проф. д-р Соња Чаламани

Биографски податоци

 

Проф. д-р Соња Чаламани е родена на 23.08.1967 година во Битола. Основно и средно образование-гимназија, завршила во Битола со континуиран одличен успех по сите наставни предмети. Школувањето го продолжила на Природно-математички-факултет во Скопје на Институтот за математика. Дипломирала на 01.11.1991 година со дипломска работа под наслов ,,Пеанови криви – криви кои го пополнуваат просторот”, истата ја одбранила со оцена 10 по што се стекнала со звање дипломиран математичар.

Во учебната 1992/1993 година се запишала на постдипломски студии по теориска математика на Институтот за математика на ПМФ-Скопје. Испитите предвидени со наставната програма ги положила со просечна оцена 9,5. На 20.03.2000 година го одбранила магистерскиот труд под наслов ,,Инваријантни подпростори од субнормални оператори”, кај проф. д-р Новак Ивановси  со што се стекна со академско звање магистер по математички науки.

Во учебната 2011/2012 година се запишала на докторски студии на Школата за докторси студии на Универзитетот ,,Св Кирил и Методиј” во Скопје на Природно математички фаултет на Институтот за математика, на студиската програма МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ И ПРИМЕНА. Ги извршила сите обврски по студиската програма со 180 ЕКТС кредити и го одбранила завршниот труд под наслов ,,Топологии индуцирани од (3,1,ρ)-метрики и (3,2,ρ)-метрики” под менторство на Академик   д-р Дончо Димовски на 08.04.2015 година со што се стекна со академско звање доктор по математички науки.

На 01.09.1992 година се вработила како професор по предметот  Математика во СОУ Гимназија ,,Таки Даскалот”-Битола. На 01.11.1993 година се вработила на Технички Факултет-Битола, како помлад асистент по предметите Математика 1 и Математика 2. На 26.09.2000 година избрана е во звање асистент по предметите Математика 1, Математика 2, Математика 3 и Математика 4. Од 30.06.2015 година работи како доцент по предмети од областа Математика.

Проф. д-р Соња Чаламани активно го владее англискиот јазик, а пасивно се служи со рускиот јазик. Редовен член на Македонското научно друштво – Битола е од 2005 година.

 

 1. Наставно-образовна дејност

 

Проф. д-р Соња Чаламани, како помлад асистент и асистент на Техничкиот Факултет изведувала вежби по сите математички предмети. Како доцент вклучена е во реализација на следните предмети од прв циклус на студии: Математика 1, Математика 2 на Машински, Графички и Сообраќаен отсек, Инженерска математика на отсекот За заштита на животната и работната средина, Математика за инженери 1, Математика за инженери 2 на отсекот за Индустриски менаџмент, Математика 3 на Електротехнички отсек, Статистика и статистичко моделирање на сообраќајот и Веројатност и статаистика на Сообраќаен отсек. На втор циклус студии ангажирана е на предметите Математички методи во сообраќајот на Сообраќајниот отсек, Инженерска статистика на отсекот за Индустриски менаџмент. На трет циклус студии на Машински отсек ангзжирана е на предметот Виш курс по математика.

Во академската 2017/2018 година во рамките на ERASMUS+ програмата во период од 23.04.2018 до 27.04.2018 на Универзитет „Казимиеж Вељки“ од Бидгошч Република Полска на Институтот по Математика има реализирано наставна мобилност за акадески кадар.

Покрај тоа, во рамки на активностите од наставно-образовната дејност, д-р Соња Чаламани учествува во комисии за одбрана на дипломски работи, со што активно учествувала и дала значаен придонес во стручно и научно оспособување на млади кадри.

Во последните пет години, проф. д–р Соња Чаламани учествувала и во изработка на елаборат за акредитација на студиската програма од трет циклус на студии на отсекот за Индустриски менаџмент на Технички факултет – Битола.

Наставната дејност ја извршува посветено и одговорно, со постојано унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и искуства на студентите и колегите. Се залага за осовременување на наставата и соработка со други високо образовни институции во земјава.

