м-р Петар Стојановски

м-р Петар Стојановски

Роден 1939 год. во Битола. Дипломира на Електротехнички факултет – Загреб, на отсекот слаба струја. Престојувал на специјализација во Милано – Италија. Со звањето магистер на технички науки од областа на автоматиката се здоби во Загреб во 1978 год. Бил професор на Техничкиот факултет – Битола, а сега е пензионер. Потесно подрачје на неговата научно – истражувачка работа е микроелектрониката. Автор е на голем број трудови печатени во списанија, зборници и одделни книги.

Член на Македонското научно друштво – Битола од 1982 год.

tel. 047 222 706

 

 

 

Stojanovski Petar, MA.

Born in 1939 inBitola. He graduated from the Faculty of Electrical Engineering – Zagreb, on the Department of Weak Streams. Was on specialization visit in Milan – Italy. The title Master of technical science in the field of automation has gained in Zagreb (1978). He worked as aProfessor at the Faculty of Technical sciences – Bitola, and now he is retired. Narrow range of his scientific – research work is microelectronics. Author of numerous articles published in magazines, proceedings and separate books.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1982.