јасминка Новакова – Стојановска

м-р Јасминка Новакова – Стојановска

Родена 1969 г. во Битола. Дипломира на Институтот за психологија при Филозофскиот факултет – Скопје.  Магистрира на „Менаџмент во образование“ на Педагошки факултет – Битола (2007). Од мај 2008 год. е на функција директор на Ученичкиот дом „Мирка Гинова“ – Битола. Посетувала бројни семинари за сопствено усовршување, а во списанијата „Воспитни крстопати“ и „Просветен работник“ има објавено свои трудови.

Член е на Македонската асоцијација на трансакциона анализа, Друштво на психолози- Битола, Македонското научно друштво – Битола и Друштво за наука и уметност – Прилеп.

mob. 076 432 395       e-mail : gig@t-home.mk

 

 

 

Novakova-Stojanovska, Jasminka M.A.

Born 1969 in Bitola. Graduated from the Institute of Psychology, within the Faculty of Philosophy – Skopje.Obtained her MA from Pedagogical Faculty, Bitola (2007) in the department „Management of Education“. Since May 2008 she is adirector of the Student’s home „Mirka Ginova“ – Bitola. She attended numerous seminars on scientific self – improvement, and her papers are publishedin magazines „Educational crossroads“ and „Teacher“.

Member of the Macedonian Association of Transactional Analysis, Association of Psychologists – Bitola, Macedonian Scientific Society – Bitola and Macedonian Scientific Society – Prilep.