м-р Сашо Огненовски

м-р Сашо Огненовски

Роден 1964 во Битола, каде завршил основно и средно образование. Дипломирал на Факултетот за драмски уметности – Скопје (1987). Магистрирал на  комуникации (2002). Беше директор на Народен театар – Битола (2008). Се занимава со научна дејност од областа на комуникологијата.

Ангажиран е како стручен соработник по наставните предмети: Култура на изразувањето, и Кукларство и сценска изведба, при Педагошкиот факултет во Битола (2003) . Има објавено 63 трудови во Македонија и странство, учествувал на 15 собири во странство и на повеќе симпозиуми и конгреси во нашата земја.

tel. 047 228 614

 

 

 

Ognenovski Saso, M.A.

Born 1964 in Bitola, where he finished primary and secondary education. He graduated from the Faculty of Dramatic Arts – Skopje (1987). Obtained MA in Communications (2002). Director of the National Theatre in Bitola (2008). He is engaged with scientific activity in the field of communication.

He works as a professional assistant for the following teaching subjects : Arts of Expression, and Puppet and stage performance, in the Pedagogical Faculty in Bitola (2003). He has published 63 papers in Macedonia and abroad, and has participated in 15 meetings abroad and in several symposia and congresses in the country.