 

 1. Научно-истражувачка дејност

Во својата научно-истражувачка дејност проф. д-р Соња Чаламани, работела на неколку национални научно-истражувачки проекти:

 1. ,,Студија за реконструирање на математичкото образование на студенти по инженерство”, ТЕМПУС проект 1999 година, како учесник на одржаните работилници.
 2. ,,Функционална анализа и примена”. Научно – истражувачки проект под

раководство на проф. д-р Новак Ивановски.

 1. ,,Имплементација на Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) на

Универзитетот Св. Климент Охридски”. ТЕМПУС проект 2000, како учесник на работилница – семинар, 6,7-03-2003 година.

 

 

Д-р Соња Чаламани, ги има објавено следните трудови:

 1. Чаламани С., (2004). Нова генерализација на n-скаларен производ, 8 МСДР 2004, (121-130) Зборник на трудови 30.09 – 03.10.2004 година, Охрид, Македониј
 2. Малчески Р., Чаламани С., (2005). Ограничени n-линеарни функционали, Зборник на трудови, III Конгрес на математичарите од Македонија, Струга 29.09 – 02.10.2005 година
 3. Чаламани С., (2006). Пример дека (En+1, ||.,…,.||) е n-Банахов простор, Зборник со трудови на Македонско Научно Друштво – Битола 2006 година
 4. Čalamani S., Dimovski D., (2014). „ Topologies induced by (3,1,ρ)-metrics and (3,2,ρ)-metrics “, Inernational Mathematical Forum, Vol.9,no.21-24,1075-1088, June 2014,   The Cites per paper of the journal is 0,323
 5. Seweryn-Kuzmanovska M., Čalamani S., (2014). „ Different notions for continuity“, Horizons, ISM, Vol 1, 33-43, August 2014
 6. Seweryn-Kuzmanovska M., Atanasova-Pachemska T., Čalamani S., (2014). „Problem solving scientific models used when doing world problems“, Bulletin of 2ad International Conference, Education Across Borders ,,Critical Thinking education” 31 October-1 November 2014 Korche, pp 454-458
 7. Čalamani S., Dimovski D., (2015), „On continuity of a (3,1,ρ)-metric“, Математички Билтен Vol. 38(LXIV) No. 1 2014, Скопје, Македонија ISSN 0351-336X pp. 3-10
 8. Čalamani S., Dimovski T., Dimovski D., (2015). „Separation properties for some topologies induced by (3,j,r)-metrics, jÎ{1,2}”, Proceedings FMNS2015, Blagoevgrad, pp. 24-30.
 9. Seweryn-Kuzmanovska M., Chalamani S., (2015). „New approaches in solving math tasks of the Pedagogical faculties“, International Journal of Education Teacher, ISSN: 1857-8888 9 Oktobar 2015, pp. 53-57
 10. Чаламани С., Северин-Кузмановска М., (2015). „Комутативни Банахови алгебри“, Зборник на трудови Технички факултет Битола, ISBN-10: 9989-786-83-6, стр. 342-34
 11. Chalamani S., Dimovski D., Seweryn-Kuzmanovska M., (2016). „On (3,2,ρ)-S-K-Metrizable Spaces“, Mathematical Bulletin Vol 40 (LXVI) No3 2016, pp. 43-49
 12. Seweryn-Kuzmanovska M., Chalamani S., (2016). „Textual and Problem Tasks in the Modern Teaching of Mathematics“, International Conference „Education and Research Across Time and Space” 1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid; October 6–7, Bitola, ISBN: 978-9989-100-50-5, pp. 678-682
 13. Kotevska E., Chalamani S., (2016). „On some properties of Cochains“, Horizons, ISM, Series B Vol 3, Year X 7-15, December 2016
 14. Chalamani S., Seweryn-Kuzmanovska M., (2017). „Mathematics Teachers, Role in Problem Task-Solving Teaching“, International Scientific Conference ” “The Education at the Crossroads – Conditions, Challenges, Solution and Perspectives”, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Bitola, 10-11 November, ISBN: 978-608-4616-89-4, pp. 199-202
 15. Chalamani S., Seweryn-Kuzmanovska M., (2018). „Teaching Mathematics by Solving Problems“, 13th International Balkans Education and Science Congres, Trakya University, Edirne Turkey 6-8 September 2018, www.bes2014.org, Proceedings ISBN: 978-975-374-228-3, pp. 107-111
 16. Chalamani S., Kotevska E., Seweryn-Kuzmanovska M., (2019). „An Original Approach to the Construction of (3,2,ρ)-N-Symmetrizible Hilbert Spaces“, ICEST2019 Ohrid, North Macedonia, June 27-29, 2019 ISSN:2603-3267(online), pp. 4008-4010
 17. Kotevska E., Chalamani S. (2019). „On groups of cohomologies on a locally compact topological space“, ICEST2019 Ohrid, North Macedonia, June 27-29, 2019 ISSN:2603-3267(online), pp. 4011-4013
 18. Чаламани С., Северин-Кузмановска М., Котевска Е., (2019). „Споредба на наставната содржина дрцимални броеви во учебниците по математика за VI одделение“, Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, 27-28 септември, Скопје, ISBN: 978-608-4711-09-4, pp. 196-204
 19. Котевска Е., Чаламани С., Соколоски П., Северин-Кузмановска М., (2019). „Математика од основно образование до факултет-дали сме ланец или посебни алки?“, Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, 27-28 септември, Скопје, ISBN: 978-608-4711-09-4, pp. 196-204
 20. Čalamani S., Dimovski D., (2020) „Properties of topology (in print)

