м-р Тони Јанкуловски

м-р Тони Јанкуловски

Роден на 13.11.1977 година во Битола, каде што завршил основно и средно образование. На 03.12.2001 година дипломирал на Техничкиот Факултет – Битола, на машинскиот отсек – насока Индустриски менаџмент. На 10.02.2009 година се стекнал со звањето магистер по индустриско инженерство и менаџмент. Од 2002 година до денес континуирано е избиран за демонстратор / надворешен соработник по група предмети од областа Индустриско инженерство и менаџмент. Активно го користи англискиот јазик и познава неколку компјутерски програми. Зел активно учество во неколку работилници, семинари и обуки и објавувал научни трудови во научни списанија во земјава.

tel. 047 521 866

mob. 077 701 221   e-mail : tony_ftb@yahoo.com

 

 

Jankulovski Toni, MA.

Born on 13.11.1977 in Bitola, where he completed primary and secondary school. On 03.12.2004 he graduated from the Faculty of technical sciences – Bitola, on Mechanical Department – group for Industrial Management. On 10.02.2009 he obtained the title Master of Science for Industrial Engineering and Management. He has continuously been selected as a demonstrator / external collaborator  for the group of subjects from the field of Industrial Engineering and Management since 2002. He uses English actively and has knowledges from several computer programms. He has participated actively in several workshops, seminars and trainings and he has published scientific works in scientific magazines in the country.