м-р. Ѓорѓи Лумбуровски

м-р. Ѓорѓи Лумбуровски

Роден на 12.04.1938 г. во  с. Породин – Битола. Филoзофски факултет заврши во Скопје, а постдипломски студии на Социологија на образованието во Белград. Од 1962 – 2000 г. беше професор, секретар на Заедницата за образование, член за Извршен совет на Собранието на Општина Битола, Секретар на ОК – ССРНМ – Битола, потпреседател на Извршен совет на Собранието, раководител на Подрачната единица на Министерството за образование – Битола.

Бил Претседател на Друштвото за наука и уметност – Битола, претседател на РСИЗ за научни дејности и Претседател на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Битола.

tel. 047 227 151

mob. 071 723 052        e-mail : dragi.lumburovski@mk.qbe.com

 

 

Lumburovski Gorgi, МА.

Born on 12.04.1938 in Porodin-Bitola. Graduated from the Faculty of Philosophy-Skopje and obtained Master degree from the Sociology of Education-Belgrade. From 1962 – 2000, he worked as a Professor, a Secretary at the Community for Education, member of the Executive Council of the Assembly of the Municipality of Bitola, Secretary of the Municipal Committee of the SSRNM in Bitola, Vice-President of the Executive Council of the Assembly, and a Head of the Municipal District of the Ministry of education in Bitola.

He was a President of the Association for Science and Art, President of RSIZ of scientific and President of the University Council of the University-Bitola.