м-р Татјана Блажевска

м-р Татјана Блажевска

Родена во Битола во 1973 год. Дипломирала на Природно – математичкиот факултет во Скопје во 1999 година, како дипломиран инженерпо биологија. Во 2005 година ги  заврши магистерските студии во Ј.З.У.Н. „Рилски“ во Благоевград – Р. Бугарија, по што се здоби со титулата : магистер за Екологија и заштита на животната средина.

Се здоби со педагошки квалификации, кои се потребни за работа во образовниот систем. Своето работно искуство го стекнува како независен аналитичар во хемиската и микробиолошка лабораторија во пиварницата.

тел. 047 223 423             е-маил : msptatjana@yahoo.com

 

 

 

Blazevska Tatjana, M.A.

Born in Bitola in 1973. She graduated from Natural Science and Mathematics Faculty in Skopje in 1999, as graduated engineer of biology. In 2005 she finished her Master studies in J.Z.U.N. „Rilski“ in Blagoevgrad, after which she obtained the title : Master of Ecology and protection of the environment.

She acquired pedagogic qualifications, which are required for working in the educational system. Her work experience gains as independent analyst in chemical and microbiological laboratory in brewery.