м-р Мимоза Александриски Миа

м-р Мимоза Александриски Миа

Родена во Битола 1983г., каде завршува средно образование во ДЕМУЦ „Ѓорѓи Наумов“. Завршува колеџ во Белград на отсекот енергетика и електрични мрежи. Заврши додипломски студии Когнитивни науки и психологија, програма специјална педагогија – квалификација – специјализација : Педагогија за грижи на лица со посебни потреби, при приватниот Нов бугарски универзитет во Софија – Бугарија, специјалистичка тема : „Агресија и нејзина пројава при интелектуално заостанување со различен тип на етиопатогенеза“.

Заврши магистерски студии на Факултетот за менаџмент – МИТ Универзитет, на тема : „Детерминанти на ефективно и ефикасно менаџирање во здравствени организации и институции“ – програма : Менаџирање со здравство.

tel. 047 257 549

mob. 071 240 209      e-mail : miaaleksandriski@yahoo.com

 

M.A.Aleksandriski Mia Mimoza,

Born 1983 in Bitola, secondary school in Bitola DEMUC „George Naumov“. Graduated from theCollege in Belgrade at the department and electric energy networks. She graduated also grompregraduate Cognitive Sciences and psychology, program – specific pedagogy – qualification specialization : „Pedagogy of care for people with special needs“, the private New Bulgarian University in Sofia, Bulgaria, specialist subject : „Aggression and its manifestation in intellectually retarded with different types of etiopathogenesis“.

Obtained MA fromFaculty of Management, MIT University, with the theme : „Determinants of effective and efficient management in health care organizations and institutions“ program : Managing the health.

 


 

Библиографија

Издадени трудови:

  1. Психологија на аномален развој;
  2. Сртатегии во здравство;
  3. Еко-менаџмент во здравство;
  4. Психолошко- педагошки осбености на деца со нарушвања во слух и интегрирана едукација на деца со пореметување на слухот;
  5. Семејно консултирање, работа со деца со умствена изостанатост;
  6. Работа со семејства со деца со некои типови на комуникативни нарушување- поведенични и емоционални пастројства- партнерство и поддршка на семејството;
  7. Специфични нарушувања на способноста за  учење- дислексија, нарушување во читањето- осбености, анализа, карактеристики;

 

Во тек на реализација за издавање на труд од областа:

– Агресија при лица со ментални пречки во развојот, со различна       етиопатогенеза, дијагностика, психолошка и семејна терапија;

– Менаxирање на Здравствени Институции – согледување, детрминирање на параметрите за ефектвиност и ефикнасност.

Посетен Конгрес  Ментално здравје- во склоп на студии, Загреб- Р.Хрватска, со сопствено излагање на тема: Аутисти- менатална специфика на пречки во ментален развој  или гении.