м-р Никола Наумовски

м-р Никола Наумовски

Роден 1932 во Доленци – Димир Хисар. Дипломирал на Економски факултет – Скопје (1957), каде и магистрирал. Одреден  период бил професор во Економското училиште – Битола, а потоа врши раководни функции во развиените претпријатија. Се занимава со научно – истражувачка дејност. За своите активности е одликуван со Орден на трудот со златен венец. Досега има има објавенo повеќе научни трудови од областа на инвестициите и развојот, како и од областа на распределбата.

Член на Македонското научно друштво – Битола од 1973 г., бил претседател (1981 -1982) и главен уредник на списанието „Прилози“.

tel. 047 254 567

 

 

 

Naumovski Nikola, M.A.

Born 1932 in Dolenci, Dimir – Hisar. He graduated from the Faculty of Economics in Skopje (1957), where he obtained his  MA. Certain period of time he was a professor at Economic school – Bitola, and then performs managerial functions in the developed companies. He is engaged with scientific research. For his actions he was awarded the Order of Labour with golden wreath. So far there he has published many scientific papers in the field of investment and development, as well as the area of distribution.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1973, where he was president (1981 – 1982) and editor of the journal „Contributions“.