 

Проф. д-р Соња Чаламани, ги има објавено следните книги и други научни трудови:

 1. Хаџи-Коста Јосифовска М., Маневска В., Чаламани С., (1997) Збирка на математички проблеми со одговори, Технички Факултет-Битола
 2. Чаламани С., (2000) Инваријантни подпростори од субнормални оператори, магистерска работа, Институт за математика, ПМФ-Скопје
 3. Чаламани С., (2015) Топологии индуцирани од (3,1,ρ)-метрики и (3,2,ρ)-метрики, докторска дисертација,  Институт за математика, ПМФ-Скопје

 

Проф. д-р Соња Чаламани има учествувано на следните научни собири, конференции :

 1. 1996; Прв конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, Охрид, 03-05
 2. 2000; Втор конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, Охрид, 28 септември -01 октомври
 1. 2004; 8 МСДР Нова генерализација на n-скаларен производ, 2004 Охрид
 1. 2005; III Congres of  Mathematicians of Macedonia, Струга, 29 септември-01 октомври
 2. 2008; Математичка конференција „85 години од животот на професор Благој С. Попов”, Охрид, 04-07 септември
 3. 2010; Mathematical Conference Dedicaded to Professor Gorgi Čupona, Ohrid, 10-13 September
 4. 2012; Трета интернационална конференција од топологија и нејзини апликации (ICTA2012),  Скопје од 2-7 септември 2012,
 5. 2014; 13th Serbian Mathematical Congress, Vrnjačka Banja, May 22-25,
 6. 2014; V Congress of mathematicians of Macedonia, September 24-27, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia
 7. 2014; 2nd  International conference, Education Across Borders, Critical Thinking In Education, 31 October – 1 November 2014 Korche,
 8. 2015; Fifth International Scientific Conference FMNS-2015; Blagoevgrad, 12-16 June
 9.  2016; VI Congres of  Mathematicians of Macedonia, Охрид, 15-18 јуни
 10. 2016; International Conference “Education and Reseafch Acroos Time and Space” 1100th  Death Anniversary of St. Clement of Ohrid, Bitola, 06-07 октомври
 11. 2017; International Scientific Conference “Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Theory and Practice in Formal Education”, Arandelovac, Serbia, 26-27 May
 12. 2017; Универзитеска интерна конференција УИК 2017, Крушево, 29-30 септември
 13. 2017; International Scientific Conference “The Education at the Crossroads – Conditions, Challenges, Solution and Perspectives”, Macedonian Academy of Sciences and Arts,  Bitola, 10-11 ноември
 14. 2018; Меѓународна конференција за образованието по природни науки и математика, Скопје, 23-24 март
 15. 2018; 13th International Balkan Education and Science Congress, Edirne-Turkey, 6-8 September
 16. 2018; 4th International  Conference “Education Across Bordes” Education in the 21st Contry: Challenges and Perspectives, 19th – 20th Oktober 2018, Florina – Greece
 17. 2019; 54 th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST, Ohrid, 27-29 June 2019
 18. 2019; International Conference for Education in Matematics, Physics and Related Sciences, Скопје, 27-28 September